Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0237(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0140/2013

Teksty złożone :

A7-0140/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0421

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 68k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0499),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0288/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 7 lutego 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Ekonomicznego-Społecznego z dnia 13 lutego 2013 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 31 stycznia 2013 r.(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania(4),

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 5 marca 2014 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Budżetowej, jak również Komisji Prawnej (A7-0140/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 67 z 7.3.2013, s. 1.
(2) Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 90.
(3) Dz.U. C 62 z 2.3.2013, s. 77.
(4) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 46.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych
P7_TC1-COD(2012)0237

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności