Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0313(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0108/2014

Předložené texty :

A7-0108/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0423

Přijaté texty
PDF 375kWORD 44k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie ***I
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0639),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7-0303/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 3. prosince 2013(1),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0108/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 4, 8.1.2014, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
P7_TC1-COD(2013)0313

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) č. 547/2014.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení o odděleném udělování absolutoria společným podnikům podle článku 209 finančního nařízení

1.  Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že aby společné podniky mohly využívat přínosů zjednodušených finančních pravidel, jež jsou lépe uzpůsobena jejich povaze vycházející z partnerství veřejného a soukromého sektoru, měly by být společné podniky zřízeny na základě článku 209 finančního nařízení.

Uvedené tři orgány se nicméně rovněž dohodly na následujícím:

–  S ohledem na zvláštní povahu a stávající status společných podniků a s cílem zachovat kontinuitu 7. rámcového programu by společné podniky měly i nadále podléhat oddělenému udělování absolutoria ze strany Evropského parlamentu na doporučení Rady. Z tohoto důvodu budou do základních právních aktů, jimiž se společné podniky zřizují v rámci programu Horizont 2020, zaneseny zvláštní odchylky od článku 209 finančního nařízení. Předmětem těchto odchylek bude oddělené udělování absolutoria, jakož i veškeré další nezbytné úpravy.

–  Aby společné podniky mohly přínosů zjednodušení zavedených novým finančním rámcem využívat neprodleně, je nezbytné, aby vstoupilo v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, na něž odkazuje článek 209 finančního nařízení.

2.  Evropský parlament a Rada berou na vědomí, že Komise:

–  zajistí, aby finanční pravidla společných podniků obsahovala odchylky od vzorového finančního nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, jimiž bude zohledněna skutečnost, že je v jejich základních aktech stanoveno oddělené udělování absolutoria;

–  zamýšlí navrhnout potřebné úpravy článku 209 a čl. 60 odst. 7 finančního nařízení v rámci jeho budoucí revize.

Právní upozornění - Ochrana soukromí