Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2196(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0246/2014

Indgivne tekster :

A7-0246/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Vedtagne tekster
PDF 432kWORD 80k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
P7_TA(2014)0428A7-0246/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 16. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af sin afgørelse(1) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I – Europa-Parlamentet (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(3),

–  der henviser til beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning - Sektion I - Europa-Parlamentet - Regnskabsåret 2012(4),

–  der henviser til den interne revisors årsberetning for regnskabsåret 2012,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2012, med institutionernes svar(5),

–  der henviser til Revisionsrettens revisionserklæring(6) for regnskabsåret 2012 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 318 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7), særlig artikel 145, 146 og 147,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 164, 165 og 166,

–  der henviser til artikel 13 i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget(9),

–  der henviser til artikel 166, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, hvorefter institutionerne træffer alle egnede foranstaltninger til at efterkomme bemærkningerne i Europa-Parlamentets afgørelse om decharge,

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om retningslinjerne for 2012-budgetproceduren, Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X(10),

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012 - Sektion I - Parlamentet(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77, artikel 80, stk. 3, og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0246/2014),

A.  der henviser til, at formanden godkendte Parlamentets regnskaber for regnskabsåret 2012 den 4. juli 2013;

B.  der henviser til, at Parlamentets regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab gav passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt gav et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling, og at han ikke var blevet bekendt med forhold, der krævede forbehold;

C.  der henviser til, at generalsekretæren den 6. september 2013 fastslog, at der var rimelig sikkerhed for, at Parlamentets budget var blevet gennemført i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at den ramme, der er indført for kontrol, giver de nødvendige garantier med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

D.  der henviser til, at generalsekretæren ligeledes bekræftede, at han ikke er bekendt med forhold, der ikke er blevet angivet, og som kan skade institutionens interesser;

E.  der henviser til, at Revisionsretten i forbindelse med revisionen af administrationsudgifterne i 2012 har konkluderet, at de overvågnings- og kontrolsystemer, som de enkelte institutioner har gennemført, overholder kravene i finansforordningen, og at ud af de 151 transaktioner, som Retten reviderede, var én behæftet med fejl, hvorfor Retten anslår den mest sandsynlige fejlforekomst til 0 %;

F.  der henviser til, at der i overensstemmelse med den sædvanlige procedure blev sendt et spørgeskema til Parlamentets administration, og svarene blev modtaget og drøftet af Budgetkontroludvalget under tilstedeværelse af generalsekretæren og den interne revisor;

G.  der henviser til, at Parlamentets årlige dechargeprocedure genererer en merværdi, da den omfatter en grundig undersøgelse af regnskaberne med henblik på at gøre det muligt for Parlamentet at varetage sit ansvar over for EU-borgerne og handle med fuldstændig gennemsigtighed ved at give dem et detaljeret indblik i dets finansielle forvaltning; der henviser til, at dette giver mulighed for selvkritik og for at opnå bedre resultater på de områder, hvor der stadig er plads til forbedringer for så vidt angår kvalitet og effektivitet i forvaltningen af offentlige midler og dermed skatteydernes penge;

Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2012

Merværdien af Parlamentets dechargeprocedure

1.  fremhæver merværdien af den parlamentariske procedure, der fører frem til Parlamentets årlige meddelelse af decharge;

2.  påpeger, at denne beslutning hovedsageligt fokuserer på budgetgennemførelsen og meddelelsen af decharge for regnskabsåret 2012, og at det primære mål er at sikre, at de offentlige midler fra skatteyderne anvendes på den bedst mulige måde, samtidig med at det fremhæves, hvor det er muligt at foretage forbedringer; tilskynder Parlamentets ansvarlige organer til at fortsætte med at forbedre effektiviteten i Parlamentets daglige arbejde på alle niveauer;

3.  gentager sin opfordring til Præsidiet om at omdele flere hvidbøger om de politiske spørgsmål til alle medlemmer, hvilket vil muliggøre drøftelser vedrørende de pågældende politikområder i de politiske grupper, inden der træffes en endelig afgørelse;

4.  konstaterer, at Unionens almindelige budget for 2012 beløb sig til i alt 148 200 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, hvoraf Parlamentets budget udgjorde 1 718 mio. EUR; konstaterer endvidere, at dette beløb udgør lidt over 1 % af EU's almindelige budget og 20 % af de 8 278 mio. EUR, der i 2012 var afsat til administrationsudgifter for EU-institutionerne tilsammen; bemærker, at dette er i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og dækker bygninger og infrastruktur, personalets lønninger og pensioner, informationsteknologi og sikkerhed;

5.  bemærker, at de fire største kapitler i Parlamentets budget var kapitel 10 (Medlemmer af institutionen), kapitel 12 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte), kapitel 20 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed) og kapitel 42 (Udgifter til parlamentarisk assistance), som tegnede sig for 70 % af de samlede bevillinger;

6.  bemærker, at godkendte bevillinger i Parlamentets endelige budget for 2012 beløb sig til 1 717 868 121 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,9 % i forhold til budgettet for 2011 (1 685 829 393 EUR), og at der i lighed med 2011 ikke blev forelagt noget ændringsbudget; mener, at Parlamentet har udvist budgetmæssig ansvarlighed og tilbageholdenhed ved at holde sig under inflationsraten på 2,6 % i 2012; forventer, at der vil blive udvist samme tilbageholdenhed for så vidt angår 2015-budgettet ved at budgettet holdes på under 20 % af kapitel 5;

7.  påpeger, at 99 % (93 % i 2011) af de endelige nuværende bevillinger i 2012 var forpligtet med en procentsats for annulleringer på 1 % (6 % i 2011), og at der ligesom i de foregående år blev opnået en meget høj budgetgennemførelse, omend dette til dels skyldtes overførslen ved årets udgang af ubrugte bevillinger på anmodning af den fælles arbejdsgruppe og Budgetudvalget samt en positiv udtalelse fra Budgetudvalget;

Parlamentets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning

8.  bemærker, at de samlede indtægter i Parlamentets regnskaber pr. 31. december 2012 beløb sig til 175 541 860 EUR i 2012 (173 293 432 EUR i 2011), hvilket indbefattede 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR i 2011) i formålsbestemte indtægter;

9.  bemærker, at Parlamentet besluttede at gennemføre en opsamlingsoverførsel ved årets udgang fra forskellige budgetposter til et beløb af 45 000 000 EUR i ubrugte bevillinger til finansiering af anden tranche af købet af TREBEL-Bygningen i Bruxelles (35 000 000 EUR) og opførelsen af den nye KAD-Bygning i Luxembourg; forstår, at der som følge heraf vil være tale om besparelser anslået til 10,4 mio. EUR på de finansielle udgifter i løbet af byggefasen og låneafdragelsen; beklager imidlertid den omstændighed, at Parlamentet gentagne gange har krævet, at udgifter til bygninger af hensyn til budgetklarheden indføjes i budgettet, i stedet for at de finansieres gennem en opsamlingsoverførsel, hvilket der er blevet anmodet om i flere tidligere dechargebeslutninger;

Parlamentets regnskaber for 2012

10.  noterer sig de tal, som dannede grundlag for Parlamentets regnskabsafslutning for regnskabsåret 2012:

a)  Disponible bevillinger (EUR)

Bevillinger for 2012:

1 717 868 121

Ikkeautomatiske fremførsler fra regnskabsåret 2011:

21 700 000

Automatiske fremførsler fra regnskabsåret 2011:

222 900 384

Bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter for 2012:

22 274 843

Fremførsler hidrørende fra formålsbestemte indtægter fra regnskabsåret 2011:

107 592 247

I alt:

2 092 335 595

b)  Udnyttelse af bevillinger i regnskabsåret 2012 (EUR)

Forpligtelser:

2 061 149 089

Gennemførte betalinger:

1 623 172 878

Automatiske fremførsler, herunder bevillinger hidrørende fra formålsbestemte indtægter:

412 253 714

Ikkeautomatiske fremførsler:

0

Bortfaldne bevillinger:

55 790 384

c)  Budgetindtægter (EUR)

Modtaget i 2012:

175 541 860

d)  Samlet balance pr. 31. december 2012 (EUR)

1 539 591 147

11.  påpeger det høje niveau af fremførsler til 2012 (244 600 384 EUR) og opfordrer indtrængende til, at udgiftsplanlægningen forbedres;

12.  bemærker, at Parlamentets regnskabsfører i sin attestering af det endelige regnskab giver passende sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Parlamentets finansielle stilling; bemærker endvidere hans erklæring om, at han ikke er blevet bekendt med forhold, der krævede forbehold;

13.  erindrer om den afgørelse, der blev truffet af Parlamentets formand den 4. juli 2013 angående vedtagelsen af regnskabet for regnskabsåret 2012;

Revisionsrettens udtalelse om 2012-regnskabernes rigtighed og lovlighed og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

14.  glæder sig over, at Revisionsretten i sin konkrete vurdering af administrationsudgifter og andre udgifter overordnet set konstaterede, at testen af transaktioner indikerer, at den mest sandsynlige fejlforekomst i populationen er nul, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer for administrationsudgifter var effektive; glæder sig endvidere over, at Revisionsrettens revision indikerer, at betalingerne af godkendte udgifter i 2012 ikke var behæftet med et betydeligt antal fejl; bemærker, at der i revisionen indgik en undersøgelse af en stikprøve på 151 betalingstransaktioner - 91 betalinger af lønninger, pensioner og dertil knyttede godtgørelser og 60 betalinger vedrørende bygninger og andre udgifter - mod 56 reviderede betalinger i 2011;

15.  bemærker, at administrationsudgifter og andre udgifter omfatter udgifter til menneskelige ressourcer (lønninger, godtgørelser og pensioner), som tegner sig for 60 % af de samlede administrationsudgifter, og at andre udgifter, samt udgifter til bygninger, udstyr, energi, kommunikation og informationsteknologi udgør en lav risiko; påpeger ifølge Revisionsretten, at de væsentligste risici vedrørende gruppen administrationsudgifter og andre udgifter skyldes den manglende overholdelse af procedurerne for offentlige udbud og for gennemførelsen af kontrakter samt ansættelsesprocedurerne og procedurerne for beregning af lønninger og godtgørelser;

Ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte

16.  noterer sig med tilfredshed, at der ved Revisionsrettens undersøgelse af 15 ansættelsesprocedurer i Parlamentet i 2012 ikke blev konstateret fejl eller svagheder; opfordrer imidlertid generalsekretæren til nøje at overholde de bestemmelser, som finder anvendelse i forbindelse med udnævnelse eller forfremmelse af personalet generelt og i særdeleshed dem i ledende stillinger;

Udbud

17.  bemærker, at Revisionsrettens revision undersøgte 18 af Parlamentets udbudsprocedurer; understreger, at Revisionsretten konstaterede svagheder, som i et tilfælde vedrørte anvendelsen af et tildelingskriterium og i et andet forvaltning og dokumentation af den pågældende procedure;

18.  anbefaler, at de anvisningsberettigede forbedrer udbudsprocedurernes udformning, samordning og gennemførelse ved hjælp af passende kontrol og klarere retningslinjer; bemærker, at gennemførelsen af den nye finansforordning og dens gennemførelsesbestemmelser bør ledsages af udformning af nye modeller til kontrakter og udbud samt udvikling af særlige kurser i, hvordan udvælgelses- og tildelingskriterier skal fastlægges og anvendes;

19.  tilslutter sig Parlamentets svar i den kontradiktoriske procedure med Revisionsretten;

Revisionsrettens gennemgang af de fremskridt, der er sket med hensyn til at efterleve anbefalinger fremsat i tidligere årsberetninger

Forudgående kontrol i forbindelse med ansættelsesprocedurer

20.  minder om, at Revisionsretten har fastslået, at der i forbindelse med procedurerne for ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter ikke forelå dokumentation for, at der var udført forudgående kontrol af ansættelsesdokumenterne; noter sig, at Revisionsretten finder, at Parlamentet har fulgt dens anbefalinger fuldt ud med henblik på at sikre, at der nu foreligger passende dokumentation og underliggende dokumentation for disse kontroller som begrundelse for de ansættelsesafgørelser, der træffes vedrørende midlertidigt ansatte og kontraktansatte; anmoder generalsekretæren om senest i september 2014 at orientere Budgetkontroludvalget om effektiviteten af de trufne foranstaltninger, herunder dem der er baseret på den interne revisors konklusioner, også med henblik på ansættelsen af de mange nye akkrediterede parlamentariske assistenter efter valget;

Udbud

21.  beklager, at Revisionsrettens undersøgelse af en stikprøve af udbudsprocedurer viste, at der var fejl i forbindelse med udbudsprocedurernes udformning, samordning og gennemførelse, og at Revisionsrettens analyse af de opnåede fremskridt dermed påviste, at dens tidligere anbefalinger i de fleste henseender stadig er ved at blive gennemført; gentager sin opfordring til hurtigst muligt at sikre reelle fremskridt i forbindelse med alle kontrolmekanismer for offentlige udbud med henblik på at afhjælpe de mangler, der er konstateret af Revisionsretten, samt sikre de mest konkurrencedygtige priser på de erhvervede varer og tjenesteydelser;

Betaling af tillæg og ydelser af social karakter til de ansatte

22.  minder om Revisionsrettens specifikke resultater vedrørende de oplysninger om ansatte, der er til rådighed for Parlamentets tjenestegrene; glæder sig over, at der under Revisionsrettens revision ikke blev konstateret nye svagheder, men bemærker, at der dog fortsat er risiko for, at der foretages forkerte eller uberettigede betalinger; bemærker endvidere, at de foranstaltninger, der blev truffet af Parlamentet i 2012, gjorde det muligt at forhøje svarraten ved den årlige kontrol og ajourføring af de ansattes personlige oplysninger, og at de ansattes erklæringer om nødvendigt ledsages af passende dokumentation;

Årsberetningen fra den interne revisor

23.  konstaterer, at den interne revisor forelagde sin årsberetning undertegnet den 12. juli 2013 på mødet i det kompetente udvalg den 21. januar 2014, hvoraf det fremgår, at han i 2012 udførte følgende revisionsopgaver vedrørende Parlamentets administration:

   høring af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) om processen for udvælgelse af ToIP(12)-telefoner
   tværgående opfølgning på uafsluttede aktioner fra de interne revisionsberetninger - fase I 2012
   tværgående opfølgning på uafsluttede aktioner fra de interne revisionsberetninger - fase II 2012
   revision af akkrediterede parlamentariske assistenter ansat som øvrige ansatte i Unionen
   revision af principperne for periodiseret regnskabsføring
   opfølgning på revisionen af bygningspolitikken: planlægning, vurdering og forvaltning af lokalebehov;

24.  påpeger, at nogle af de væsentligste konklusioner i den interne revisors årsberetning var følgende:

   budgetreguleringen af udgifter fra visse permanente forskudsmidler (informationskontorer og medlemmernes rejsebureau) er fortsat præget af væsentlige forsinkelser
   der er sket fremskridt på området for bidrag til politiske partier og fonde på EU-plan
   høringen af Den Interne Revisionstjeneste om processen for udvælgelse af ToIP-telefoner påviste svagheder i formaliseringen af beslutningstagningen vedrørende ToIP-projektet, og GD ITEC oplyste, at der allerede var taget de nødvendige skridt for at minimere de dermed forbundne risici
   der er taget væsentlige skridt inden for it-forvaltning og udvikling af it-applikationer, navnlig GD ITEC's metodologiske fremskridt inden for udvikling af applikationer
   den første opfølgning på og revision af besøgsgrupper viste, at alle aktioner er uafsluttede, men at der er konstateret en delvis reduktion af den tilbageværende risiko
   fem uafsluttede aktioner, hvis nødvendige foranstaltninger er underlagt det pågældende generaldirektorats beslutningsbeføjelser, er overdraget til en højere myndighed med henblik på afgørelse;

25.  noterer sig og støtter de synspunkter, den interne revisor har fremsat, vedrørende opfølgning på revisionen af bygningspolitikken: planlægning, vurdering og forvaltning af lokalebehov med hensyn til:

   definition af hensigtsmæssig planlægning af lokalebehov på mellemlang og lang sigt i lyset af den forventede vækst i antallet af ansatte i kontorlokalerne
   fordeling af kontorlokaler baseret på kriterier vedtaget på institutionelt plan og gennemførelse af regler og procedurer til håndhævelse af kriterierne samt
   gennemførelse af en effektiv udnyttelse af kontorlokalerne;

26.  noterer sig og støtter de synspunkter, den interne revisor har fremsat med hensyn til revisionen af akkrediterede parlamentariske assistenter ansat som øvrige ansatte i EU, og bemærker overordnet set, at kontrolforholdene og -aktiviteterne i GD'erne Personale og Finans giver rimelig sikkerhed for, at de akkrediterede parlamentariske assistenter ansættes i overensstemmelse med de gældende regler, og at deres økonomiske rettigheder er korrekt opført i overensstemmelse med godtgørelsen til parlamentarisk assistance; anmoder begge generaldirektorater om med alle nødvendige midler, at sikre, at disse garantier overholdes fuldt ud og utvetydigt;

27.  bemærker, at det i 2012 var nødvendigt at foretage en overførsel fra underkontoen for lokale assistenter (budgetpost 4220-01) til underkonto 4220-02 (akkrediterede assistenter) på 7 300 000 EUR, og at underkonto 4220-01 er blevet reduceret med i alt 14 100 00 EUR (14,3 %), hvilket skyldes en fejlagtig vurdering af behovet for såvel lokale som akkrediterede assistenter, til trods for at antallet af akkrediterede assistenter kun steg marginalt i 2012 i forhold til 2011; mener, at det i fremtiden vil være nødvendigt med en bedre vurdering af behovet for disse underkonti med henblik på at overholde principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og for at være i stand til at reagere på virkelige behov;

28.  bemærker dog, at det med henblik på at realisere målene med den interne kontrol fuldt ud og konsekvent og sikre korrekt anvendelse af Parlamentets forretningsorden og de deraf afledte bestemmelser vedtaget af Parlamentets kompetente organer, men også finansforordningen, er muligt yderligere at styrke visse forvaltnings- og kontrolprocedurer, der indebærer en moderat eksponering for restrisici, på følgende områder:

   sikring af, at medlemmernes akkrediterede assistenter rettidigt og regelmæssigt informeres om enhver ajourføring eller ændring af de bestemmelser, som finder anvendelse på dem, eller som anvendes analogt, og at deres repræsentanter forelægges en begrundet rapport om disse ændringer eller ajourføringer med henblik på at sikre gennemsigtighed, ligebehandling og lige muligheder
   sikring af rettidig og passende indberetning til medlemmerne og deres akkrediterede assistenter om arbejdstagerrettigheder og -forpligtelser (orlov, arbejdsløshed, pensionsrettigheder osv.) i forbindelse med udløbet af de akkrediteredes assistenters kontrakter
   styrkelse af den interne kontrol for at føre tilsyn med anvendelsen af udgifter til medlemmernes assistenter
   sikring af en mere gnidningsfri og effektiv forvaltning af ansættelsen af nye akkrediterede parlamentariske assistenter efter valget i 2014 gennem tidlig planlægning og afsættelse af tilstrækkelige ressourcer, navnlig menneskelige ressourcer, og med henblik på at garantere løbende assistance til de medlemmer, som vælges til den næste valgperiode, ved at sikre, at der ikke opstår huller i kontrakterne for de akkrediterede assistenter, som fortsætter med at yde assistance;

29.  minder endnu engang om, at det fem år efter gennemførelsen af den nye vedtægt for assistenter er nødvendigt hurtigst muligt at foretage en fuldstændig revision af denne vedtægt, som omfatter en eventuel tilpasning af reglerne;

Revision af rammerne for intern kontrol

30.  minder om, at den oprindelige revision af rammerne for intern kontrol i 2003 og 2004 har resulteret i 14 revisionsberetninger, der omfatter alle afdelinger og de centrale tjenestegrene og indeholder 452 aktioner, der er vedtaget med henblik på at forbedre de generelle niveauer for:

   opfyldelse af institutionens minimumsstandarder for intern kontrol
   opnåelse af institutionens hovedkontrolmål (overholdelse af gældende love, retsforskrifter og politikker, pålideligheden af oplysninger om forvaltning og registrering samt økonomien i og effektiviteten og virkningen af transaktionerne);

Resterende "uafsluttede aktioner"

31.  bemærker, at der ved udgangen af 2012 efter flere på hinanden følgende opfølgningsrevisioner fortsat resterede 15 ufuldstændige aktioner ud af de 452 interne kontrolaktioner, der oprindeligt blev vedtaget; bemærker den interne revisors konklusion om, at der for to generaldirektorater (Finans og Infrastruktur og Logistik) var dokumentation for forbedring af deres procedurer for offentlige udbud;

32.  bemærker den interne revisors nye tværgående tilsynsproces til opfølgning af vedtagne aktioner i dennes beretninger, i hvilken alle opfølgningsopgaver er tværgående og samtidig dækker alle ikke-afsluttede aktioner, der skal gennemføres; bemærker desuden, at opgaverne nu udføres to gange årligt i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 om decharge for regnskabsåret 2009;

33.  bemærker, at den interne revisor ved udgangen af 2012 fandt, at 73 aktioner fortsat manglede at blive gennemført, herunder to kritiske aktioner, 35 aktioner, der indebærer en væsentlig risiko, og 36 aktioner, der indebærer en moderat risiko; bemærker med tilfredshed, at 80 aktioner i løbet af 2012 er blevet gennemført fuldt ud og derfor er afsluttet, herunder to kritiske aktioner; opfordrer alle de berørte generaldirektorater til at fortsætte bestræbelserne på at forbedre deres respektive forvaltnings- og kontrolprocedurer; opfordrer den interne revisor til at fastsætte strengere tidsplaner for de aktioner, der skal gennemføres; opfordrer den interne revisor til at informere Budgetkontroludvalget om alle udestående aktioner i den oprindelige gennemgang af rammerne for intern kontrol; gentager sin opfordring til afdelingsledelsen og den centrale ledelse om at gennemføre de 38 forsinkede "uafsluttede aktioner" inden udgangen af indeværende valgperiode;

34.  bemærker konklusionerne fra den interne revisionstjeneste om, at 2012-opfølgningsprocessen generelt viste tegn på forbedring, idet 80 ud af de 153 kontrollerede uafsluttede aktioner blev gennemført, og antallet af kritiske aktioner, der indebærer en høj risiko, blev reduceret (fra otte til tre); er dog bekymret over det relativt høje antal (73) forsinkede aktioner, som blev fremført til 2013; anerkender, at Parlamentets risikoprofil for de uafsluttede aktioner ved årets udgang viser en højere andel af aktioner i kategorien moderat risiko end i starten af 2012, hvilket tyder på, at tjenestegrenene gjorde fremskridt, selv på områder, hvor aktionerne endnu ikke er blevet afsluttet;

Generalsekretærens opfølgning på afgørelsen om decharge for 2011

35.  noterer sig den høje kvalitet af de skriftlige svar på beslutningen om decharge for 2011, som Budgetkontroludvalget modtog den 25. oktober 2013, og som derfor blev modtaget inden starten på 2012 dechargeproceduren; ser med tilfredshed på generalsekretærens efterfølgende fremlæggelse den 25. november 2013 af svarene og Parlamentets administrations opfølgning på de forskellige spørgsmål og anmodninger i Parlamentets beslutning om decharge for 2011 og den drøftelse med medlemmerne, der fulgte efter;

36.  glæder sig over, at Parlamentets oversættelses- og tolketjenester siden 2011 har undergået væsentlige ændringer; erkender, at effektiviteten i hele denne proces bør øges betydeligt, og de finansielle ressourcer efterfølgende reduceres, samtidig med at kvaliteten og tilbuddet til medlemmerne opretholdes; bemærker, at oversættelse efter anmodning af forhandlingsreferater og skriftlige forespørgsler inden for en politik for ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed har gjort det muligt permanent at nedbringe udgifterne til ekstern oversættelse med 11 mio. EUR;

37.  minder om den anden afgørelse, som Præsidiet vedtog den 12. marts 2012 om ressourceeffektiv fuldstændig flersprogethed, hvori det fastslås, at delegationer, der anmoder om undtagelser for rejser i de uger, hvor der er udvalgsmøder, kun vil være omfattet af en begrænset sprogordning, som ikke indebærer tolkning til mere end et sprog; bemærker, at antallet af tjenesterejser i uger afsat til eksterne parlamentariske aktiviteter som følge af denne foranstaltning steg fra 36 % af alle tjenesterejser i 2011 til 46 % i 2012, mens antallet af tolkedage på tjenesterejser faldt med 23 % mellem 2011 og 2012;

38.  bemærker generalsekretærens efterfølgende beslutning af 23. marts 2013, hvori det bestemmes, at tirsdag og onsdag eftermiddage i udvalgsuger udelukkende forbeholdes møder i udvalgene og triloger; glæder sig over, at andelen af udgifter til ekstern tolkning i Parlamentets budget som følge af disse foranstaltninger er faldet fra 3,5 % i 2011 til 2,6 % i 2012; mener, at det er nødvendigt, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning også finder anvendelse på tolkning, og at der med henblik på at sørge for, at Unionens skatteydere får mest valuta for pengene, løbende bør gennemføres kritiske analyser for at vurdere, hvor og hvorledes effektiviteten kan forbedres og udgifterne kontrolleres eller begrænses; opfordrer generalsekretæren til at gøre den årlige beretning om anvendelsen af adfærdskodeksen for flersprogethed tilgængelig for medlemmerne af det ansvarlige udvalg;

39.  noterer sig generalsekretærens svar, hvori det anføres, at udgifterne til LUX-prisen blev reduceret, som foreslået af Budgetkontroludvalget og vedtaget af plenarforsamlingen i forbindelse med dechargebetænkningen for 2010; bemærker, at der er truffet en række konkrete foranstaltninger for at minimere udgifterne til LUX-prisen, navnlig en reduktion af udgifterne i forbindelse med reklameaktiviteter på internationale festivaller og i Parlamentets bygninger; bemærker, at udgifterne til LUX-prisen i 2012 var på 434 421 EUR, hvilket svarer til en reduktion på 24 % i forhold til 2011 (573 722 EUR); opfordrer til yderligere rationalisering;

40.  anser ikke prisuddelinger for at høre blandt Parlamentets vigtigste arbejdsopgaver og kræver, at der udarbejdes en cost-benefit-analyse, før der tages nye initiativer i relation til priser;

41.  bemærker, at Præsidiet i lyset af det stadig større antal kunder og institutionens udvikling på sit møde den 10. juni 2013 vedtog en omfattende strategi, der fastsætter de vigtigste retningslinjer for Parlamentets cateringpolitik frem til 2019; minder om, at de samlede cateringaktiviteter voksede med omkring 150 % fra 2002 til 2011, fra 1,472 mio. kunder i 2002 til 3,711 mio. kunder i 2011; bemærker, at Parlamentets cateringtjenester fortsat er præget af et driftsunderskud, som ikke udelukkende bør kompenseres via prisstigninger; bemærker, at prispolitikkerne i Parlamentet fortsat bør ligge på linje med de andre institutioner, og at Parlamentet har bedre muligheder for at opnå bedre vilkår fra kontrahenter og stordriftsfordele på grund af antallet af betjente kunder;

42.  bemærker, at nogle af de krav, som er blevet fremsat i de årlige dechargebetænkninger, og som Parlamentets plenarforsamling har godkendt, ikke er blevet opfyldt; bemærker, at generalsekretæren hævder, at disse krav henhører under Præsidiets eller Formandskonferencens ansvarsområder; insisterer på, at de krav, som fremsættes af plenarforsamlingen i de årlige dechargebetænkninger, gennemføres fuldt ud;

Parlamentets 2012-decharge

43.  bemærker, at anvendelsesområdet for dechargeproceduren ikke blot bør omfatte generalsekretariatets og administrationens budgetgennemførelse og ledelsesaktiviteter i regnskabsåret 2012, men også afgørelser truffet af de styrende organer, dvs. formanden, Præsidiet og Formandskonferencen; understreger, at Parlamentet via en kritisk kontrol af institutionens finansielle forvaltning meddeler decharge ikke til generalsekretæren, men til formanden;

44.  glæder sig i denne henseende over drøftelsen mellem generalsekretæren og Budgetkontroludvalget under overværelse af den interne revisor den 21. januar 2014 i forbindelse med Parlamentets 2012-decharge; gentager, at Parlamentets styrende organer og administration i løbet af hele denne proces holdes ansvarlige og at det derfor er af afgørende betydning, at hele beslutningsprocessen gennemføres på en fuldstændig gennemsigtig måde for at sikre, at borgerne i Unionen får et reelt og nøjagtigt billede af, hvordan Parlamentet træffer sine afgørelser og anvender de ressourcer, der stilles til dets rådighed; opfordrer derfor til, at mødedagsordener for og afgørelser truffet af Parlamentets beslutningsorganer uden unødig forsinkelse forelægges for såvel Parlamentets medlemmer og personale som helhed som for offentligheden;

45.  påpeger, at de vigtigste referencer, uden nogen politiske betragtninger, til vurdering af gennemførelsen af Parlamentets budget først og fremmest bør være udtalelsen fra dets eksterne uafhængige revisor og dernæst udtalelsen fra Parlamentets interne revisor og dennes vurdering af Parlamentets interne kontrolsystem; gentager sin tilfredshed med Revisionsrettens positive udtalelse om rigtigheden af Parlamentets regnskaber og om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

46.  minder om, at medlemmerne ifølge adfærdskodeksen for Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter, som blev vedtaget på plenarmødet den 1. december 2011, har pligt til fuldt ud at offentliggøre deres lønnede aktiviteter uden for Parlamentet, det modtagne vederlag samt enhver anden funktion, de udfører, og som kan medføre interessekonflikter, og at kodeksen udtrykkeligt forbyder medlemmerne at tage imod nogen som helst pengesum eller anden gave til gengæld for at påvirke Parlamentets afgørelser; bemærker, at den fastsætter klare regler for modtagelse af gaver og for tidligere medlemmer, der er involveret i lobbyvirksomhed; anmoder administrationen om regelmæssigt og på årsbasis at kontrollere mindst 15 % af disse erklæringer;

47.  bemærker, at Præsidiet den 15. april 2013 vedtog gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen for medlemmerne; bemærker med tilfredshed, at gennemførelsesbestemmelserne i artikel 5, stk. 3, for at sikre gennemsigtighed i medlemmernes rejse-, leve- og opholdsudgifter betalt af tredjemand, som har været gældende siden den 1. juli 2013, fastsætter, at alle godtgørelser af rejse-, leve- og opholdsudgifter, der dækkes af tredjemand i forbindelse med medlemmernes deltagelse i arrangementer tilrettelagt af tredjemand, skal opgives; bemærker desuden, at godtgørelse af udgifterne til et måltid, en indgangsbillet eller tilsvarende til en værdi af mindre end 150 EUR ikke skal opgives;

48.  kræver, at alle bilag til skriftlige parlamentariske forespørgsler (artikel 117 i Parlamentets forretningsorden) lægges ud på Parlamentets websted sammen med de pågældende forespørgsler;

49.  mener, at Parlamentet er den eneste europæiske offentlige institution, som indbetaler en godtgørelse, der har til formål at finansiere udgifter til kontoradministration, på private og personlige bankkonti uden at kræve, at der opbevares kvitteringer, eller at der foretages en revision af udgifterne; formoder, at medlemmerne ville forholde sig dybt kritiske over for et hvilket som helst andet organ, som på tilsvarende vis undlod at føre tilsyn med anvendelsen af offentlige midler; opfordrer generalsekretæren til at foreslå lempelige ordninger for at sikre, at godtgørelsen for generelle udgifter anvendes til det påtænkte formål og ikke vil kunne give medlemmerne en supplerende privat indkomst;

50.  kræver, at der foretages en evaluering af størrelsen og anvendelsen af dagpengene til medlemmerne; kræver, at Præsidiet reviderer denne gennemførelsesforanstaltning i overensstemmelse hermed for at sikre, at godtgørelsen anvendes så omkostningseffektivt som muligt;

Formandens politiske aktiviteter

51.  kræver, at der fremlægges detaljerede oplysninger om, hvordan formanden i sin egenskab af partipolitisk neutral figur har holdt sine officielle arbejdsopgaver adskilt fra forberedelserne til at stå i spidsen for den socialdemokratiske liste i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet, navnlig med hensyn til hans kabinetspersonale, personalet i Parlamentets informationskontorer og med hensyn til rejseudgifter; er af den opfattelse, at der i forbindelse med mange af disse aktiviteter ikke er foretaget en sondring mellem de to roller; kræver en klar adskillelse af befuldmægtigedes funktioner, som følger Kommissionens tilgang, således at Unionens skatteydere ikke skal betale for førende listekandidaters EP-valgkampagner;

Parlamentets arbejdssteder

52.  bemærker, at Parlamentet i henhold til protokol nr. 6 om fastlæggelse af hjemstedet for institutionerne vedføjet traktaterne, som medlemsstaternes regeringer i fællesskab har vedtaget, har tre arbejdssteder; noterer sig opfordringen i dets beslutning af 17. april 2013 om 2011 decharge(13) til generalsekretæren og Præsidiet om at "forsyne medlemmerne med ajourførte tal og oplysninger vedrørende de finansielle og miljømæssige konsekvenser af ordningen med flere arbejdssteder", som efterfulgte sin beslutning af 6. februar 2013 om retningslinjerne for 2014-budgetproceduren(14) og sin beslutning af 20. november 2013 om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner(15);

53.  minder om, at der lå væsentlige historiske årsager til grund for valget af Parlamentets hjemsted, og at spørgsmålet om fastlæggelse af hjemstedet for en af Unionens institutioners udelukkende henhører under medlemsstaternes kompetence; bemærker i denne henseende, at en eventuel afgørelse om at ændre ordningen vedrørende Parlamentets hjemsted ville kræve en ændring af traktaterne, en afgørelse, som skal træffes af medlemsstaterne ved enstemmighed;

54.  bemærker, at udgifterne som følge af den geografiske spredning af Parlamentet udgør et vigtigt område, på hvilket der kan opnås potentielle besparelser; ser med tilfredshed på generalsekretærens rapport(16) fra august 2013 om de økonomiske virkninger af den geografiske spredning af Parlamentets arbejdssteder; understreger, at følgende parametre indgik i beregningerne i rapporten:

   budgetforslaget for 2014 blev anvendt som basislinje
   de tilgrundliggende beregninger er blevet ajourført, når nyere data er blevet tilgængelige (f.eks. statistikker om tjenesterejser)
   metoden til vurdering af afskrivningsudgifterne er blevet tilpasset, så den afspejler forslaget om, at Bruxelles skulle være det eneste arbejdssted, hvilket ville nedbringe disse udgifter
   udgifterne vedrørende arbejdsstederne i Strasbourg og Luxembourg er blevet angivet separat
   der er blevet fremsat nye skøn for at vise eventuelle supplerende tilbagevendende udgifter som følge af et enkelt arbejdssted samt engangsinvesteringer og -udgifter i tilknytning til en sammenlægning af arbejdsstederne;

55.  påpeger, at rapporten udtrykker en teoretisk nettobesparelse, hvis de tre arbejdssteder samles til ét i Bruxelles, som anslås til 88,9 mio. EUR om året, hvilket svarer til omkring 5 % af Parlamentets budget for 2014, 1,03 % af EU’s samlede administrationsbudget og 0,06 % af EU’s samlede budget; noterer sig den beregnede nettoeffekt på 0,18 EUR pr. EU-borger pr. år, hvis Parlamentets tre arbejdssteder blev samlet til ét;

56.  påpeger, at rapporten anfører, at en eventuel sammenlægning af Luxembourg med Bruxelles ville medføre en ekstraudgift på 14 millioner EUR pr. år; fremhæver de angiveligt forskellige kvalitative og kvantitative grader af støtte, som værtsstaterne yder Parlamentet; bemærker, at disse potentielle udgifter ikke er blevet indregnet i ligningen for de potentielle besparelser ved at gøre Bruxelles til det eneste hjemsted;

57.  fremhæver den omstændighed, at der ville blive sparet 10 703 tons CO2-emissioner om året, hvis Strasbourg (10 235) og Luxembourg (468) ikke længere blev benyttet som arbejdssteder; beklager, at denne miljøpåvirkning fra Parlamentets geografiske spredning i form af CO2-emissioner tegnede sig for 11,16 % af Parlamentets samlede kulstofaftryk i 2011;

58.  ser frem til offentliggørelsen af Revisionsrettens undersøgelse, som tilsigter at analysere de potentielle besparelser på EU-budgettet, hvis Parlamentet kun havde ét arbejdssted, således som Parlamentet opfordrede til i sin beslutning af 20. november 2013 om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner, og opfordrer til, at denne analyse inkluderer budgetmæssige aspekter og øvrige omkostninger, såsom besparelserne ved et mindsket tab af arbejdstid og større effektivitet; anmoder om, at man ikke blot ser på rejseudgifterne for Parlamentets ansatte (herunder vikarer, eksterne eksperter og midlertidigt ansatte), men også de øgede rejseudgifter for Kommissionens og Rådets ansatte som følge af de mange arbejdssteders beliggenhed;

Styringen af Parlamentets forvaltning: styrkelse af den operationelle effektivitet

59.  bekræfter på ny, at denne beslutning hovedsagelig vil fokusere på budgetgennemførelsen og dechargen for regnskabsåret 2012, og at dens hovedmål er at sikre, at skatteydernes penge bruges på den bedst mulige måde, samtidig med at der kastes lys over, hvor der vil kunne opnås yderligere effektivitetsgevinster; opfordrer Parlamentets ansvarlige organer til på alle niveauer, hvor det er muligt, fortsat at forbedre effektiviteten af Parlamentets daglige arbejde, idet man hele tiden bestræber sig på at yde Unionens borgere en bedre service; forventer, at generalsekretæren fokuserer mere på effektiviteten af udgifterne i sin næste årsberetning til Budgetkontroludvalget;

60.  er af den opfattelse, at der i valgperioden 2009-2014 under vanskelige økonomiske og finansielle forhold blev gennemført ofte tilfældige og midlertidige, om end betydelige, besparelser; mener, at Parlamentets administration bør indkredse yderligere effektivitetsforanstaltninger, der afføder systematiske og endelige strukturelle besparelser – for det første ved at skære Parlamentets budget ned og dernæst ved at muliggøre en omfordeling af ressourcerne til Parlamentets nye indsatsområder – navnlig med henblik på at styrke kontrolindsatsen for så vidt angår Kommissionens gennemførelse af Unionens politikker;

61.  opfordrer Parlamentets administration til at overveje at anvende de til rådighed værende teknologier, såsom telekonferencer og telearbejde til at nedbringe administrations- og rejseudgifterne; anmoder om, at der forelægges et konkret forslag om øget brug af begge teknologier; skønner, at der kan opnås betydelige ekstra besparelser, uden at det går ud over kvaliteten af handlingerne, og at anvendelsen af videokonferencer og telearbejde ud over de økonomiske gevinster også vil kunne bidrage til en mere effektiv tidsudnyttelse og et mere miljøvenligt Parlament;

62.  opfordrer administrationen til at indføre yderligere intelligente omkostningsbesparende foranstaltninger, således at det bliver muligt at foretage besparelser uden at hæmme effektiviteten og kvaliteten af de parlamentariske aktiviteter;

Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne

63.  bemærker, at GD PRES er blevet omstruktureret, hvilket har ført til oprettelsen af et nyt GD EPRS (Parlamentariske Forskningsydelser), og at Parlamentets sikkerhedstjenester er blevet internaliseret, hvilket har ført til oprettelsen af GD for Sikkerhed; udtrykker tilfredshed med, at internaliseringen af sikkerheden er beregnet til at give besparelser på over 11 millioner EUR i perioden 2013-2016; bemærker imidlertid, at fem medlemmer af formandens kabinet er udset til stillinger som generaldirektører eller direktører i Parlamentets administration; kritiserer denne politiske kapring af ledelsesstillinger og undermineringen af personalevedtægten; påpeger, at Unionen kritiserer politiske embedsudnævnelser rundt omkring i verden, og opfordrer til, at dette princip også respekteres, når det drejer sig om Parlamentets administration; vil gerne have en årlig orientering af generalsekretæren om det nøjagtige beløb, der er sparet, hvilket kunne udgøre et godt eksempel, der kunne føre til internalisering af andre tjenester, som for nuværende leveres af tredjeparter;

64.  bemærker, at en generaldirektørstilling er blevet besat, men at den udvalgte medarbejder seks måneder efter udnævnelsen endnu ikke er indtrådt i stillingen; kræver, at denne generaldirektørstilling afskaffes;

Generaldirektoratet for Eksterne Politikker

65.  bemærker med bekymring, at de interparlamentariske delegationer som følge af den generelle opfordring til sparsommelighed muligvis ikke i samme grad som før vil være i stand til at fastholde Parlamentets profil for eksterne forbindelser, som gør det muligt for Parlamentet at være lige så synligt som Unionens øvrige institutioner, navnlig Kommissionen og Rådet, og at virkningen heraf kan blive, at den parlamentariske tilgang til eksterne politikker og konsolideringen af det parlamentariske diplomati som et supplement til Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens aktiviteter undermineres; finder det derfor afgørende at fastholde den viden og de erfaringer, som Parlamentet har opbygget ved at føre tilsyn med EU-projekter og synliggøre dem, og sikre, at de foreslåede foranstaltninger ikke svækker styrken i og effektiviteten af Parlamentets interparlamentariske dialog med andre lande, navnlig i en tid med politisk ustabilitet og risiko for demokratiet (det arabiske forår, konflikten i Mellemøsten, konflikten i Ukraine, kommende kontroversielle valg osv.); anbefaler på det kraftigste, at der sikres en passende grad af samordning af forberedelse og responskapacitet med EU-Udenrigstjenestens tjenestegrene med henblik på at garantere sikkerhedsaspekterne af Parlamentets eksterne delegationer og missioner;

Generaldirektoratet for Kommunikation

66.  bemærker, at Generaldirektoratet for Kommunikation har et stort budget under budgetpost 3242, "Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer"; ser mere og mere udlicitering, som medfører ekstraudgifter for skatteyderne; anmoder om en detaljeret liste over udliciteringstiltag og dermed forbundne udgifter i GD KOMM;

67.  er bekymret over uopdagede interessekonflikter i forbindelse med tildelingen af tilskud fra Parlamentets budget; henviser til artikel 58 i finansforordningen og til administrationens forpligtelse til at kontrollere erklæringer, der udstedes af støttemodtagere og kontrahenter; kræver oplysninger om, hvilke risikoanalyser der gennemføres af Parlamentets administration med hensyn til disse erklæringer for at kontrollere deres sandfærdighed;

Informationskontorer

68.  noterer sig, at udgifterne i forbindelse med tjenesterejser for informationskontorernes personale i 2012 beløb sig til 1,8 mio. EUR, og at tjenesterejser til Strasbourg tegnede sig for godt 1 mio. EUR; insisterer på, at man prioriterer anvendelsen af videokonferencer, som dels reducerer de strukturelle omkostninger på Parlamentets budget, dels giver miljøforbedringer og ikke forringer Parlamentets arbejde;

Besøgsgrupper

69.  noterer sig, at et nyt sæt regler om modtagelse af besøgsgrupper trådte i kraft fra og med januar 2012, herunder metoden for betaling af tilskud; noterer sig, at Præsidiet besluttede at opretholde besøgsgruppernes mulighed for at få udbetalt kontanter; er bekymret over den betydelige image- og sikkerhedsrisiko, der er forbundet med at foretage kontantudbetalinger til besøgsgrupper; anmoder Præsidiet om at træffe en ny afgørelse om afskaffelse af kontantudbetalinger, som udgør en overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF(17); noterer sig, at kun 365 ud af de årlige ca. 2 000 besøgsgrupper i 2012 modtog over 15 000 EUR, men at hovedparten af disse besøgsgrupper vælger kontantudbetalingsmetoden, selv om Parlamentets forvaltning i stedet opfordrer til betaling via bankoverførsel eller en kombination af begge metoder;

Huset for Europæisk Historie

70.  noterer sig, at samfinansieringen fra Kommissionen af driftsudgifterne til Huset for Europæisk Historie er sikret med 800 000 EUR i forpligtelsesbevillinger på 2014-budgettet, som er opført under udgiftsområde 3 i den flerårige finansielle ramme; noterer sig endvidere, at beløbet svarer til 30 % af de budgetterede driftsudgifter for det pågældende år, og at det er meningen, at det også skal dække udgifter, der gør det muligt at holde åbent en syvende dag hver uge;

71.  bemærker, at Præsidiet den 22. oktober 2012 principielt godkendte konceptet for den permanente udstilling i Huset for Europæisk Historie;

EuroparlTV

72.  noterer sig, at 8,5 mio. EUR på budgettet for 2012, som Parlamentet vedtog på plenarmødet, var øremærket EuroparlTV under budgetpost 3246; anerkender, at selv om budgettet for EuroparlTV er blevet stærkt nedskåret fra 9 000 000 EUR i 2008 til 5 000 000 EUR i 2014, er denne tjenestes præstationer blevet forbedret med en række nye aktiviteter og projekter, bl.a. en større andel af færdige audiovisuelle produkter med en længere levetid og en række eksklusive koproduktioner med nationale tv-kanaler i flere medlemsstater, hvilket har resulteret i et øget seertal; glæder sig over det stadigt stigende antal "følgere", som Parlamentet har på de sociale medier, specielt Facebook, hvor Parlamentet på nuværende tidspunkt har over 1,2 mio. "venner", for hvilke der er udviklet eksklusive EuroparlTV-produktioner; ser frem til at modtage den uafhængige evaluering af Parlamentets online multimedieproduktion, som er blevet bestilt i overensstemmelse med Præsidiets beslutning af 3. december 2012;

73.  anser ikke EuroparlTV for at være en central aktivitet for Parlamentet og kræver, at der udarbejdes en cost-benefit-analyse, før der udvikles nye EuroparlTV-aktiviteter;

Generaldirektoratet for Personale

74.  påpeger vanskelighederne med at ansætte tjenestemænd eller øvrige ansatte fra visse medlemsstater som f.eks. Tyskland, Det Forenede Kongerige, Østrig eller Nederlandene, for hvilke andelen af personalet i Parlamentets sekretariat er betydeligt lavere end den "demografiske vægtning" af det pågældende land i Unionen, og bemærker, at en forholdsvist høj andel af personalet har belgisk (13,6 %) eller luxembourgsk statsborgerskab (2,2 %) som følge af Parlamentets arbejdssteder; anmoder Præsidiet om at gennemgå ansættelsesprocedurerne og -kravene for at vurdere, i hvilket omfang de måtte skabe problemer med at ansætte personale fra disse medlemsstater;

75.  anmoder om oplysninger vedrørende ansættelsesforholdene for lokale parlamentsbetjente i Strasbourg og ansættelsesforholdene for lokale parlamentsbetjente i Bruxelles i Strasbourg-ugerne; anmoder om en redegørelse fra Parlamentets administration om, hvorvidt Unionens arbejdsmarkeds- og socialsikringslovgivning bliver overholdt, og hvilke forholdsregler der tages imod falsk "selvstændig virksomhed"; kræver en sammenligning af udgifterne med henblik på at finde frem til den bedste løsning for skatteyderne;

76.  noterer sig nøje afgørelsen fra Retten i første instans af 12. december 2013 i sag F-129/12 og beklager dybt, at Parlamentet blev dømt for ikke at kunne yde bistand i sager om chikane og uretmæssige afskedigelser; pålægger derfor de kompetente tjenestegrene at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå lignende situationer fremover;

77.  anmoder om en redegørelse vedrørende stigningen i antallet af AD- og AST-stillinger i Parlamentets administration mellem 2005 og indeværende regnskabsår; anmoder om en opdeling efter lønklasse og nationalitet;

78.  anmoder om en redegørelse vedrørende stigningen i antallet af direktør- og generaldirektørstillinger i Parlamentets administration siden 2005; anmoder om en opdeling efter nationalitet;

79.  anmoder om en redegørelse om, hvor mange medarbejdere i de politiske grupper, der er blevet tjenestemænd siden 2009 a) efter en almindelig udvælgelsesprocedure og b) på grundlag af "passerellebestemmelsen";

80.  henleder opmærksomheden på, at mere end 1 500 af Parlamentets ansatte har børn på Europaskolerne; fastholder, at Parlamentet skal spille en ledende rolle i skolernes organisationsstruktur;

Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO)

Parlamentets bygningspolitik

81.  fremhæver, at Parlamentet i årenes løb er blevet ejendomsbesidder, og at denne strategi rummer nogle iboende risici, og at udgifterne til drift og vedligeholdelse af de tekniske faciliteter nødvendigvis vil stige i de kommende år, efterhånden som bygningerne bliver ældre; understreger navnlig, at man i forbindelse med enhver ejendoms- og bygningsstrategi også skal tage hensyn til de stigende udgifter og nødvendigheden af bygningsrenovering på mellemlang sigt; påpeger, at ejendoms- og bygningsstrategien skal sikre bæredygtighed for Parlamentets budget og bevare en vis fleksibilitet gennem en kombination af køb, leje eller brugsretsaftaler for at sikre, at Parlamentet får mest muligt for sine penge; understreger, at det måske ikke altid er den bedste løsning at købe en bygning;

82.  bemærker, at man indledte en gennemgang af en række kontrakter i løbet af 2012, hvor man sag for sag gennemgik de økonomiske betingelser, navnlig i lyset af tendenserne på markedet for udlejning af ejendomme; glæder sig over, at disse genforhandlinger vil føre til følgende strukturelle besparelser i de kommende år:

   brugsretsaftalen til Wiertz-Bygningen førte til en omkostningsbesparelse på 0,45 mio. EUR om på ejendomsskatter og -afgifter
   flytningen til Geos-Bygningen i 2014 betyder en omkostningsbesparelse på 5 mio. EUR over 45 måneder
   kontraktrevisionen af lejemålet i Goldbell-Bygningen i 2014 betyder en omkostningsbesparelse på 2,5 mio. EUR frem til udgangen af 2017
   kontraktrevisionen af lejemålet for informationskontoret i Madrid betyder en omkostningsbesparelse på 0,27 mio. EUR;

Konrad Adenauer-Bygningen (KAD)

83.  erindrer om, at det oprindeligt ikke lykkedes at udvælge kandidater i forbindelse med indkaldelsen af tilbud på projektet for Konrad Adenauer-Bygningen, fordi de foreslåede priser, der indkom som reaktion på tilbudsindkaldelsen, var langt højere end beregningerne; bemærker Præsidiets efterfølgende beslutning i 2012 om at ændre udbudsbetingelserne for KAD-Bygningen, hvilket førte til betydeligt lavere tilbud, således at det oprindeligt aftalte budget for dette byggeprojekt kunne overholdes; bemærker, at arbejdet indledtes i september 2013 med en ny projektleder og forbedrede partnerskabsaftaler, som kom på plads med støtte fra Luxembourgs regering; forventer, at det oprindeligt aftalte samlede budget for opførelsen af projektet overholdes til trods for den uundgåelige forsinkelse;

Parlamentets plenarmødesal i Bruxelles

84.  tager til efterretning, at reparationen af de bærende konstruktioner i loftet over Parlamentets plenarmødesal i Bruxelles vil medføre udgifter på godt 2 000 000 EUR, et tal der ligger under de anslåede 3 000 000 EUR, og at der på grund af bygningens alder ikke tages retlige skridt; anerkender, at man ved den regelmæssige og løbende tilsyns- og forebyggende vedligeholdelsespolitik for Parlamentets bygninger, der blev indført i 2012, konstaterede strukturelle fejl i loftets træbjælker og dermed forhindrede en større katastrofe, der muligvis kunne have ført til tab af menneskeliv og omfattende skader på den pågældende bygning; bemærker, at det var muligt at omplacere de "husvilde" tjenester til Parlamentets andre bygninger, mens zone A i Paul-Henri Spaak (PHS) var midlertidigt lukket, og at plenarmødesalen burde være klar til brug igen i begyndelsen af april 2014;

Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer og Generaldirektoratet for Oversættelse

85.  noterer sig med tilfredshed, at gennemførelsen af Præsidiets beslutning om ressourceeffektiv flersprogethed i 2012 gav besparelser på 10,9 mio. EUR og 10 mio. EUR i henholdsvis tolke- og oversættelsestjenesten uden at berøre princippet om flersprogethed eller forringe kvaliteten af Parlamentets arbejde; gentager, at interinstitutionelt samarbejde er af afgørende betydning for udveksling af bedste praksis, som kan fremme effektiviteten og muliggøre besparelser;

Generaldirektoratet for Finans

Frivillig pensionsfond

86.  noterer sig, at værdien af den frivillige pensionsfonds(18) aktiver voksede i 2012 med et investeringsafkast på 9,4 %, idet investeringsmarkederne fortsatte genopretningen oven på den globale finanskrise;

87.  noterer sig imidlertid, at den frivillige pensionsfond øgede sit anslåede aktuarmæssige underskud, beregnet på basis af fondens aktiver, til 207,9 mio. EUR ved udgangen af 2012; understreger, at denne forventede fremtidige gæld er spredt over flere årtier;

88.  bemærker ikke desto mindre, at dette giver anledning til bekymring over, at fonden kunne løbe tør for midler, og at Parlamentet garanterer for betalingen af pensionsrettighederne for alle forhenværende og nuværende medlemmer af denne fond, når og hvis denne ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser; minder om, at den frivillige pensionsfond blev udtænkt som en overgangsløsning, indtil den nye statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den 14. juli 2009;

89.  noterer sig, at Den Europæiske Unions Domstol i 2013 fastslog, at de beslutninger, som Præsidiet traf i 2009, bl.a. om at hæve pensionsalderen for fondens medlemmer fra 60 til 63 år for at undgå, at kapitalen blev opbrugt for tidligt, og for at bringe den på linje med statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, var gyldige; minder om, at to tredjedele af indbetalingerne til fonden blev foretaget direkte af Parlamentet i stedet for af de enkelte medlemmer;

Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte

90.  er dybt bekymret over, at personlige og fortrolige elektroniske postkasser tilhørende visse medlemmer, parlamentariske assistenter og tjenestemænd er blevet bragt i fare, efter af Parlamentet var udsat for et "man-in-the-middle"-angreb, hvor en hacker har opsnappet kommunikation mellem private smartphones og Parlamentets offentlige Wi-Fi-netværk; insisterer på, at der gennemføres en uafhængig ikt-sikkerhedsrevision af tredjemand på alle Parlamentets ikt- og telekommunikationssystemer i henhold til specifikationerne omhandlet i punkt 99 med henblik på at færdiggøre en klar køreplan hen imod en mere solid ikt-sikkerhedspolitik i 2015;

91.  mener, at gæstebrugere bør have adgang til et Wi-Fi-netværk, der ikke kan give dem adgang til Parlamentets intranet eller interne it-tjenester såsom webmailen, således at man adskiller funktionerne på det private Wi-Fi-netværk og Wi-Fi-netværket for gæster; mener, at der bør gennemføres en uafhængig sikkerhedsrevision af hele Parlamentets it- og telekommunikationsinfrastruktur for at sikre, at Parlamentet opererer i overensstemmelse med de højest mulige sikkerhedsstandarder med hensyn til forebyggelse af hacking og telefonaflytning;

92.  mener, at væsentlige fremskridt skal understøttes af tilstrækkelige investeringer i støtte‑ og vedligeholdelsesaktiviteter for disse projekter og passende samarbejde med medlemmer og medarbejdere; peger navnlig på den vellykkede lancering af AT4AM-systemet; beklager bortfaldet af Parlamentets "Linux distribution configuration", som aldrig blev markedsført over for eller målrettet til medlemmer og medarbejdere, der ville have haft interesse i et sådant projekt; bemærker, at indførelsen af nye arbejdsværktøjer for medlemmerne og medarbejderne giver et skin af, at pilotfasetestningen af sådanne arbejdsværktøjer udelukkende sker i samarbejde med de medlemmer og medarbejdere, der er villige til at finde sig i det ekstra arbejde, som pilotfasetestning indebærer;

93.  insisterer i samme ånd på, at Parlamentet samarbejder yderligere med Kommissionens Generaldirektorat for Informationsteknologi om at finde frem til ikke bare nye, "undergravende" ikt-værktøjer fra ikke-etablerede forhandlere, men også passende erstatninger for gamle ikt-værktøjer og ‑infrastrukturer, som går i retning af åbne, interoperable og ikke-forhandlerafhængige løsninger med social, etisk og økonomisk ansvarlighed for øje;

94.  noterer sig processen med internalisering af medarbejderne i Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte og den lovede nedbringelse af omkostningerne samt den styrkede ekspertisevirksomhedsidentitet blandt medarbejderne på it-området; minder om, at det øgede ekspertiseniveau inden for permanent innovation også var den begrundelse, der blev givet for at eksternalisere denne sektor for mange år siden; stiller spørgsmålstegn ved argumentet om formindskede omkostninger; er opmærksom på begrænsningerne og udfordringerne vedrørende rekruttering af de bedste fagfolk på markedet; opfordrer generalsekretæren til at samarbejde med Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor for at finde metoder til at fremskynde rekrutteringsproceduren og tiltrække de bedste eksperter inden for it-teknologi og sikkerhed;

95.  fastholder, at Parlamentet selv skal have det sidste ord i alle ikt-relaterede spørgsmål;

96.  bemærker, at den eksisterende ikt-infrastruktur i Parlamentet kun er delvis open source-baseret og derfor begrænser Parlamentets anvendelse af hardware- og softwareapplikationer; opfordrer til en gradvis omstilling til en open source-baseret ikt-infrastruktur, som vil føre til større omkostningseffektivitet og interoperabilitet og samtidig give mulighed for den højeste grad af sikkerhed; kræver i denne forbindelse også tilstrækkelig teknisk og administrativ støtte, som sikrer hensigtsmæssig vedligeholdelse;

97.  foreslår, at der i større udstrækning anvendes nye ikt-teknologier i oversættelses- og tolketjenesterne;

98.  opfordrer indtrængende generalsekretæren til yderligere at sikre, at der er ikt-supportmedarbejdere til rådighed for medlemmer og medarbejdere på arbejdsstedet, således at såvel ikt-supportmedarbejderne som medlemmerne får den sikkerhed og bekvemmelighed, der er forbundet med direkte interaktion; minder generalsekretæren om, at remote-access ikt-support kan være ubekvem og mindre egnet til at etablere tillidsforhold mellem it-vedligeholdelsesmedarbejdere og dem, der har behov for deres ydelser; peger endvidere på, at det er uholdbart at være helt afhængig af fjernløsninger, så længe den ovennævnte sikkerhedsrevision ikke er gennemført i tilstrækkeligt omfang;

99.  kræver, at generalsekretæren sørger for, at mindst de nedenstående revisionsforanstaltninger er blevet gennemført senest den 1. december 2014:

   black box penetration testning
   white box penetration testning
   gennemgang af krypteringsprotokoller
   gennemgang af applikationer
   gennemgang af applikationernes adgangskontrollister
   gennemgang af de fysiske infrastrukturers adgangskontrollister
   gennemgang af applikationernes compilation chain
   gennemgang af applikationernes kildekoder;

forventer, at resultaterne af revisionen forelægges Budgetkontroludvalget og Budgetudvalget sammen med en beregning af de udgifter, personaleressourcer og det tidsforbrug, der er nødvendigt for at afhjælpe eventuelle sikkerhedsmangler, der er fundet ved revisionen;

100.  er af den opfattelse, at tilgængeligheden af data ikke må begrænses af en platforms- eller systemspecifik struktur, og at dataformatet skal baseres på frit tilgængelige standarder og understøttes og serviceres af producentuafhængige organisationer; understreger, at al dokumentation vedrørende formatet og alle opdateringer bør stilles gratis til rådighed;

Rejsebureau

101.  ser med tilfredshed på, at den nye kontrakt med rejsebureauet, som trådte i kraft den 1. januar 2014, gør det muligt at gennemføre finansiel revision og forvaltningsrevision, som krævet af Budgetkontroludvalget; konstaterer, at det eneste firma, der afgav bud på kontrakten, var BCD Travel N.V. – det bureau, som havde den foregående kontrakt – og at den nuværende kontrakt gælder for to år;

102.  foreslår, at anvendelse af økonomiklassebilletter i forbindelse med medlemmernes flyrejser inden for Europa bør tilskyndes, hvor det er relevant;

Årlig rapport om tildelte kontrakter

103.  erindrer om, at man i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne til denne, der trådte i kraft den 1. januar 2013, fastlægger, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for budgetmyndigheden og offentligheden vedrørende institutionens tildeling af kontrakter; bemærker, at den nye finansforordning indeholder krav om offentliggørelse af tildelte kontrakter til en værdi af mere end EUR 15 000 (imod tidligere EUR 25 000), en værdi, der svarer til den nye grænse, over hvilken det blev obligatorisk med konkurrencebaserede udbud;

104.  bemærker, at alle Parlamentets generaldirektorater tildelte kontrakter til en værdi af mere end 25 000 EUR i 2012, og at den samlede værdi af disse kontrakter androg 724 mio. EUR (603 mio. EUR i 2011); bemærker endvidere, at den centrale administration udarbejdede den årlige rapport til budgetmyndigheden om tildelte kontrakter i 2012 på grundlag af oplysninger, som de anvisningsberettigede tjenestegrene havde indført i registret over tildelte kontrakter;

105.  noterer sig, at fordelingen af kontrakter tildelt i 2012 og 2011 opdelt efter kontrakttype var som følger:

Kontrakttype

(mellem EUR 15 000 og EUR 25 000)

2012

Antal

Værdi (EUR)

Tjenesteydelser

Kontorartikler

Arbejder

Bygninger

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

I alt

94

1 899 957

Kontrakttype

(værdi på 25 000 EUR eller derover)

2012

2011

Antal

Procent

Antal

Procent

Tjenesteydelser

Kontorartikler

Arbejder

Bygninger

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

I alt

230

100 %

245

100 %

Kontrakttype

(værdi på 25 000 EUR eller derover)

2012

2011

Værdi (EUR)

Procent

Værdi (EUR)

Procent

Tjenesteydelser

Kontorartikler

Arbejder

Bygninger

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

I alt

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2012, s. 6)

106.  noterer sig, at fordelingen efter procedure af kontrakter tildelt i 2012 og 2011 var som følger:

Procedure

(mellem EUR 15 000 og EUR 25 000)

2012

Antal

Værdi (EUR)

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Undtagelse

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

I alt

94

1 899 958

Procedure

(værdi på 25 000 EUR eller derover)

2012

2011

Antal

Procent

Antal

Procent

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Undtagelse

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

I alt

230

100 %

245

100 %

Procedure

(værdi på 25 000 EUR eller derover)

2012

2011

Værdi (EUR)

Procent

Værdi (EUR)

Procent

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Efter forhandling

Konkurrence

Undtagelse

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

I alt

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Årlig rapport om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet, 2012, s. 8)

107.  konstaterer, at 97 kontrakter til en værdi af 514 mio. EUR ud af i alt 230 kontrakter, der blev tildelt i 2012, var baseret på en offentlig eller begrænset udbudsprocedure, mens 133 kontrakter til en værdi af 210 mio. EUR var baseret på en udbudsprocedure efter forhandling; bemærker, at den betydelige stigning i brugen af procedurer efter forhandling fra 2011 til 2012 målt i værdi skyldes de tre procedurer vedrørende byggekontrakter med en samlet værdi på 177,28 mio. EUR, som førte til en betydelig stigning i det samlede beløb;

108.  beklager, at administrationen som følge af en reduktion af de administrative byrder for kontrakter med lav værdi, med henblik på at øge SMV'ernes deltagelse i udbud vedrørende disse kontrakter, ikke ligger inde med antallet af SMV'er, der har indgået kontrakter med lav værdi; er af den opfattelse, at Generalsekretariatet derfor ikke er i stand til at påvise, om reduktionen af de administrative byrder faktisk har ført til øget SMV-deltagelse, og dermed om de trufne foranstaltninger har været effektive​​; anmoder om, at antallet af SMV'er, der har indgået kontrakter med lav værdi, overvåges;

109.  mener, at der bør være fuld gennemsigtighed om tildelingskriterierne for kontrakter, der ligger under tærsklen på 60 000 EUR, og at der bør fastsættes bestemmelse om kontrol af interessekonflikter;

Særlige tilfælde af udbud efter forhandling

110.  gør opmærksom på, at Parlamentets brug af særlige tilfælde af udbud efter forhandling faldt i 2012 målt i antal (fra 59 i 2011 til 43 i 2012), et fald på 27 % for institutionen, og fem generaldirektorater anvendte ikke denne procedure i 2012, mens ét generaldirektorat tildelte det samme antal kontrakter som i 2011, og to generaldirektorater tildelte flere; påpeger endvidere, at den ansvarlige anvisningsberettigede siden 2012 systematisk har skullet anføre grundene til anvendelsen af særlige tilfælde af udbud efter forhandling i et bilag, der vedlægges de årlige aktivitetsrapporter;

Politiske grupper (konto 4 0 0)

111.  er af den opfattelse, at de politiske grupper er nøgleaktører for Parlamentet og for Unionen som helhed, idet deres tværnationale karakter udgør en enestående model på verdensplan og deres rolle er af central betydning for at sikre en stærk demokratisk ansvarlighed for alle Unionens institutioner;

112.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 0 i 2012 blev anvendt som følger:

Gruppe

2012

2011

Årlige bevillinger

Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad

Fremført til næste periode

Årlige bevillinger

Gruppens egne indtægter og fremførte bevillinger

Udgifter

Udnyttelsesgrad

Fremført til næste periode (2011)

PPE

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ALDE

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Verts/ALE

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

ECR

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EFD

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

Løsgængere

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

I alt

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

* alle beløb i 1 000 EUR

Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

113.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 2 i 2012 blev anvendt som følger(19):

Parti

Forkortelse

Egne indtægter*

Tilskud fra EP

Indtægter i alt

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Indtægtsoverskud (overførsel til reserven) eller -underskud

Det Europæiske Folkeparti

PPE

1 471

6 483

8 863

85 %

242

De Europæiske Socialdemokraters Parti

PSE

977

4 323

5 514

85 %

91

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

ALDE

440

1 950

2 784

85 %

60

Det Europæiske Grønne Parti

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Alliancen af Europæiske Konservative og Reformister

ECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Det Europæiske Venstrefløjsparti

EL

269

835

1 263

79 %

47

Det Europæiske Demokratiske Parti

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Den Europæiske Fri Alliance

EFA

91

382

530

85 %

23

EUDemokraterne

EUD

29

195

271

85 %

-6

European Christian Political Movement

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

Den Europæiske Frihedsalliance

EAF

65

357

428

85 %

2

European Alliance of National Movements

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Movement for a Europe of Liberties and Democracy

MELD

81

458

702

85 %

0

I alt

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

*) alle beløb i 1 000 EUR

114.  noterer sig, at bevillingerne på konto 4 0 3 i 2012 blev anvendt som følger(20):

Fond

Forkortelse

Tilknyttet partiet

Egne indtægter*

Tilskud fra EP

Indtægter i alt

EP-tilskud i % af tilskudsberettigede udgifter (maks. 85 %)

Centre for Europæiske Studier

CES

PPE

786

3 719

4 505

83 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

517

2 795

3 312

85 %

Europæisk Liberalt Forum

ELF

ALDE

183

996

1 179

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Transform Europe

TE

EL

120

550

671

83 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

48

238

286

85 %

Organisation For European Interstate Cooperation

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

36

200

235

85 %

New Direction

ND

ECR

141

679

820

85 %

European Christian Political Foundation

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

44

234

279

84 %

Foundation for a Europe of Liberties and Democracy

FELD

MELD

56

194

250

78 %

I alt

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

*) alle beløb i 1 000 EUR

(1) Vedtagne tekster af 3.4.2014, P7_TA(2014)0289.
(2) EUT L 56 af 29.2.2012.
(3) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 1.
(4)EUT C 188 af 29.6.2013, s. 1.
(5) EUT C 331 af 14.11.2013, s. 1.
(6) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.
(7)EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(8)EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(9)PE 349.540/Bur/ann/def.
(10)EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 90.
(11)EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 226.
(12) Telefon over internetprotokol.
(13) EUT L 308 af 16.11.2013, s. 3.
(14) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0048.
(15) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0498.
(16) "The three places of work of the European Parliament - Financial, environmental and regional impacts of geographic dispersion", notat af 30. august 2013 udarbejdet af Europa-Parlamentets generalsekretær.
(17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
(18) Den frivillige pensionsfond blev oprettet som en Association sans but lucrative (ASBL) i henhold til luxembourgsk lov den 14. juli 1993.
(19) Kilde: PV BUR. 09.09.2013 (PE 512.496/BUR) punkt 14 and PV BUR. 07.10.2013 (PE 516.110/BUR) punkt 12.
(20) Kilde: 09.09.2013 (PE 512.496/BUR) punkt 14, GS-notat til Præsidiet: D(2013)33164.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik