Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0313(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0108/2014

Indgivne tekster :

A7-0108/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.28
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0423

Vedtagne tekster
PDF 204kWORD 40k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0639),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og til artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0303/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 3. december 2013(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0108/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 4 af 8.1.2014, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
P7_TC1-COD(2013)0313

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU, Euratom) nr. 547/2014).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring om særskilt decharge for fællesforetagender i henhold til artikel 209 i finansforordningen

1.  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at fællesforetagenderne for at kunne drage fordel af forenklede finansielle bestemmelser, der er mere tilpasset deres offentlig-private karakter, bør oprettes i henhold til artikel 209 i finansforordningen.

De er dog også enige om, at

—  i betragtning af fællesforetagendernes særlige karakter og nuværende status og for at sikre kontinuitet med syvende rammeprogram bør fællesforetagenderne fortsat være underlagt, at Europa-Parlamentet meddeler særskilt decharge efter henstilling fra Rådet. Derfor indføres der særlige afvigelser fra artikel 209 i finansforordningen i oprettelsesakterne for de fællesforetagender, der oprettes under Horisont 2020-programmet. Disse afvigelser vil henvise til den særskilte decharge og vil omfatte eventuelle supplerende nødvendige tilpasninger

—  for at gøre det muligt for fællesforetagenderne at drage umiddelbar fordel af de forenklinger, der indføres i den nye finansielle ramme, er det nødvendigt, at Kommissionens delegerede forordning af 30. september 2013 om modelfinansforordningen for OPP-organer i henhold til artikel 209 i finansforordningen træder i kraft.

2.  Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig, at Kommissionen

—  sikrer, at fællesforetagendernes finansielle bestemmelser omfatter afvigelser fra modelfinansforordningen for OPP-organer for at afspejle indførelsen af særskilt decharge i deres oprettelsesakter

—  har til hensigt at foreslå relevante ændringer til artikel 209 og artikel 60, stk. 7, i finansforordningen inden for rammerne af en fremtidig revision af finansforordningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik