Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0336(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0200/2013

Ingediende teksten :

A7-0200/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.27
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0422

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 46k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Financiering van Europese politieke partijen ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0712),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 322 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0393/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 7 februari 2013(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 31 maart 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie en het advies van de Commissie constitutionele zaken (A7‑0200/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, aan de Rekenkamer, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 67 van 7.3.2013, blz. 1.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wat betreft de financiering van Europese politieke partijen
P7_TC1-COD(2012)0336

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU, Euratom) nr. 1142/2014.)

Juridische mededeling - Privacybeleid