Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0184(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0269/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0269/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0431

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 40k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων ***
P7_TA(2014)0431A7-0269/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (05600/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 311 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C7‑0047/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους ιδίους πόρους(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7/8 Φεβρουαρίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πρώτη φορά, απαιτείται με βάση τη Συνθήκη η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0269/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 27 E της 31.1.2008, σ. 214.
(2) EE C 380 E της 11.12.2012, σ. 89.
(3) EE C 332 E της 15.11.2013, σ. 42.
(4) EE C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0304.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0434.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου