Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0237(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0140/2013

Ingediende teksten :

A7-0140/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0421

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 55k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0499),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0288/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 7 februari 2013(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 februari 2013(2),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 31 januari 2013(3),

–  gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau(4),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 5 maart 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie juridische zaken (A7‑0140/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 67 van 7.3.2013, blz. 1.
(2) PB C 133 van 9.5.2013, blz. 90.
(3) PB C 62 van 2.3.2013, blz. 77.
(4) PB C 296 E van 2.10.2012, blz. 46.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen
P7_TC1-COD(2012)0237

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.)

Juridische mededeling - Privacybeleid