Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0336(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0200/2013

Indgivne tekster :

A7-0200/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.27
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0422

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 36k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Finansiering af europæiske politiske partier ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om finansiering af europæiske politiske partier (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0712),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0393/2012,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 7. februar 2013(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 31. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0200/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 7.3.2013, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om finansiering af europæiske politiske partier
P7_TC1-COD(2012)0336

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU, Euratom) nr. 1142/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik