Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0140/2013

Ingivna texter :

A7-0140/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0421

Antagna texter
PDF 196kWORD 49k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0499),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0288/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 7 februari 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 februari 2013(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2013(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå(4),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0140/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 67, 7.3.2013, s. 1.
(2) EUT C 133, 9.5.2013, s. 90.
(3) EUT C 62, 2.3.2013, s. 77.
(4) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 46.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
P7_TC1-COD(2012)0237

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1141/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy