Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0313(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0108/2014

Texte depuse :

A7-0108/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.28
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0423

Texte adoptate
PDF 355kWORD 47k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0639),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0303/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 3 decembrie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 28 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7‑0108/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi Europene, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 4, 8.1.2014, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
P7_TC1-COD(2013)0313

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 547/2014.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar

1.  Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că, pentru ca întreprinderile comune să poată beneficia de norme financiare simplificate mai bine adaptate la organizarea lor de tip public-privat, aceste întreprinderi ar trebui să fie instituite utilizând ca temei articolul 209 din Regulamentul financiar.

Pe de altă parte, Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că:

–  Având în vedere natura specifică și statutul actual al întreprinderilor comune și pentru a asigura continuitate cu cel de Al șaptelea program-cadru, întreprinderile comune ar trebui să facă în continuare obiectul unei descărcări de gestiune separate, acordate de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. Din acest motiv, în actele de instituire ale întreprinderilor comune care vor fi create în cadrul programului Orizont 2020, se vor introduce derogări specifice de la dispozițiile articolului 209 din Regulamentul financiar. Respectivele derogări vor viza descărcarea de gestiune separată și vor include orice alte adaptări necesare suplimentare.

–  Pentru a permite întreprinderilor comune să beneficieze fără întârziere de simplificările introduse în noul cadru financiar, este necesar ca Regulamentul delegat al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, întemeiat pe articolul 209 din Regulamentul financiar, să intre în vigoare.

2.  Parlamentul European și Consiliul iau act de faptul că Comisia:

–  va asigura includerea în normele financiare ale întreprinderilor comune a unor derogări de la regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, care să reflecte introducerea în actele lor de instituire a descărcării de gestiune separate;

–  intenționează să propună modificări corespunzătoare la articolul 209 și la articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul financiar în contextul revizuirii viitoare a Regulamentului financiar.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate