Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0336(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0200/2013

Texte depuse :

A7-0200/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.27
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0422

Texte adoptate
PDF 274kWORD 41k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Finanțarea partidelor politice europene ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0712),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0393/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene din 7 februarie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 31 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0200/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții Europene de Conturi, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 67, 7.3.2013, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene
P7_TC1-COD(2012)0336

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1142/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate