Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.13
CRE 03/04/2014 - 7.13
PV 16/04/2014 - 7.33
CRE 16/04/2014 - 7.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0289
P7_TA(2014)0428

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 641kWORD 101k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P7_TA(2014)0428A7-0246/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του(1) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7-0274/2013)(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης - Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Οικονομικό έτος 2012(4),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2012,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(6) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 314 παράγραφος 10 και 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(7), και συγκεκριμένα τα άρθρα 145, 146 και 147,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και συγκεκριμένα τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 των εσωτερικών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σύμφωνα με το οποίο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να δώσουν συνέχεια σε όλες τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και Χ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 - Τμήμα I - Κοινοβούλιο(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77, το άρθρο 80 παράγραφος 3 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0246/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012 στις 4 Ιουλίου 2013·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Κοινοβουλίου δηλώνει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν μια αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης του Κοινοβουλίου ως προς όλες τις ουσιώδεις πτυχές και ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κανένα σημείο που να εγείρει επιφυλάξεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πιστοποίησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 την εύλογη βεβαιότητά του ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το ισχύον πλαίσιο ελέγχου παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας επίσης πιστοποίησε ότι δεν γνωρίζει κάποιο γεγονός που δεν έχει δηλωθεί το οποίο θα μπορούσε να παραβλάψει το συμφέρον του θεσμικού οργάνου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του ελέγχου που διενήργησε, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες το 2012, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που εφαρμόζει κάθε θεσμικό όργανο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού και από τις 151 πράξεις που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο μία εμφάνιζε σφάλμα ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος σε 0 %·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, εστάλη στη διοίκηση του Κοινοβουλίου ερωτηματολόγιο και ελήφθησαν απαντήσεις οι οποίες και συζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του εσωτερικού ελεγκτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια διαδικασία απαλλαγής του Κοινοβουλίου παρέχει προστιθέμενη αξία, εφόσον απαιτεί ενδελεχή εξέταση των λογαριασμών, όπου σκοπός είναι να μπορεί το Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς τους πολίτες της Ένωσης και να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια βοηθώντας τους να κατανοούν τη δημοσιονομική του διαχείριση· σκοπός είναι επίσης η ευκαιρία αυτοκριτικής και βελτίωσης στους τομείς εκείνους όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης από πλευράς ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και άρα του χρήματος των φορολογούμενων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου το 2012

Προστιθέμενη αξία της διαδικασίας απαλλαγής του Κοινοβουλίου

1.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας η οποία οδηγεί στην ετήσια απαλλαγή του Κοινοβουλίου·

2.  επισημαίνει ότι το παρόν ψήφισμα παραμένει κυρίως επικεντρωμένο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 και ότι κύριος στόχος του είναι να διασφαλιστεί ότι το δημόσιο χρήμα που εισπράττεται από τους φορολογούμενους χρησιμοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπογραμμίσει ταυτόχρονα τα σημεία στα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις· παροτρύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να βελτιώνουν, σε όλα τα δυνατά επίπεδα, την απόδοση στο καθημερινό έργο του Κοινοβουλίου·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να διανέμει περισσότερες Λευκές Βίβλους σχετικά με θέματα πολιτικής σε όλα τα Μέλη έτσι ώστε να μπορούν να συζητούνται τα θέματα αυτά εντός των πολιτικών ομάδων πριν από τη λήψη τελικής απόφασης·

4.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2012 ανέρχεται συνολικά σε 148 200 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, εκ των οποίων τα 1 718 εκατομμύρια EUR αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου· σημειώνει επίσης ότι αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει ποσοστό κατά τι μεγαλύτερο του 1% του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και ισοδυναμεί με λιγότερο από το 20% των 8 278 εκατομμυρίων EUR που προορίζονται για τις συνολικές διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης το 2012· σημειώνει ότι τούτο ευθυγραμμίζεται προς τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και καλύπτει τις δαπάνες για τα κτίρια και την υποδομή, τους μισθούς και τις συντάξεις του προσωπικού, την τεχνολογία της πληροφορίας και την ασφάλεια·

5.  σημειώνει ότι στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου τα τέσσερα μείζονα κεφάλαια ήταν το κεφάλαιο 10 (Μέλη του οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών), τα οποία αντιστοιχούσαν στο 70% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων·

6.  σημειώνει ότι οι εγκριθείσες πιστώσεις στον τελικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2012 ανήλθαν συνολικά σε 1 717 868 121 EUR, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011 (1 685 829 393 EUR), και ότι, όπως και το 2011, δεν υποβλήθηκε διορθωτικός προϋπολογισμός· είναι της γνώμης ότι το Κοινοβούλιο επέδειξε δημοσιονομική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση παραμένοντας κάτω από το 2,6 % που ήταν το ποσοστό πληθωρισμού το 2012· αναμένει να επικρατήσει η ίδια αυτοσυγκράτηση στον προϋπολογισμό του 2015 και να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός κάτω από το 20% του Κεφαλαίου 5·

7.  επισημαίνει ότι το 2012 ποσοστό 99% (93% το 2011) των τελικών τρεχουσών πιστώσεων δεσμεύθηκαν, με ποσοστό ακυρώσεων 1% (6% το 2011) και ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, επιτεύχθηκε υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μολονότι τούτο επηρεάσθηκε από μία μεταφορά πιστώσεων που δεν είχαν δαπανηθεί στο τέλος του έτους κατόπιν του αιτήματος της κοινής ομάδας εργασίας του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της θετικής γνώμης που παρέσχε η Επιτροπή Προϋπολογισμών·

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου

8.  σημειώνει ότι το σύνολο εσόδων που εγγράφονται στους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήρχετο σε 175 541 860 EUR το 2012 (173 293 432 EUR το 2011), ποσό που περιείχε 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR το 2011) σε έσοδα για ειδικό προορισμό·

9.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διενεργήσει στο τέλος του έτους συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων από διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού τα οποία ανήρχοντο σε ποσό 45 000 000 EUR μη δαπανηθέντων πόρων, μεταφορά με προορισμό τη δεύτερη δόση για το κτίριο Trebel στις Βρυξέλλες (35 000 000 EUR) και την ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο· κατανοεί ότι ως αποτέλεσμα αυτού θα εξοικονομηθεί κατ' εκτίμηση ποσό 10,4 εκατ. EUR σε επιβαρύνσεις χρηματοδότησης κατά την περίοδο κατασκευής και την περίοδο απόσβεσης του δανείου· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ζητήσει, σε πολλά προηγούμενα ψηφίσματα απαλλαγής, προς όφελος της σαφήνειας του προϋπολογισμού οι δαπάνες για τα κτίρια να εγγράφονται στον προϋπολογισμό αντί να χρηματοδοτούνται μέσω συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων·

Οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου το2012

10.  σημειώνει τα ποσοτικά στοιχεία βάσει των οποίων έχουν κλείσει οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2012, ήτοι:

(α)  Διαθέσιμες πιστώσεις (EUR)

πιστώσεις για το 2012:

1 717 868 121

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2011:

21 700 000

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2011:

222 900 384

πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού για το 2012:

22 274 843

μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού από το 2011:

107 592 247

Σύνολο:

2 092 335 595

(β)  Χρησιμοποίηση των πιστώσεων το οικονομικό έτος 2012 (EUR)

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 061 149 089

εκτελεσθείσες πληρωμές:

1 623 172 878

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα περιλαμβανομένων εκείνων από έσοδα ειδικού προορισμού:

412 253 714

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μη αυτόματα:

0

ακυρωθείσες πιστώσεις:

55 790 384

(γ)  Έσοδα του προϋπολογισμού (EUR)

που εισπράχθηκαν το 2012:

175 541 860

(δ)  Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2012 (EUR)

1 539 591 147

11.  επισημαίνει το υψηλό επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων προς το 2012 (244.600.384 EUR) και ζητεί τη βελτίωση του σχεδιασμού των δαπανών·

12.  επισημαίνει ότι στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών ο υπόλογος του Κοινοβουλίου δηλώνει την εύλογη βεβαιότητά του ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν μια αληθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης του Κοινοβουλίου ως προς όλες τις ουσιώδεις πτυχές· σημειώνει επιπροσθέτως ότι ο υπόλογος αναφέρει ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του κανένα σημείο που να επιβάλλει επιφυλάξεις·

13.  υπενθυμίζει την απόφαση του Προέδρου του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την έγκριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2012·

Γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών του 2012 και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική αποτίμηση των διοικητικών και άλλων δαπανών ως συνόλου, διαπίστωσε ότι, βάσει των δοκιμασιών στις οποίες υποβλήθηκαν οι πράξεις, προκύπτει πως το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που περιέχει ο σχετικός πληθυσμός είναι μηδέν και ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου των διοικητικών δαπανών αποτιμώνται ως αποτελεσματικά· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο υποδεικνύει ότι το 2012 οι πληρωμές δαπανών που έγιναν δεκτές δεν περιείχαν σημαντικό επίπεδο σφάλματος· σημειώνει ότι ο έλεγχος αφορούσε εξέταση δείγματος 151 πράξεων πληρωμής - 91 καταβολές μισθών, συντάξεων και σχετικών επιδομάτων και 60 πληρωμές σχετικά με συμβάσεις που αφορούν τα κτίρια και άλλες δαπάνες - έναντι 56 πληρωμών που ελέγχθηκαν το 2011·

15.  σημειώνει ότι οι διοικητικές και λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (μισθοί, επιδόματα και συντάξεις), οι οποίες αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου των διοικητικών και λοιπών δαπανών, και ότι οι δαπάνες για κτίρια, εξοπλισμό, ενέργεια, επικοινωνίες και τεχνολογία της πληροφορίας θεωρούνται τομέας χαμηλού κινδύνου· επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες είναι η μη συμμόρφωση προς τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, εκτέλεσης συμβάσεων, πρόσληψης και υπολογισμού μισθών και επιδομάτων·

Πρόσληψη έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων

16.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 15 διαδικασιών πρόσληψης στο Κοινοβούλιο το 2012 δεν αποκάλυψε σφάλματα ή αδυναμίες· ζητεί ωστόσο από το Γενικό Γραμματέα να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες που ισχύουν για το διορισμό ή την προαγωγή των υπαλλήλων γενικότερα, και ειδικότερα εκείνων σε διοικητικές θέσεις·

Σύναψη συμβάσεων

17.  σημειώνει ότι, κατά τον έλεγχό του, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε 18 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στην εφαρμογή κριτηρίου ανάθεσης σε μία περίπτωση και στη διαχείριση και τεκμηρίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε άλλη περίπτωση·

18.  συνιστά να βελτιώσουν οι διατάκτες τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τις επιδόσεις του πλαισίου και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Κοινοβουλίου μέσω κατάλληλων ελέγχων και σαφέστερης καθοδήγησης· σημειώνει ότι η εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του θα πρέπει να συνοδεύεται από τον σχεδιασμό νέων υποδειγμάτων συμβάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών, καθώς και από την ανάπτυξη ειδικών σειρών μαθημάτων κατάρτισης για τον τρόπο ορισμού και εφαρμογής κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης·

19.  επιδοκιμάζει τις απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία αντιπαράθεσης με το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Ανασκόπηση προόδου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις που διατυπώθηκαν σε προγενέστερες ετήσιες εκθέσεις

Διενέργεια εκ των προτέρων επαλήθευσης των διαδικασιών πρόσληψης

20.  υπενθυμίζει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στις διαδικασίες πρόσληψης διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών δεν υπήρχαν στους σχετικούς φακέλους έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είχαν πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων έλεγχοι των εγγράφων πρόσληψης· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως το Κοινοβούλιο έχει υλοποιήσει πλήρως τη σύσταση που του είχε απευθύνει να μεριμνά για την αρμόζουσα τεκμηρίωση και ότι εξασφαλίζει πως η τεκμηρίωση στην οποία βασίζονται οι εν λόγω επαληθεύσεις τώρα διατηρείται, ώστε να αιτιολογούνται οι αποφάσεις πρόσληψης εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων· ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έως το Σεπτέμβριο του 2014 σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων, μεταξύ των οποίων και εκείνα που βασίζονται στις διαπιστώσεις του εσωτερικού ελεγκτή, και μάλιστα ενόψει της πρόσληψης πολλών νέων διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ) μετά τις εκλογές·

Σύναψη συμβάσεων

21.  εκφράζει τη λύπη του διότι η εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο δείγματος διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έδειξε ότι παραμένουν σφάλματα στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και διότι ως εκ τούτου η ανάλυση της προόδου στην οποία προβαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ότι η προηγούμενη σύστασή του από πολλές απόψεις είναι ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή σε όλους τους μηχανισμούς ελέγχου για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις που έχει προσδιορίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και να υπάρχουν εχέγγυα για τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών·

Καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και παροχών στους υπαλλήλους

22.  υπενθυμίζει την ειδική διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των μελών του προσωπικού· εκφράζει ικανοποίηση διότι ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έδειξε νέες αδυναμίες, όμως ο κίνδυνος εσφαλμένων ή μη οφειλομένων καταβολών παραμένει· σημειώνει περαιτέρω ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μέτρα το 2012 που βελτίωσαν ακόμη περισσότερο το ποσοστό απόκρισης για την ετήσια διαδικασία ηλεκτρονικής επαλήθευσης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων των μελών του προσωπικού και ότι, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις των μελών του προσωπικού συνοδεύονται από τα αρμόζοντα δικαιολογητικά έγγραφα·

Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

23.  σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή, στις 21 Ιανουαρίου 2014, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του, που υπεγράφη στις 12 Ιουλίου 2013, η οποία δηλώνει ότι το 2012 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι στη διοίκηση του Κοινοβουλίου:

   διαβούλευση με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS) σχετικά με τη διεργασία επιλογής τηλεφώνων ToIP(12)·
   διατομεακή συνέχεια που δίδεται σε ανοικτές δράσεις από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου - Φάση I 2012·
   διατομεακή συνέχεια που δίδεται σε ανοικτές δράσεις από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου - Φάση II 2012·
   έλεγχος διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών που απασχολούνται ως λοιπό προσωπικό της Ένωσης·
   έλεγχος της διεργασίας λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση·
   συνέχεια που δίδεται στον έλεγχο της πολιτικής κτιρίων: σχεδιασμός, αξιολόγηση και διαχείριση των στεγαστικών αναγκών·

24.  επισημαίνει ότι μεταξύ των πιο σημαντικών συμπερασμάτων που παρατίθενται στην ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή ήταν τα ακόλουθα:

   ο δημοσιονομικός διακανονισμός δαπανών από ορισμένα ταμεία παγίων προκαταβολών (Γραφεία Πληροφοριών και Ταξίδια των Βουλευτών) εξακολουθεί να υπόκειται σε σημαντικές καθυστερήσεις·
   σημειώθηκε πρόοδος στο πεδίο των συνεισφορών στα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
   η διαβούλευση της IAS σχετικά με τη διεργασία για την επιλογή τηλεφώνων ToIP διαπίστωσε αδυναμίες στην τυποποίηση της λήψης αποφάσεων σχετικά με το έργο ToIP, για τις οποίες η ΓΔ ITEC υπέδειξε ότι ήδη ελάμβανε τα απαραίτητα μέτρα προς περιορισμό οιωνδήποτε σχετικών κινδύνων·
   ελήφθησαν σημαντικά μέτρα στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (IT Governance) και της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠ, ιδίως πρόοδοι στη μεθοδολογία από τη ΓΔ ITEC στην ανάπτυξη εφαρμογών·
   η πρώτη συνέχεια που δίδεται στον έλεγχο των ομάδων επισκεπτών έδειξε ότι όλες οι δράσεις παραμένουν ανοικτές, παρατηρείται όμως μερική μείωση στον σχετικό εναπομένοντα κίνδυνο·
   πέντε ανοικτές δράσεις για τις οποίες τα απαιτούμενα μέτρα υπερβαίνουν τις εξουσίες λήψης αποφάσεων των σχετικών Γενικών Διευθύνσεων έχουν ανατεθεί σε ανώτερη αρχή για επίλυση·

25.  σημειώνει και υποστηρίζει τις απόψεις που εξέφρασε ο εσωτερικός ελεγκτής σε σχέση με τη «Συνέχεια που δίδεται στον έλεγχο της πολιτικής κτιρίων: σχεδιασμός, αξιολόγηση και διαχείριση των στεγαστικών αναγκών» όσον αφορά:

   τον ορισμό αρμόζοντος σχεδιασμού των αναγκών στέγασης σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κλίμακα που να συνδέεται με την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού που καταλαμβάνει χώρο γραφείων·
   τη διάθεση χώρου γραφείων βάσει κριτηρίων συμπεφωνημένων σε επίπεδο οργάνου και την ύπαρξη κανόνων και διαδικασιών εν ισχύι που να επιτρέπουν την επιβολή αυτών των κριτηρίων· και
   την υλοποίηση αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης του χώρου γραφείων·

26.  σημειώνει και υποστηρίζει τις απόψεις που εξέφρασε ο εσωτερικός ελεγκτής σε σχέση με τον «Έλεγχο των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών που απασχολούνται ως λοιπό προσωπικό της ΕΕ», δηλαδή ότι συνολικά το ελεγκτικό περιβάλλον και οι ελεγκτικές δραστηριότητες στις ΓΔ Προσωπικού και Οικονομικών παρέχουν εύλογες διαβεβαιώσεις ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί προσλαμβάνονται με τήρηση των καταστατικών κανόνων και ότι τα οικονομικά τους δικαιώματα καταλογίζονται ορθώς στην αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικούρησης (PAA)· ζητεί και από τις δυο ΓΔ να φροντίσουν με όλα τα αναγκαία μέσα ώστε να καταστούν οι εν λόγω εγγυήσεις εύλογες και μη αμφισβητήσιμες·

27.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2012 χρειάσθηκε να γίνει μεταφορά από την υπο-θέση 4220-01 για τους τοπικούς βοηθούς στην υπο-θέση 4220-02 (Διαπιστευμένοι βοηθοί) ύψους 7,3 εκατ. ευρώ και η υπο-θέση 4220-01 μειώθηκε συνολικά κατά 14,1 εκατ. ευρώ (14,3 %), πράγμα το οποίο οφείλεται σε κακή εκτίμηση των αναγκών τόσο σε τοπικούς βοηθούς όσο και σε διαπιστευμένους βοηθούς, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των διαπιστευμένων βοηθών αυξήθηκε οριακά το 2012 σε σύγκριση με το 2011· πιστεύει ότι, στο μέλλον, θα χρειαστεί καλύτερη εκτίμηση των αναγκών γι' αυτές τις υπο-θέσεις προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να μπορούν να ικανοποιούνται πραγματικές ανάγκες·

28.  σημειώνει πάντως ότι για να επιτευχθούν πλήρως και με συνέπεια οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου και για να εξασφαλισθεί σωστή εφαρμογή όχι μόνο του Κανονισμού του Κοινοβουλίου και των σχετικών παράγωγων κανόνων που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, αλλά και του Δημοσιονομικού Κανονισμού, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση ορισμένων διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου που συνεπάγονται μέτρια έκθεση σε υπολειμματικό κίνδυνο και αφορούν:

   την εξασφάλιση έγκαιρης και τακτικής ενημέρωσης των ΔΚΒ σχετικά με οποιαδήποτε προσαρμογή ή αλλαγή στους ισχύοντες γι' αυτούς κανόνες και στους ισχύοντες γι' αυτούς κανόνες κατ' αναλογία, την παρουσίαση στους εκπροσώπους τους αιτιολογημένης έκθεσης σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές ή την προσαρμογή τους με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και των αρχών της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών·
   την εξασφάλιση έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των βουλευτών και των ΔΚΒ σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα και καθήκοντα που έχουν σχέση με τη λήξη των συμβάσεων των ΔΚΒ (άδεια, ανεργία, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κλπ)·
   την τόνωση των εσωτερικών ελέγχων προς παρακολούθηση της χρησιμοποίησης της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικούρησης (PAA)·
   την εξασφάλιση ομαλότερης και αποτελεσματικότερης διοίκησης για την πρόσληψη των νέων ΔΚΒ μετά τις εκλογές του 2014 με έγκαιρο σχεδιασμό και πρόβλεψη των απαιτούμενων πόρων, και ιδίως ανθρώπινων πόρων, και την εξασφάλιση συνεχούς συνδρομής προς τους βουλευτές που θα εκλεγούν για τη νέα θητεία, φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά στις συμβάσεις των ΔΚΒ και να συνεχισθεί η παροχή συνδρομής·

29.  υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι, μετά από πέντε έτη εφαρμογής του νέου Καθεστώτος των Βοηθών, χρειάζεται να διενεργηθεί πλήρης αξιολόγηση του εν λόγω καθεστώτος και να περιληφθούν ενδεχομένως προσαρμογές των κανόνων το συντομότερο δυνατόν·

Έλεγχος του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου

30.  υπενθυμίζει ότι η αρχική επανεξέταση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, το 2003 και 2004, παρήγαγε 14 εκθέσεις ελέγχου που καλύπτουν όλα τα τμήματα και τις κεντρικές υπηρεσίες και περιλαμβάνουν 452 συμφωνηθείσες δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνολικών επιπέδων:

   συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες προδιαγραφές του θεσμικού οργάνου όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο,
   επίτευξης από το θεσμικό όργανο των βασικών στόχων ελέγχου (συμμόρφωση προς νόμους, κανονισμούς και διατάξεις που ισχύουν· αξιοπιστία των πληροφοριών διαχείρισης και της καταγραφής τους και οικονομία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων)·

Εναπομένουσες «ανοιχτές δράσεις»

31.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2012 και αφού διενεργήθηκαν διαδοχικοί έλεγχοι της δοθείσας συνέχειας, 15 δράσεις παρέμεναν ακόμα ελλιπείς επί των 452 δράσεων του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου που είχαν αρχικά συμφωνηθεί· λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα του εσωτερικού ελεγκτή ότι για δύο ΓΔ (Οικονομικών και Υποδομής, Διοικητικής Υποστήριξης) υπήρχαν αποδείξεις βελτίωσης στις διεργασίες δημοσίων συμβάσεών τους·

32.  σημειώνει τη νέα διατομεακή διεργασία παρακολούθησης από τον εσωτερικό έλεγχο για να δίδεται συνέχεια σε συμπεφωνημένες δράσεις από τις εκθέσεις του, στην οποία κάθε επακόλουθη δραστηριότητα είναι διατομεακή και καλύπτει ταυτοχρόνως όλες τις ανοικτές προς υλοποίηση δράσεις· σημειώνει περαιτέρω ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται τώρα ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 10ης Μαΐου 2011, σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2009·

33.  σημειώνει ότι έως τα τέλη 2012 το εσωτερικός ελεγκτής θεώρησε ότι 73 δράσεις έμεναν ακόμη προς υλοποίηση, περιλαμβανομένων δύο δράσεων κρίσιμης σημασίας, 35 δράσεων σημαντικού κινδύνου και 36 δράσεων μεσαίου κινδύνου· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στη διάρκεια του έτους 2012, 80 δράσεις υλοποιήθηκαν πλήρως και συνεπώς έκλεισαν, περιλαμβανομένων δύο δράσεων κρίσιμης σημασίας· παροτρύνει όλες τις σχετικές Γενικές Διευθύνσεις να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου· καλεί τον εσωτερικό ελεγκτή να θέσει αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα για τις προς υλοποίηση δράσεις· καλεί τον εσωτερικό ελεγκτή να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με όλες τις σε εκκρεμότητα δράσεις της αρχικής επανεξέτασης του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη διοίκηση, τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και σε κεντρικό επίπεδο, να υλοποιήσει τις εναπομένουσες 38 «ανοιχτές δράσεις» πριν από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου·

34.  σημειώνει τα συμπεράσματα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ότι το 2012 οι διεργασίες συνέχειας που δίδεται έδειχναν συνολική βελτίωση, με την επικύρωση του κλεισίματος των 80 από τις 153 ανοικτές δράσεις, καθώς και μείωση του αριθμού κρίσιμης σημασίας δράσεων υψηλού κινδύνου (από οκτώ σε τρεις)· ανησυχεί ωστόσο για τον σχετικά υψηλό αριθμό των 73 δράσεων που θα έπρεπε να είχαν περατωθεί αλλά μεταφέρθηκαν στο 2013· αναγνωρίζει ότι το προφίλ κινδύνου του Κοινοβουλίου για τις ανοικτές δράσεις στη λήξη του έτους εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό δράσεων της κατηγορίας μεσαίου κινδύνου από ό,τι στην αρχή του 2012, στοιχείο που υποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες σημείωσαν πρόοδο, ακόμη και σε τομείς όπου οι δράσεις δεν έχουν ακόμη περατωθεί·

Συνέχεια που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας στο ψήφισμα περί απαλλαγής για το 2011

35.  λαμβάνει υπό σημείωση τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμα της απαλλαγής 2011 που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 25 Οκτωβρίου 2013 και συνεπώς παρελήφθησαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής 2012· χαιρετίζει την επακόλουθη παρουσίαση στις 25 Νοεμβρίου 2013 από τον Γενικό Γραμματέα των απαντήσεων και της συνέχειας που δόθηκε από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου στις διάφορες ερωτήσεις και αιτήματα από το ψήφισμα περί απαλλαγής 2011 του Κοινοβουλίου και την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές που ακολούθησε·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι από το 2011 οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας του Κοινοβουλίου υφίστανται σημαντικές αλλαγές· αναγνωρίζει ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διεργασίας θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα και εν συνεχεία να μειωθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, ενώ η ποιότητα και η προσφορά προς τους βουλευτές διατηρούνται· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής πλήρους πολυγλωσσίας με αποτελεσματική χρήση των πόρων, η κατόπιν αιτήματος μετάφραση των πλήρων πρακτικών των συνεδριάσεων και των γραπτών ερωτήσεων έχει καταστήσει δυνατή τη μείωση της εκτός οργάνου μετάφρασης που ανέρχεται σε 11 εκατ. EUR σε μόνιμη βάση·

37.  υπενθυμίζει τη δεύτερη απόφαση που έλαβε το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2012 σχετικά με την πλήρη πολυγλωσσία με αποτελεσματική χρήση των πόρων, η οποία προέβλεπε ότι στις αντιπροσωπείες που ζητούν παρέκκλιση για ταξίδι κατά τη διάρκεια των εβδομάδων των επιτροπών, θα παρέχεται διερμηνεία μόνο με περιορισμένο γλωσσικό καθεστώς που δεν θα υπερβαίνει τη διερμηνεία προς μία μόνο γλώσσα· σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα αυτού του μέτρου ο αριθμός αποστολών που διεξήχθησαν στη διάρκεια εβδομάδων που προορίζονται για εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες αυξήθηκε από 36 % του συνόλου των αποστολών το 2011 σε 46 % το 2012, ενώ ο αριθμός των ημερών διερμηνείας σε αποστολή μειώθηκε κατά 23 % μεταξύ 2011 και 2012·

38.  σημειώνει την επακόλουθη απόφαση που έλαβε ο Γενικός Γραμματέας στις 23 Μαρτίου 2013 και η οποία προέβλεπε να κρατούνται τα απογεύματα Τρίτης και Τετάρτης των εβδομάδων επιτροπών αποκλειστικά για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων επιτροπών και τριμερών διαλόγων· κρίνει θετικά το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων το μερίδιο του κόστους εξωτερικής διερμηνείας στον συνολικό προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου μειώθηκε από 3,5 % το 2011 σε 2,6 % το 2012· φρονεί ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να εφαρμοστεί και στον τομέα της διερμηνείας και ότι, με σκοπό να διασφαλιστεί η καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για τους φορολογουμένους της Ένωσης, θα πρέπει να διενεργείται συνεχώς κριτική ανάλυση για να αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να τεθούν υπό έλεγχο ή να περιοριστούν οι δαπάνες· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διαθέσει την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς για την πολυγλωσσία στους βουλευτές της αρμόδιας επιτροπής·

39.  σημειώνει την απάντηση του Γενικού Γραμματέα που δηλώνει ότι το κόστος για το Βραβείο LUX μειώθηκε, όπως πρότεινε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και όπως ψηφίσθηκε στην ολομέλεια, κατά τη διαδικασία για την έκθεση σχετικά με την απαλλαγή του 2010· σημειώνει ότι έχει ληφθεί σειρά συγκεκριμένων μέτρων προς ελαχιστοποίηση των δαπανών του Βραβείου LUX, συγκεκριμένα μειώνοντας το κόστος που σχετίζεται με δραστηριότητες προώθησης σε διεθνή φεστιβάλ και εντός των χώρων του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι οι δαπάνες για το Βραβείο LUX το 2012 ήταν 434 421 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 24 % σε σύγκριση προς το 2011 (573 722 EUR)· ζητεί να εξευρεθούν και άλλα περιθώρια αποδοτικής χρήσης των πόρων·

40.  θεωρεί πως η απονομή βραβείων δεν είναι βασική δραστηριότητα για το Κοινοβούλιο και ζητεί να διενεργηθεί μια ανάλυση κόστους/ωφέλειας πριν αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες για βραβεία·

41.  σημειώνει ότι, υπό το φως του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού πελατών και της εξέλιξης του θεσμικού οργάνου, το Προεδρείο ενέκρινε στη συνεδρίασή του στις 10 Ιουνίου 2013 περιεκτική στρατηγική που ορίζει τους κύριους προσανατολισμούς για την πολιτική εστίασης (κυλικείων και εστιατορίων) στο Κοινοβούλιο έως το 2019· υπενθυμίζει ότι οι συνολικές δραστηριότητες εστίασης αυξήθηκαν κατά περίπου 150 % από το 2002 έως το 2011, από 1,472 εκατ. πελάτες το 2002 σε 3,711 εκατ. πελάτες το 2011· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες εστίασης του Κοινοβουλίου συνεχίζουν να έχουν επιχειρησιακό έλλειμμα που δεν θα πρέπει να αντισταθμίζεται αποκλειστικά από αυξήσεις τιμών· σημειώνει ότι οι πολιτικές τιμών στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνουν ευθυγραμμισμένες με τα άλλα θεσμικά όργανα και ότι το Κοινοβούλιο είναι σε καλύτερη θέση για να επιτυγχάνει καλύτερους όρους από αναδόχους και οικονομίες κλίμακας σε αυτές τις δραστηριότητες, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των πελατών που εξυπηρετούνται·

42.  επισημαίνει πως δεν έχουν ικανοποιηθεί ορισμένα αιτήματα που είχαν διατυπωθεί στις ετήσιες εκθέσεις απαλλαγής τις οποίες είχε εγκρίνει η ολομέλεια του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει την άποψη πως τα αιτήματα αυτά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Προεδρείου ή της Διάσκεψης των Προέδρων του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι τα αιτήματα που διατυπώθηκαν από την ολομέλεια στις ετήσιες εκθέσεις απαλλαγής πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως·

Η απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2012

43.  σημειώνει ότι το πεδίο της διαδικασίας απαλλαγής θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνον την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διαχειριστικές δραστηριότητες του Γενικού Γραμματέα και της διοίκησης για το οικονομικό έτος 2012, αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα διακυβέρνησής του, δηλαδή ο Πρόεδρος, το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων του οργάνου· τονίζει ότι, μετά από ενδελεχή και με κριτικό πνεύμα εξέταση της δημοσιονομικής διαχείρισης του θεσμικού οργάνου, το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή όχι στον Γενικό Γραμματέα αλλά στον Πρόεδρό του·

44.  εκφράζει ικανοποίηση εν προκειμένω για την ποιότητα της ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή, που διεξήχθη στις 21 Ιανουαρίου 2014 στο πλαίσιο της απαλλαγής 2012 του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει ότι τα όργανα διακυβέρνησης και η διοίκηση του Κοινοβουλίου καλούνται να λογοδοτήσουν σε όλη τη διάρκεια αυτής της διεργασίας και, συνεπώς, έχει καίρια σημασία ολόκληρη η διαδικασία λήψης αποφάσεων να πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης πραγματική και ακριβής εικόνα του τρόπου με τον οποίο λαμβάνει το Κοινοβούλιο τις αποφάσεις του και χρησιμοποιεί τους πόρους που του διατίθενται· κατά συνέπεια, ζητεί να κοινοποιούνται οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι φορείς λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου τόσο στους βουλευτές όσο και σε όλο το προσωπικό του Κοινοβουλίου αλλά και στο απλό κοινό·

45.  επισημαίνει ότι οι κύριες, απαλλαγμένες από οιαδήποτε πολιτική διάσταση αναφορές για να αποτιμηθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι εν πρώτοις και κατά κύριο λόγο η γνώμη του εξωτερικού ανεξάρτητου ελεγκτή του και δεύτερον η γνώμη που παρέχει ο εσωτερικός ελεγκτής του Κοινοβουλίου και η αποτίμηση από αυτόν του εσωτερικού συστήματος ελέγχου του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει την ικανοποίησή του από τη θετική γνώμη που παρέσχε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του Κοινοβουλίου και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

46.  υπενθυμίζει ότι ο κώδικας συμπεριφοράς για τους βουλευτές όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων, τον οποίον ενέκρινε η ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου 2011, ζητεί από τους βουλευτές να δηλώνουν αναλυτικά τις επ’ αμοιβή δραστηριότητές τους εκτός του Κοινοβουλίου και την αμοιβή τους, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά τους που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, και ότι ο κώδικας απαγορεύει ρητά στους βουλευτές να δέχονται χρηματικό ποσό ή άλλου είδους δώρο σε αντάλλαγμα της επιρροής τους επί των αποφάσεων του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι ο κώδικας ορίζει σαφείς κανόνες για την αποδοχή δώρων και για πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δραστηριοποιούνται σε ομάδες προώθησης συμφερόντων· ζητεί από τη διοίκηση να εξετάζει ενδελεχώς τουλάχιστον το 15% αυτών των δηλώσεων σε τακτική και ετήσια βάση·

47.  σημειώνει ότι τα μέτρα εφαρμογής για τον κώδικα συμπεριφοράς για τους βουλευτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 15 Απριλίου 2013· σημειώνει με ικανοποίηση ότι μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το άρθρο 5 παράγραφος 3, για να εξασφαλίζεται διαφάνεια όσον αφορά τα καταβαλλόμενα από τρίτους έξοδα ταξιδίου, στέγασης και διαμονής των βουλευτών, που ισχύουν από 1ης Ιουλίου 2013, ορίζουν ότι δηλώνονται όλες οι αποζημιώσεις εξόδων ταξιδίου, στέγασης ή διαμονής που καλύπτονται από τρίτους για την παρουσία βουλευτών σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους· σημειώνει περαιτέρω ότι εάν δεν καταβληθεί αποζημίωση αλλά καλυφθεί το κόστος γεύματος, εισιτηρίου εισόδου ή παρομοίου στοιχείου αξίας χαμηλότερης των 150 ευρώ, δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί δήλωση·

48.  ζητεί να καταχωρίζονται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου όλα τα παραρτήματα στις γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (άρθρο 117 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου) μαζί με τις αντίστοιχες ερωτήσεις·

49.  πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο ευρωπαϊκό δημόσιο θεσμικό όργανο που καταβάλλει αποζημίωση για την κάλυψη δαπανών διοίκησης γραφείου σε ιδιωτικούς και προσωπικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτεί την τήρηση αποδείξεων ή τον λογιστικό έλεγχο των δαπανών· υποθέτει πως οι βουλευτές θα ήταν πολύ αυστηροί με οποιοδήποτε άλλο όργανο που, με παρόμοιο τρόπο, δεν θα προέβαινε σε έλεγχο της χρήσης του δημόσιου χρήματος· ζητεί λοιπόν από το Γενικό Γραμματέα να προτείνει μικρορρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι αποζημιώσεις γενικών εξόδων χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που προβλέπονται και δεν μετατρέπονται σε συμπληρωματικό ιδιωτικό εισόδημα των βουλευτών·

50.  ζητεί την αξιολόγηση των ημερήσιων αποζημιώσεων για τους βουλευτές από πλευράς ποσού και χρήσης· ζητεί να επανεξετάσει το Προεδρείο αυτό το εκτελεστικό μέτρο δεόντως, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις χρησιμοποιούνται με όσο το δυνατό αποδοτικότερο οικονομικά τρόπο·

Οι πολιτικές δραστηριότητες του Προέδρου

51.  ζητεί λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που ο Πρόεδρος, που ασκεί πολιτικά ουδέτερο αξίωμα, διατηρεί τα καθήκοντά του έξω από τις προετοιμασίες του για να είναι επικεφαλής της λίστας των σοσιαλιστών και δημοκρατών στις ευρωεκλογές, και συγκεκριμένα σ' ό,τι αφορά το προσωπικό στο γραφείο του και στα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου και τις δαπάνες ταξιδίων· φρονεί, πως σ' ό, τι αφορά πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, δεν έχει γίνει διάκριση ανάμεσα στους δυο ρόλους· ζητεί το σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων των κατεχόντων κάποιο αξίωμα, όπως ακριβώς πράττει η Επιτροπή, έτσι ώστε ο ευρωπαίος φορολογούμενος να μην χρειάζεται να πληρώνει για την προεκλογική εκστρατεία των επικεφαλής ευρωπαϊκών σχηματισμών·

Έδρες εργασίας του Κοινοβουλίου

52.  σημειώνει ότι το Πρωτόκολλο 6 που προσαρτάται στις Συνθήκες, για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων, που εγκρίθηκε με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, επιβάλλει στο Κοινοβούλιο τους τρεις τόπους εργασίας του· σημειώνει το αίτημα που διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με την απαλλαγή 2011(13) προς «τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο, να δώσουν στους βουλευτές ενημερωμένα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της ρύθμισης των πολλαπλών τόπων εργασίας», αίτημα που ακολούθησε το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2014(14) και το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(15)·

53.  υπενθυμίζει ότι σημαντικοί ιστορικοί λόγοι αποτέλεσαν το κίνητρο για τον ορισμό της έδρας του Κοινοβουλίου και ότι το ζήτημα του καθορισμού της έδρας ενός θεσμικού οργάνου της Ένωσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· σημειώνει εν προκειμένω ότι οιαδήποτε απόφαση αλλαγής της διευθέτησης όσον αφορά την έδρα του Κοινοβουλίου απαιτεί αλλαγή των Συνθηκών, απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη·

54.  σημειώνει ότι οι δαπάνες που απορρέουν από τη γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου συνιστούν σημαντικό προσδιορισμένο τομέα δυνητικών εξοικονομήσεων· επιδοκιμάζει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα(16), του Αυγούστου 2013, σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει ότι η έκθεση περιέλαβε στους υπολογισμούς τις εξής παραμέτρους:

   το σχέδιο προϋπολογισμού 2014 χρησιμοποιήθηκε ως βάση·
   οι υπολογισμοί στους οποίους βασίζεται έχουν επικαιροποιηθεί όταν έχουν υπάρξει περισσότερο πρόσφατα δεδομένα (επί παραδείγματι στατιστικές σχετικά με αποστολές)·
   η μέθοδος αποτίμησης του κόστους από τη μείωση της αξίας έχει προσαρμοσθεί για να αντικατοπτρίζει την πρόταση ότι οι Βρυξέλλες θα ήταν ο ενιαίος τόπος εργασίας που μειώνει αυτό το κόστος·
   το πρόσθετο κόστος που απορρέει από το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο ως τόπων εργασίας έχει δηλωθεί χωριστά·
   έχουν γίνει νέες εκτιμήσεις για να δεικνύουν οιαδήποτε πρόσθετα επαναλαμβανόμενα κόστη ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ενιαίου τόπου εργασίας καθώς και εφάπαξ επενδύσεων και δαπανών που σχετίζονται με τη συγχώνευση των τόπων εργασίας·

55.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, αν θεωρητικά ενοποιηθούν οι τρεις τόποι εργασίας σε έναν, τις Βρυξέλλες, επέρχεται καθαρή εξοικονόμηση κατ' εκτίμηση ποσού 88,9 εκατ. ευρώ κατ' έτος, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου 5 % του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου το 2014, 1,03 % του συνολικού προϋπολογισμού διοικητικών δαπανών της Ένωσης και 0,06 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει την κατ' εκτίμηση καθαρή συνέπεια ύψους 0,18 ευρώ ανά πολίτη της Ένωσης κατ' έτος εάν επρόκειτο να ενοποιηθούν οι τρεις τόποι εργασίας του Κοινοβουλίου σε έναν·

56.  επισημαίνει ότι η έκθεση υποδεικνύει ότι μία ενδεχόμενη συγχώνευση του τόπου εργασίας του Λουξεμβούργου με εκείνον στις Βρυξέλλες θα είχε αποτέλεσμα επιπρόσθετη δαπάνη 14 εκατ. ευρώ κατ' έτος· τονίζει το αναφερόμενο διαφορετικό ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο στήριξης που παρέχεται από τα κράτη υποδοχής στο Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι αυτές οι δυνητικές δαπάνες δεν συμψηφίστηκαν με τις δυνητικές εξοικονομήσεις όσον αφορά την υπόθεση της ενιαίας έδρας στις Βρυξέλλες·

57.  τονίζει ότι θα υπήρχε εξοικονόμηση 10.703 τόνων εκπομπών CO2 κατ' έτος εάν το Στρασβούργο (10.235 τόνοι) και το Λουξεμβούργο (468 τόνοι) δεν αποτελούσαν πλέον τόπους εργασίας· λυπάται για το γεγονός ότι αυτός ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου ως προς τις εκπομπές άνθρακα αντιστοιχεί στο 11,16 % του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου το 2011·

58.  αναμένει τη δημοσίευση της μελέτης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία θα προβαίνει σε σφαιρική ανάλυση των ενδεχόμενων εξοικονομήσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης εάν το Κοινοβούλιο είχε έναν μόνο τόπο εργασίας, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και ζητεί να περιλάβει η εν λόγω ανάλυση τις δημοσιονομικές πτυχές και παρεπόμενες δαπάνες, όπως η οικονομία μέσα από τη μειωμένη απώλεια χρόνου εργασίας και τη βελτίωση της απόδοσης· ζητεί επίσης να διερευνηθούν όχι μόνο οι δαπάνες ταξιδίου για το προσωπικό του Κοινοβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών υπαλλήλων, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και έκτακτων υπαλλήλων) αλλά και οι αυξημένες δαπάνες ταξιδίου για το προσωπικό της Επιτροπής και του Συμβουλίου λόγω των πολλαπλών τόπων εργασίας·

Διαχείριση της διοίκησης του Κοινοβουλίου: ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας

59.  βεβαιώνει και πάλι ότι το παρόν ψήφισμα παραμένει κυρίως επικεντρωμένο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 και ότι κύριος στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπογραμμίσει ταυτόχρονα τα σημεία όπου μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις απόδοσης· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να βελτιώνουν, σε όλα τα δυνατά επίπεδα, την αποτελεσματικότητα στις καθημερινές εργασίες του Κοινοβουλίου έχοντας πάντοτε ως στόχο την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στους πολίτες της Ένωσης· αναμένει ότι, στην επόμενη ετήσια έκθεσή του προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ο Γενικός Γραμματέας θα επικεντρωθεί περισσότερο στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δαπανών·

60.  είναι της γνώμης ότι, στη διάρκεια της νομοθετικής περιόδου 2009-2014, μέσα σε δύσκολο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, επιτεύχθηκαν συχνά τυχαίες και προσωρινές αλλά σημαντικές εξοικονομήσεις· πιστεύει ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να εντοπίσει πρόσθετα μέτρα αποδοτικότητας, φορείς συστηματικών και οριστικών διαρθρωτικών εξοικονομήσεων, πρώτον μειώνοντας τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και δεύτερον επιτρέποντας την ανακατανομή πόρων προς νέους τομείς παρέμβασης του Κοινοβουλίου, ιδίως για να ενισχύσει τη διάσταση ενδελεχούς εξέτασης της υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης από την Επιτροπή·

61.  ζητεί από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης χρήσης διαθέσιμων τεχνολογιών, όπως τηλεδιασκέψεις και τηλεργασία, προκειμένου να μειωθούν οι διοικητικές και ταξιδιωτικές δαπάνες· ζητεί να υποβληθεί μια συγκεκριμένη πρόταση για την ευρύτερη χρήση και των δυο αυτών τεχνολογιών· εκτιμά ότι μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω σημαντική οικονομία χωρίς να διακυβευθεί η ποιότητα των ενεργειών, και ότι πέρα από τα οικονομικά οφέλη, η χρήση της τηλεδιάσκεψης και της τηλεργασίας θα μπορούσε να συμβάλει και στην αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου και σε ένα πιο φιλικό για το περιβάλλον Κοινοβούλιο·

62.  ζητεί από τη διοίκηση να εφαρμόσει και άλλα ευφυή μέτρα μείωσης των δαπανών, για να γίνουν δυνατές εξοικονομήσεις χωρίς να βλάπτεται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ποιότητα των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων·

Γενική Διεύθυνση Προεδρίας

63.  επισημαίνει ότι η ΓΔ PRES αναδιοργανώθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα ΓΔ EPRS (Υπηρεσίες Κοινοβουλευτικής Έρευνας), και ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κοινοβουλίου έχουν ενταχθεί στην εσωτερική διοίκηση του οργάνου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ΓΔ Ασφαλείας· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι από τη μετατροπή της ασφάλειας σε εσωτερική υπηρεσία έχει προβλεφθεί να γίνει οικονομία άνω των 11 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2013-2016· επισημαίνει ωστόσο ότι πέντε μέλη του Γραφείου του Προέδρου προορίζονται για θέσεις γενικών διευθυντών ή διευθυντών στη Διοίκηση του Κοινοβουλίου· επικρίνει αυτήν την πολιτική υφαρπαγή των διοικητικών θέσεων και την υπονόμευση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων· τονίζει πως η Ένωση καταδικάζει τις πολιτικές πελατειακές σχέσεις ανά τον κόσμο, γι' αυτό ζητεί να τηρηθεί η ίδια αρχή και στην περίπτωση της Διοίκησης του Κοινοβουλίου· θα ήθελε να ενημερώνεται από το Γενικό Γραμματέα σε ετήσια βάση σχετικά με το ακριβές ποσό που εξοικονομήθηκε, πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει καλό παράδειγμα και να οδηγήσει στην εσωτερική στελέχωση άλλων υπηρεσιών που τώρα παρέχονται από τρίτους·

64.  επισημαίνει πως έχει πληρωθεί μια θέση γενικού διευθυντή αλλά, έξι μήνες μετά το διορισμό, ο επιλεγείς υπάλληλος δεν έχει ακόμα καταλάβει τη θέση του· ζητεί να καταργηθεί η εν λόγω θέση γενικού διευθυντή·

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών

65.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, λόγω των γενικευμένων εκκλήσεων για λιτότητα, οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ενδέχεται να είναι λιγότερο σε θέση να διατηρήσουν το προφίλ των εξωτερικών σχέσεων του Κοινοβουλίου, το οποίο το βοηθά να διατηρείται εξ ίσου ορατό με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, και ιδίως με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, και ότι έτσι θα μπορούσε να υπονομευθεί η κοινοβουλευτική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική και η εδραίωση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως συμπλήρωμα των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ· είναι λοιπόν άκρως σημαντικό να διατηρηθεί η γνώση και η πείρα που έχει αποκτήσει το Κοινοβούλιο στην εποπτεία και την προβολή των ευρωπαϊκών σχεδίων και να εξασφαλισθεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα εξασθενίσουν την ισχύ και την αποτελεσματικότητα του διακοινοβουλευτικού διαλόγου του Κοινοβουλίου με άλλες χώρες, ιδιαίτερα σε εποχές πολιτικής αστάθειας και κινδύνου για τη δημοκρατία (αραβική άνοιξη, διαμάχη στη Μέση Ανατολή, διαμάχη στην Ουκρανία, προεκλογικές εκστρατείες αμφιλεγόμενων εκλογών, κλπ)· συνιστά ένθερμα να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο συντονισμού με τις υπηρεσίες της ΕΥΕΔ για την προετοιμασία και τη διασφάλιση ουσιαστικών ικανοτήτων αντίδρασης, για την εγγύηση της ασφάλειας των εξωτερικών αντιπροσωπειών και των αποστολών του Κοινοβουλίου·

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

66.  διαπιστώνει ότι η ΓΔ COMM διαθέτει ένα μεγάλο προϋπολογισμό στη θέση 3242 «Δημοσιεύσεις, πληροφόρηση και συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις»· παρατηρεί ότι γίνεται όλο και περισσότερη ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, με πρόσθετες δαπάνες για τους φορολογούμενους· ζητεί λεπτομερή κατάλογο σχετικά με τα μέτρα και τις δαπάνες εξωτερικής ανάθεσης στη ΓΔ COMM·

67.  εκφράζει ανησυχία για τις πιθανώς απαρατήρητες συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με τη χορήγηση επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου· επισημαίνει το άρθρο 58 του δημοσιονομικού κανονισμού και την υποχρέωση της Διοίκησης να ελέγχει τις δηλώσεις που υποβάλλουν υπότροφοι και ανάδοχοι· ζητεί πληροφορίες για το τι είδους αναλύσεις κινδύνου διενεργούνται από τη Διοίκηση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις εν λόγω δηλώσεις προκειμένου να ελεγχθεί το αληθές τους·

Γραφεία Πληροφοριών

68.  σημειώνει ότι οι δαπάνες αποστολών το 2012 για το προσωπικό των Γραφείων Πληροφοριών ανήλθαν σε 1,8 εκατ. EUR, εκ των οποίων οι αποστολές στο Στρασβούργο υπερβαίνουν κατά τι το 1 εκατ. EUR· εμμένει στο να δίδεται προτεραιότητα στη χρήση ηχητικής και οπτικής τηλεσυνεδρίασης (βιντεοδιάσκεψη), που επιτυγχάνει και διαρθρωτικές μειώσεις κόστους για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και βελτιώσεις για το περιβάλλον, χωρίς να θέτει εμπόδια στο έργο του Κοινοβουλίου·

Ομάδες επισκεπτών

69.  σημειώνει ότι από τον Ιανουάριο 2012 άρχισαν να ισχύουν νέοι κανόνες για την υποδοχή των ομάδων επισκεπτών, όπου περιλαμβάνεται και η μέθοδος πληρωμής των επιδοτήσεων· σημειώνει ότι το Προεδρείο αποφάσισε να διατηρήσει την επιλογή πληρωμής σε μετρητά των ομάδων επισκεπτών· εκφράζει ανησυχία για τον σημαντικό σε επίπεδο υπόληψης και ασφάλειας κίνδυνο που συνεπάγεται η καταβολή ποσού σε μετρητά στις ομάδες επισκεπτών· ζητεί να ληφθεί νέα απόφαση του προεδρείου που να καταργεί τις πληρωμές σε μετρητά, οι οποίες συνιστούν παράβαση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17)· σημειώνει ότι από περίπου 2 000 ομάδες επισκεπτών ετησίως μόνον 365 έλαβαν το 2012 ποσό άνω των 15 000 EUR αλλά ότι η πλειονότητα αυτών των ομάδων επισκεπτών επιλέγουν την πληρωμή σε μετρητά μολονότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου ενθαρρύνει αντ' αυτής την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή συνδυασμό των δύο μεθόδων·

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

70.  σημειώνει ότι έχει διασφαλισθεί η συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή των δαπανών λειτουργίας για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας με 800 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2014, από τον τομέα 3 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· σημειώνει περαιτέρω ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30% των δαπανών λειτουργίας που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο έτος και προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες που καθιστούν δυνατή και έβδομη ημέρα λειτουργίας κάθε εβδομάδα·

71.  επισημαίνει ότι, στις 22 Οκτωβρίου 2012, το Προεδρείο ενέκρινε κατ' ουσία την έννοια της μόνιμης έκθεσης στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας·

EuroparlTV

72.  σημειώνει ότι, στον προϋπολογισμό 2012 που εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου, 8,5 εκατ. EUR προορίζονται για το EuroparlTV στη θέση 3246 του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει ότι, ενώ ο προϋπολογισμός του EuroparlTV έχει μειωθεί ουσιαστικά από 9 εκατ. EUR το 2008 σε 5 εκατ. EUR το 2014, οι επιδόσεις αυτής της υπηρεσίας έχουν βελτιωθεί με έναν αριθμό νέων δραστηριοτήτων και έργων, μεταξύ άλλων μεγαλύτερο ποσοστό έτοιμων προς χρήση οπτικοακουστικών προϊόντων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σειρά αποκλειστικών συμπαραγωγών με εθνικά τηλεοπτικά προγράμματα σε πολλά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αύξηση της τηλεθέασης· εκφράζει ικανοποίηση για τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εκείνων που ακολουθούν το Κοινοβούλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα το Facebook όπου οι 'φίλοι' του τώρα υπερβαίνουν τα 1,2 εκατομμύρια, για το οποίο αναπτύσσονται αποκλειστικές παραγωγές EuroparlTV· αναμένει να λάβει την ανεξάρτητη μελέτη αξιολόγησης της παραγωγής πολυμέσων για το διαδίκτυο, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την εκπόνηση της οποίας έχει αναθέσει σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 3ης Δεκεμβρίου 2012·

73.  θεωρεί πως το EuroparlTV δεν είναι βασική δραστηριότητα για το Κοινοβούλιο και ζητεί να διενεργηθεί μια ανάλυση κόστους/ωφέλειας πριν αναπτυχθούν κάποιες άλλες νέες δραστηριότητες EuroparlTV·

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού

74.  τονίζει τις δυσκολίες στην πρόσληψη μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων από ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και οι Κάτω Χώρες, το ποσοστό των οποίων στο προσωπικό της Γραμματείας του Κοινοβουλίου είναι σημαντικά χαμηλότερο από το "δημογραφικό βάρος" των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρατηρεί τα σχετικά υψηλά ποσοστά υπαλλήλων που έχουν υπηκοότητα Βελγίου (13,6%) ή Λουξεμβούργου (2,2%), ως συνέπεια των τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· ζητεί από το Προεδρείο να επανεξετάσει τις διαδικασίες και απαιτήσεις πρόσληψης, για να εξακριβωθεί ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίζουν στη δημιουργία δυσκολιών για την πρόσληψη προσωπικού από αυτά τα κράτη μέλη·

75.  ζητεί πληροφορίες σχετικά τις ρυθμίσεις απασχόλησης για τους τοπικούς κλητήρες στο Στρασβούργο και τις ρυθμίσεις απασχόλησης για τους κλητήρες στις Βρυξέλλες κατά τις εβδομάδες του Στρασβούργου· ζητεί έκθεση της Διοίκησης του Κοινοβουλίου για το κατά πόσο, στην περίπτωση των τοπικών κλητήρων στο Στρασβούργο, τηρείται η εργατική νομοθεσία της ΕΕ και η νομοθεσία περί κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και σχετικά με τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται κατά της εικονικής αυτοαπασχόλησης· ζητεί να γίνει σύγκριση του κόστους προκειμένου να αναζητηθεί η καλύτερη δυνατή επιλογή για τον φορολογούμενο·

76.  λαμβάνει δεόντως υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, για την Υπόθεση F-129/12 και λυπάται βαθιά για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο καταδικάστηκε επειδή δεν μπόρεσε να παράσχει συνδρομή σε περιπτώσεις παρενόχλησης και παράτυπες απολύσεις· αναθέτει λοιπόν στις αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις·

77.  ζητεί να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με την αύξηση των θέσεων AD και AST στη Διοίκηση του Κοινοβουλίου ανάμεσα στο 2005 και το τρέχον οικονομικό έτος· ζητεί καταμερισμό κατά βαθμό και εθνικότητα·

78.  ζητεί έκθεση σχετικά με την αύξηση των θέσεων διευθυντών και γενικών διευθυντών στη Διοίκηση του Κοινοβουλίου από το 2005· ζητεί καταμερισμό κατά εθνικότητα·

79.  ζητεί να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με το πώς το προσωπικό των πολιτικών ομάδων έγινε μόνιμο προσωπικό από το 2009 και εντεύθεν (α) βάσει συμβατικής διαδικασίας επιλογής και (β) βάσει της ρήτρας «παρέκτασης»·

80.  επισημαίνει ότι πάνω από 1 500 μέλη του προσωπικού του Κοινοβουλίου έχουν παιδιά εγγεγραμμένα στα Ευρωπαϊκά Σχολεία· υποστηρίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο εντός της οργανωτικής διάρθρωσης των Σχολείων αυτών·

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO)

Η πολιτική του Κοινοβουλίου στον τομέα των κτιρίων

81.  τονίζει ότι με το πέρασμα του χρόνου το Κοινοβούλιο έχει γίνει κύριος ιδιοκτησίας και ότι αυτή η στρατηγική έχει εγγενείς κινδύνους, καθώς και ότι το κόστος της λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων αναγκαστικά θα αυξηθεί στο μέλλον για να αντιμετωπισθεί το ότι τα κτίρια θα καθίστανται παλαιότερα· τονίζει ειδικότερα ότι οιαδήποτε στρατηγική ιδιοκτησίας και κτιρίων πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη αυτό το ανερχόμενο κόστος και τη σε μεσοπρόθεσμη κλίμακα ανάγκη για ανακαινίσεις κτιρίων· επισημαίνει ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και να διατηρεί ορισμένο βαθμό ευελιξίας συνδυάζοντας τις κτήσεις, τη μίσθωση και την επικαρπία κτιρίων για να εξασφαλίζεται η πλέον συμφέρουσα χρήση των πόρων του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η αγορά κτιρίου ίσως να μην είναι πάντοτε η βέλτιστη λύση·

82.  σημειώνει ότι στη διάρκεια του έτους 2012 άρχισε μία σειρά αναθεωρήσεων συμβάσεων, για κάθε περίπτωση χωριστά, που αφορά τους χρηματοοικονομικούς όρους, ιδίως υπό το φως των τάσεων στην αγορά μίσθωσης ακινήτων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι από αυτές τις διαπραγματεύσεις θα προέλθουν οι εξής διαρθρωτικές εξοικονομήσεις τα προσεχή έτη:

   επικαρπία του κτιρίου Wiertz που μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 0,45 εκατ. EUR ετησίως σε φόρο ακινήτου και επιβαρύνσεις·
   μετακόμιση στο κτίριο Geos το 2014, που μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 5 εκατ. EUR στη διάρκεια 45 μηνών·
   αναθεώρηση της σύμβασης μίσθωσης του κτιρίου Goldbell που μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 2,5 εκατ. EUR έως τα τέλη του 2017·
   αναθεώρηση της σύμβασης μίσθωσης του Γραφείου Πληροφοριών στη Μαδρίτη που μεταφράζεται σε μείωση κόστους κατά 0,27 εκατ. EUR·

Κτίριο Konrad Adenauer (KAD)

83.  υπενθυμίζει την αρχική μη επιλογή υποψηφίων σε σχέση με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του κτιρίου Konrad Adenauer, επειδή οι ληφθείσες προτάσεις τιμών κατά την πρόσκληση υποβολής προσφορών ήταν κατά πολύ υψηλότερες από τις εκτιμήσεις· σημειώνει την επακόλουθη απόφαση του Προεδρείου το 2012 να σχεδιάσει εκ νέου τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για το κτίριο KAD, απόφαση που οδήγησε σε κατά πολύ χαμηλότερες προσφορές, στοιχείο που καθιστά δυνατή την τήρηση του προϋπολογισμού που είχε συμφωνηθεί αρχικά για το συγκεκριμένο έργο ανέγερσης του κτιρίου· σημειώνει ότι τον Σεπτέμβριο 2013 άρχισαν οι εργασίες με νέο διαχειριστή σχεδίου και βελτιωμένες διευθετήσεις εταιρικής σχέσης με τη στήριξη της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου· αναμένει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε αρχικά για την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί παρά την αναπόφευκτη καθυστέρηση·

Ημικύκλιο του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

84.  σημειώνει ότι η επισκευή του σκελετού στήριξης της οροφής στο Ημικύκλιο του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλες συνεπάγεται κόστος κατά τι ανώτερο των 2 εκατ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο των 3 εκατ. ευρώ της εκτίμησης, και ότι λόγω της ηλικίας του κτιρίου δεν θα μπορούσε να κινηθεί διαδικασία ενώπιον της δικαιοσύνης· αναγνωρίζει ότι η πολιτική της τακτικής και σε συνεχή βάση επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης για τα κτίρια του Κοινοβουλίου που θεσπίσθηκε το 2012 εντόπισε τα δομικού χαρακτήρα ελαττώματα στις ξύλινες δοκούς της οροφής, προλαμβάνοντας έτσι μία μείζονα καταστροφή που θα μπορούσε να ενέχει απώλεια ζωής και τεράστια ζημία στο συγκεκριμένο κτίριο· σημειώνει ότι ήταν δυνατή η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών που έπρεπε να μετατοπισθούν σε άλλα κτίρια του Κοινοβουλίου, ενώ η ζώνη A του Paul-Henri Spaak (PHS) είναι προσωρινά κλειστή και ότι το Ημικύκλιο πιθανότατα θα διατίθεται και πάλι προς χρήση στις αρχές Απριλίου 2014·

Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρίων και Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

85.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η υλοποίηση της απόφασης του Προεδρείου σχετικά με την πολυγλωσσία με αποτελεσματική χρήση των πόρων έφερε το 2012 εξοικονομήσεις ποσών 10,9 εκατ. EUR και 10 εκατ. EUR στις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης αντιστοίχως, χωρίς να επηρεάσει την αρχή της πολυγλωσσίας ή να μειώσει την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου· επαναλαμβάνει ότι η διοργανική συνεργασία είναι απαραίτητη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και στην εξοικονόμηση πόρων·

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων

86.  σημειώνει ότι το 2012 η αξία των στοιχείων του ενεργητικού του Προαιρετικού Ταμείου Συντάξεων(18) αυξήθηκε, με απόδοση επένδυσης 9,4 %, καθόσον οι αγορές επενδύσεων συνέχισαν να ανακάμπτουν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση·

87.  σημειώνει πάντως ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων αύξησε το κατ' εκτίμηση αναλογιστικό έλλειμμά του, υπολογιζόμενο βάσει των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου, σε 207,9 εκατ. EUR στα τέλη του 2012· τονίζει ότι αυτές οι προβλεπόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις κατανέμονται σε πλείονες δεκαετίες·

88.  σημειώνει ωστόσο ότι τούτο προκαλεί ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάντληση του Ταμείου και ότι το Κοινοβούλιο εγγυάται την καταβολή δικαιωμάτων σύνταξης για όλους τους πρώην και μερικούς νυν βουλευτές μέλη του Ταμείου, όταν και εάν το Ταμείο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του· υπενθυμίζει ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ήταν μία μεταβατική λύση πριν από το νέο καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 14η Ιουλίου 2009·

89.  σημειώνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισε το 2013 ότι οι αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο το 2009, συγκεκριμένα να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης για τα μέλη του Ταμείου από τα 60 στα 63 έτη, με σκοπό να μην εξαντληθεί νωρίς το κεφάλαιο και να την ευθυγραμμίσει προς το νέο καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν ισχυρές· υπενθυμίζει ότι τα δύο τρίτα των πληρωμών στο ταμείο καταβλήθηκαν απευθείας από το Κοινοβούλιο και όχι από μεμονωμένα μέλη·

Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης

90.  εκφράζει έντονη ανησυχία διότι προσωπικά και εμπιστευτικού χαρακτήρα γραμματοκιβώτια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορισμένων βουλευτών, βοηθών βουλευτών και υπαλλήλων παραβιάσθηκαν όταν το Κοινοβούλιο δέχθηκε επίθεση τύπου man-in-the-middle όπου χάκερ διείσδυσε στην επικοινωνία ανάμεσα σε ιδιωτικά τηλέφωνα smartphone και το δημόσιο δίκτυο Wi-Fi του Κοινοβουλίου· επιμένει να διεξαχθεί ανεξάρτητος έλεγχος ασφαλείας των ΤΠΕ σε όλα τα συστήματα ΤΠΕ και τηλεπικοινωνιών του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 99, προκειμένου να χαραχθεί ένας σαφής χάρτης πορείας προς μια ισχυρότερη πολιτική ασφάλειας των ΤΠΕ το 2015·

91.  θεωρεί ότι φιλοξενούμενοι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi που δεν μπορεί να δώσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του ενδοδικτύου ή εσωτερικές υπηρεσίες τεχνολογίας της πληροφορίας του Κοινοβουλίου όπως είναι το διαδικτυακό ταχυδρομείο (webmail), χωρίζοντας έτσι τις λειτουργίες του ιδιωτικού δικτύου Wi-Fi και του δικτύου Wi-Fi για φιλοξενούμενους χρήστες· είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να διενεργηθεί ανεξάρτητος έλεγχος ασφάλειας σε ολόκληρη την υποδομή τεχνολογίας της πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών του Κοινοβουλίου που να βεβαιώσει ότι το Κοινοβούλιο λειτουργεί με τα ύψιστα διαθέσιμα πρότυπα ασφαλείας έναντι δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής πειρατείας και τηλεφωνικών υποκλοπών·

92.  πιστεύει ότι η πραγματοποίηση σημαντικής προόδου πρέπει να υποστηριχθεί με επαρκείς επενδύσεις σε δραστηριότητες στήριξης και συντήρησης αυτών των σχεδίων, καθώς και κατάλληλη συνεργασία με τους βουλευτές και το προσωπικό· υπογραμμίζει συγκεκριμένα την επιτυχή έναρξη λειτουργίας του συστήματος AT4AM· εκφράζει τη λύπη του για τη διακοπή της διάταξης διανομής του συστήματος Linux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ποτέ δεν απευθύνθηκε εμπορικά ή δεν στόχευσε στους βουλευτές και το προσωπικό που θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον για ένα τέτοιο σχέδιο· σημειώνει πως η καθιέρωση νέων εργαλείων εργασίας για τα μέλη και το προσωπικό προϋποθέτει πως η πειραματική φάση δοκιμασίας των εν λόγω εργαλείων πραγματοποιείται μόνο σε συνεργασία με τα μέλη και το προσωπικό που είναι πρόθυμο να υποστεί τον πρόσθετο φόρτο εργασίας που σημαίνει αυτή η πειραματική φάση δοκιμασίας·

93.  με το ίδιο πνεύμα επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία του Κοινοβουλίου με την ΓΔ DIGIT προς εντοπισμό όχι μόνο νέων, ανασχετικών εργαλείων ICT από μη εγκατεστημένους πωλητές, αλλά και κατάλληλων μέσων αντικατάστασης όλων των παλιών εργαλείων και υποδομών ICT που θα στοχεύουν σε ανοιχτές, διαλειτουργικές και μη εξαρτώμενες από τον πωλητή λύσεις με σκοπό την κοινωνική, ηθική και οικονομική υπευθυνότητα·

94.  λαμβάνει υπό σημείωση τη διαδικασία στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης με προσωπικό του οργάνου και την υπόσχεση για μείωση του κόστους και αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης ως εταιρικής ταυτότητας του προσωπικού στον τομέα της ΤΠ· υπενθυμίζει ότι το αυξημένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις μόνιμες καινοτομίες ήταν επίσης ο λόγος για την ανάθεση του τομέα σε εξωτερικούς συνεργάτες αρκετά χρόνια πριν· εκφράζει τις αμφιβολίες τους για τη μείωση του κόστους· γνωρίζει τους περιορισμούς και τις προκλήσεις όσον αφορά την πρόσληψη των βέλτιστων επαγγελματιών που είναι διαθέσιμοι στην αγορά· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεργασθεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για να εξεύρει τρόπους να επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης και να προσελκύσει τους καλύτερους εμπειρογνώμονες του τομέα των τεχνολογιών ΤΠ και της ασφάλειας·

95.  υποστηρίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις ΤΠΕ·

96.  επισημαίνει ότι η υφιστάμενη υποδομή ΤΠΕ του Κοινοβουλίου είναι μόνο εν μέρει ανοικτού κώδικα και ως εκ τούτου περιορίζει την εκ μέρους του Κοινοβουλίου χρήση υλικού και εφαρμογών λογισμικού· ζητεί τη βαθμιαία μετάβαση προς μια υποδομή ΤΠΕ ανοιχτής βάσης που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και διαλειτουργικότητα, ενώ παράλληλα θα εξασφαλισθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας· ζητεί προς τούτο και επαρκή τεχνική και διοικητική υποστήριξη που θα εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση·

97.  προτείνει να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη έκταση οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας·

98.  παροτρύνει το Γενικό Γραμματέα να φροντίσει επίσης να διατίθεται προσωπικό στήριξης στον τομέα των ΤΠΕ για τα μέλη και το προσωπικό στον χώρο εργασίας, ώστε να μπορεί τόσο το προσωπικό στήριξης όσο και το προσωπικό και οι βουλευτές να λειτουργούν με την ασφάλεια και άνεση της άμεσης προσωπικής επαφής· υπενθυμίζει στο Γενικό Γραμματέα ότι η στήριξη των ΤΠΕ για εξ αποστάσεως πρόσβαση ενδέχεται να είναι άβολη και λιγότερο ενδεδειγμένη για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στο προσωπικό συντήρησης ΤΠ και εκείνους που χρειάζονται τις υπηρεσίες του εν λόγω προσωπικού· επισημαίνει πως αντενδείκνυται η εξ ολοκλήρου εξάρτηση από εξ αποστάσεως λύσεις, έως ότου διενεργηθεί σωστά ο προαναφερθείς έλεγχος ασφαλείας·

99.  ζητεί να εξασφαλίσει ο Γενικός Γραμματέας ότι, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014, θα έχουν ληφθεί τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου:

   δοκιμές διείσδυσης μαύρου κουτιού
   δοκιμές διείσδυσης άσπρου κουτιού
   επανεξέταση των πρωτόκολλων κρυπτογράφησης
   επανεξέταση εφαρμογών
   επανεξέταση των Καταλόγων ελέγχου προσβάσεων στις εφαρμογές
   επανεξέταση των Καταλόγων ελέγχου προσβάσεων στις υλικές υποδομές
   επανεξέταση της αλυσίδας σύνταξης για τις εφαρμογές
   επανεξέταση του πηγαίου κώδικα για τις εφαρμογές·

τα αποτελέσματα του ελέγχου θα υποβληθούν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, μαζί με εκτίμηση των δαπανών, των αναγκών σε προσωπικό και του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση οιωνδήποτε ελλείψεων σε θέματα ασφάλειας που θα εντοπίσει ο έλεγχος·

100.  φρονεί πως η διαθεσιμότητα των δεδομένων δεν πρέπει να περιορίζεται από τη χρήση αρχιτεκτονικής η οποία εξαρτάται από συγκεκριμένη πλατφόρμα ή συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, και ότι ο μορφότυπος των δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένα και ελεύθερα προσβάσιμα πρότυπα και να υποστηρίζεται και να συντηρείται από οργανισμούς που δεν εξαρτώνται από συγκεκριμένους κατασκευαστές· τονίζει την ανάγκη να διατίθενται ελεύθερα όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά με τη μορφή και όλες τις επεκτάσεις·

Γραφείο ταξιδίων

101.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, όπως ζήτησε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, με τη νέα σύμβαση του γραφείου ταξιδίων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, μπορούν να διενεργηθούν λογιστικοί έλεγχοι και έλεγχοι επιδόσεων· σημειώνει ότι η μόνη εταιρία που υπέβαλε προσφορά για τη σύμβαση ήταν η BCD Travel N.V., δηλαδή το γραφείο που είχε την προηγούμενη σύμβαση, και ότι η σημερινή σύμβαση είναι διάρκειας δυο ετών·

102.  προτείνει, όπου ενδείκνυται, να ενθαρρύνεται για τα αεροπορικά ταξίδια των βουλευτών εντός Ευρώπης η χρήση εισιτηρίων οικονομικής θέσης·

Ετήσια έκθεση για τις ανατεθείσες συμβάσεις

103.  υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός και οι κανόνες εφαρμογής του που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και να δημοσιοποιούνται σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων από το θεσμικό όργανο· σημειώνει ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί τη δημοσιοποίηση των συμβάσεων αξίας άνω των 15 000 EUR (έναντι 25 000 EUR που ίσχυε προηγουμένως) που ανατίθενται, αξίας που αντιστοιχεί στο νέο κατώφλι πέραν του οποίου κατέστη υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της διαδικασίας πρόσκλησης για υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών·

104.  σημειώνει ότι όλες οι Γενικές Διευθύνσεις του Κοινοβουλίου ανάθεσαν συμβάσεις αξίας άνω των 25 000 EUR το 2012 και ότι η από κοινού αξία αυτών των συμβάσεων ήταν 724 εκατ. EUR (603 εκατ. EUR το 2011)· πέραν τούτου σημειώνει ότι οι κεντρικές υπηρεσίες εκπόνησαν, βάσει των πληροφοριών που κατέγραψαν τα τμήματα-διατάκτες στο μητρώο συμβάσεων που ανατέθηκαν, την ετήσια έκθεση προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις συμβάσεις που ανατέθηκαν το 2012·

105.  σημειώνει την ανάλυση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2012 και το 2011 ανά είδος σύμβασης, η οποία έχει ως εξής:

Είδος σύμβασης

(μεταξύ 15 000 EUR και 25 000 EUR)

2012

Σε αριθμό

Αξία (σε ευρώ)

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

66

13

15

0

1 363 733

246 663

289 561

0

Σύνολο

94

1 899 957

Είδος σύμβασης

(αξία 25 000 EUR ή ανώτερη)

2012

2011

Σε αριθμό

Ποσοστό

Σε αριθμό

Ποσοστό

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

167

39

21

3

73 %

17 %

9 %

1 %

168

43

29

5

68 %

18 %

12 %

2 %

Σύνολο

230

100 %

245

100 %

Είδος σύμβασης

(αξία 25 000 EUR ή ανώτερη)

2012

2011

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

478 867 118

20 050 555

48 097 311

177 282 082

66 %

3 %

7 %

24 %

372 679 542

181 515 814

33 142 238

15 881 213

61 %

30 %

6 %

3 %

Σύνολο

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2012, σ. 6)

106.  σημειώνει την ανάλυση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το 2012 και το 2011 ανά είδος διαδικασίας της οποίας έγινε χρήση, η οποία έχει ως εξής:

Είδος διαδικασίας

(μεταξύ 15 000 EUR και 25 000 EUR)

2012

Σε αριθμό

Αξία (σε ευρώ)

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Ανταγωνισμός

Εξαίρεση

0

0

94

-

-

0

0

1 899 958

-

-

Σύνολο

94

1 899 958

Είδος διαδικασίας

(αξία 25 000 EUR ή ανώτερη)

2012

2011

Σε αριθμό

Ποσοστό

Σε αριθμό

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Ανταγωνισμός

Εξαίρεση

93

4

133

-

-

40 %

2 %

58 %

-

-

90

12

138

2

3

37 %

5 %

56 %

1 %

1 %

Σύνολο

230

100 %

245

100 %

Είδος διαδικασίας

(αξία 25 000 EUR ή ανώτερη)

2012

2011

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Αξία (σε ευρώ)

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Ανταγωνισμός

Εξαίρεση

268 775 678

245 111 639

210 409 749

-

-

37 %

34 %

29 %

-

-

436 253 061

126 420 563

31 283 089

4 668 600

4 593 494

72 %

21 %

5 %

1 %

1 %

Σύνολο

724 297 066

100 %

603 218 807

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2012, σ. 8)

107.  επισημαίνει ότι, επί συνόλου 230 συμβάσεων που συνήφθησαν το 2012, 97 συμβάσεις, αξίας 514 εκατομμυρίων EUR, βασίστηκαν σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, και 133, αξίας 210 εκατομμυρίων EUR, βασίστηκαν σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση· σημειώνει ότι η σημαντική αύξηση, ως προς την αξία, στη χρήση διαδικασιών με διαπραγμάτευση από το 2011 στο 2012, έγκειται στις τρεις διαδικασίες συμβάσεων για κτίρια, με από κοινού αξία 177,28 εκατ. EUR, οι οποίες αύξησαν κατά πολύ το συνολικό ποσό·

108.  λυπάται για το γεγονός ότι, λόγω της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης για τις συμβάσεις χαμηλής αξίας, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών γι αυτές τις συμβάσεις, η διοίκηση δε γνωρίζει τον αριθμό των ΜΜΕ που εξασφάλισαν συμβάσεις χαμηλής αξίας· για το λόγο αυτόν, ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι σε θέση να αποδείξει κατά πόσο η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης οδήγησε πραγματικά σε αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων· ζητεί λοιπόν να ελεγχθεί ο αριθμός των ΜΜΕ που εξασφάλισαν συμβάσεις χαμηλής αξίας·

109.  είναι της γνώμης ότι και για συμβάσεις κάτω του ορίου των 60.000 ευρώ, πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς τα κριτήρια ανάθεσης και θα πρέπει να προβλέπεται έλεγχος των συγκρούσεων συμφερόντων·

Κατ' εξαίρεση διαδικασίες με διαπραγμάτευση

110.  επισημαίνει ότι η προσφυγή σε κατ' εξαίρεση διαδικασίες με διαπραγμάτευση από το Κοινοβούλιο υπέστη αριθμητική μείωση το 2012 (από 59 το 2011 σε 43 το 2012), μία μείωση κατά 27% για το θεσμικό όργανο όπου πέντε Γενικές Διευθύνσεις δεν χρησιμοποίησαν διαδικασία αυτού του τύπου το 2012, μία Γενική Διεύθυνση συνήψε τον ίδιο αριθμό συμβάσεων όπως και το 2011, ενώ δύο εξ αυτών συνήψαν περισσότερες· επισημαίνει περαιτέρω ότι από το 2012 ο αρμόδιος διατάκτης πρέπει συστηματικά να δηλώνει σε παράρτημα που επισυνάπτεται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους λόγους για τους οποίους έγινε προσφυγή στην κατ' εξαίρεση διαδικασία με διαπραγμάτευση·

Πολιτικές ομάδες (κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού)

111.  είναι της γνώμης ότι οι πολιτικές ομάδες είναι βασικοί παράγοντες για το Κοινοβούλιο και την Ένωση συνολικά, καθόσον ο διεθνικός χαρακτήρας τους είναι μοναδικός στον κόσμο και ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίζεται ισχυρή δημοκρατική λογοδοσία όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

112.  επισημαίνει ότι το 2012 οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στο κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Ομάδα

2012

2011

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφη-σης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθη-καν στην επόμενη περίοδο (2011)

PPE

21 128

2 024

18 974

89,81 %

4 178

20 336

1 918

20 442

100,42 %

1 832

S&D

14 908

6 313

14 520

97,40 %

6 702

14 302

5 499

13 696

95,76 %

6 105

ALDE

6 673

2 281

6 855

102,72 %

2 100

6 477

2 416

6 676

103,07 %

2 217

Verts/ALE

4 319

1 460

4 002

92,65 %

1 778

4 025

1 242

3 820

94,91 %

1 447

GUE/NGL

2 563

1 094

2 602

101,52 %

1 055

2 535

1 088

2 553

100,71 %

1 070

ECR

3 765

1 219

3 407

90,51 %

1 577

3 831

720

3 375

88,09 %

1 176

EFD

2 538

881

2 494

98,29 %

925

2 088

835

2 046

98,03 %

876

Μη εγγεγραμ-μένοι

1 362

413

963

70,73 %

367

1 270

409

924

72,72 %

413

Σύνολο

57 255

15 687

53 817

94,00 %

18 680

54 866

14 126

53 514

97,53 %

15 137

* όλα τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

113.  επισημαίνει ότι το 2012 οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στο κονδύλιο 4 0 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(19):

Κόμμα

Συντομογραφία

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85%)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό) ή έλλειμμα

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

PPE

1 471

6 483

8 863

85 %

242

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

PES

977

4 323

5 514

85 %

91

Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ALDE

440

1 950

2 784

85 %

60

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

EGP

397

1 333

1 908

84 %

127

Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

AECR

216

1 139

1 701

85 %

13

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

EL

269

835

1 263

79 %

47

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

EDP/PDE

79

363

630

84 %

0

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

EFA

91

382

530

85 %

23

Δημοκράτες στην ΕΕ

EUD

29

195

271

85 %

-6

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

ECPM

44

242

285

85 %

0,6

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία

EAF

65

357

428

85 %

2

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εθνικών Κινημάτων

AEMN

44

186

333

85 %

-2

Κίνηση για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

MELD

81

458

702

85 %

0

Σύνολο

 

4 203

18 247

25 214

84 %

598

(*) όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

114.  επισημαίνει ότι το 2012 οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στο κονδύλιο 4 0 3 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(20):

Ίδρυμα

Συντομογραφία

Συνδεδεμένο με το κόμμα

Ίδιοι πόροι*

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85%)

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών

CES

PPE

786

3 719

4 505

83 %

Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών

FEPS

PES

517

2 795

3 312

85 %

Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

ELF

ALDE

183

996

1 179

85 %

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα

GEF

EGP

156

865

1 020

85 %

Για τη Μεταμόρφωση της Ευρώπης

TE

EL

120

550

671

83 %

Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών

IED

PDE

48

238

286

85 %

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας

OEIC

EUD

20

132

152

85 %

Κέντρο Maurits Coppieters

CMC

EFA

36

200

235

85 %

Νέα Πορεία

ND

AECR

141

679

820

85 %

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Ίδρυμα

ECPF

ECPM

30

167

197

82 %

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ελευθερία

EFF

EAF

44

234

279

84 %

Ίδρυμα για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

FELD

MELD

56

194

250

78 %

Σύνολο

 

 

2 136

10 768

12 905

84 %

(*) όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.4.2014, P7_TA(2014)0289.
(2) ΕΕ L 56, 29.2.2012
(3) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.
(4)ΕΕ C 188, 29.6.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
(7)ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(8)ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(9)PE 349.540/Προεδρ/Παρ/τελ.
(10)EE C 199 E, 7.7.2012, σ. 90.
(11)EE C 296 E, 2.10.2012, σ. 226.
(12) Τηλεφωνία μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου.
(13) EE L 308, 16.11.2013, σ. 3.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0048.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.
(16) «Οι τρεις τόποι εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Οικονομικές, περιβαλλοντικές και περιφερειακές επιπτώσεις της γεωγραφικής διασποράς», σημείωμα που συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Αυγούστου 2013.
(17) Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15).
(18) Το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ιδρύθηκε ως Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association sans but lucrative, (ASBL)) δυνάμει του λουξεμβουργιανού δικαίου, στις 14 Ιουλίου 1993.
(19) Πηγή: PV BUR. 9.9.2013 (PE 512.496/BUR) σημείο 14 και PV BUR. 7.10.2013 (PE 516.110/BUR) σημείο 12.
(20) Πηγή: Πρακτικά του Προεδρείου. 9.9.2013 (PE 512.496/ΠΡΟΕΔ) σημείο 14, Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο: D(2013)33164.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου