Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0336(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0200/2013

Teksty złożone :

A7-0200/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.27
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0422

Teksty przyjęte
PDF 278kWORD 40k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Finansowanie europejskich partii politycznych ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0712),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7–0393/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 7 lutego 2013 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 31 marca 2014 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0200/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C67 z 7.3.2013, s.1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych
P7_TC1-COD(2012)0336

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1142/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności