Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0307(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0088/2014

Indgivne tekster :

A7-0088/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.30
CRE 16/04/2014 - 7.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0425

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 79k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Invasive ikkehjemmehørende arter ***I
P7_TA(2014)0425A7-0088/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0620),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0264/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Bundesrat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. januar 2014(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om International Handel samt Fiskeriudvalget (A7-0088/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
P7_TC1-COD(2013)0307

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1143/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik