Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0200/2013

Внесени текстове :

A7-0200/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.27
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0422

Приети текстове
PDF 276kWORD 40k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Финансирането на европейските политически партии ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0712),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0393/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 7 февруари 2013 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 31 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по конституционни въпроси (A7-0200/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, Европейската сметна палата, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 67, 7.3.2013 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г.
с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии
P7_TC1-COD(2012)0336

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност