Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0336(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0200/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0200/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 7.27
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0422

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 40k
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - Strasbūra
Eiropas politisko partiju finansēšana ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0712),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 322. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C7-0393/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2013. gada 7. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 31. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A7-0200/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, Eiropas Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 67, 7.3.2013., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu
P7_TC1-COD(2012)0336

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES, Euratom) Nr. 1142/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika