Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0140/2013

Predkladané texty :

A7-0140/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0421

Prijaté texty
PDF 282kWORD 67k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0499),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0288/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 7. februára 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. februára 2013(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. januára 2013(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni(4),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre právne veci (A7-0140/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 67, 7.3.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 90.
(3) Ú. v. EÚ C 62, 2.3.2013, s. 77.
(4) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 46.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií
P7_TC1-COD(2012)0237

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia