Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0307(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0088/2014

Texte depuse :

A7-0088/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.30
CRE 16/04/2014 - 7.30
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0425

Texte adoptate
PDF 278kWORD 79k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Speciile alogene invazive ***I
P7_TA(2014)0425A7-0088/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0620),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0264/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Bundesrat-ul Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 ianuarie 2014(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru pescuit (A7-0088/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive
P7_TC1-COD(2013)0307

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate