Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0336(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0200/2013

Predkladané texty :

A7-0200/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.27
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0422

Prijaté texty
PDF 279kWORD 40k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Financovanie európskych politických strán ***I
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0712),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0393/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 7. februára 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 31. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A7-0200/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 67, 7.3.2013, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán
P7_TC1-COD(2012)0336

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ, Euratom) č. 1142/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia