Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0183(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0271/2014

Indgivne tekster :

A7-0271/2014

Forhandlinger :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0432

Vedtagne tekster
PDF 220kWORD 53k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
P7_TA(2014)0432A7-0271/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (05602/2014),

–  der henviser til artikel 311, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0036/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(1),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter(3),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme(5),

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0271/2014),

1.  godkender Rådets udkast som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad;

4.  opfordrer Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter til at give sin første vurdering af ordningen for egne indtægter inden udgangen af 2014 som anført i den fælles erklæring, der er vedlagt som bilag til denne beslutning(7); forventer, at denne gruppe vil forelægge forslag til at overvinde manglerne ved den nuværende ordning for at bane vejen for en reform – styret af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed, lighed og demokratisk ansvarlighed – der skal gennemføres i den næste FFR;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Rådets udkast   Ændring
Ændring 1
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Europa-Parlamentet har gentagne gange krævet, at Unionens budget fuldt ud skal finansieres med egne indtægter som fastsat i traktaten, og har regelmæssigt fremhævet manglerne og begrænsningerne i den nuværende ordning for egne indtægter, der er ugennemsigtig, unfair, ikke genstand for parlamentarisk kontrol, meget indviklet og helt uforståelig for de europæiske borgere, der i sidste ende skal bære byrderne. Europa-Parlamentet mener, at en sådan ordning i det væsentlige er i strid med traktatens ånd og bogstav.
Ændring 2
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  Europa-Parlamentet mener, at den nuværende ordning for Unionens finansiering, hvor omtrent 74 % af indtægterne kommer fra BNI-baserede bidrag og 11 % fra eksisterende statistiske momsbaserede bidrag, kun har forstærket tankegangen bag "rimelige modydelser", der har været fremherskende i alle drøftelser i Rådet både om indtægts- og udgiftssiden af Unionens budget og har ført til indførelsen af indviklede og uigennemskuelige rabatter og andre korrektionsmekanismer, og at den bidrager til det tilbagevendende problem med manglende betalinger i den årlige budgetprocedure. Europa-Parlamentet mener også, at den nuværende ordning forhindrer opnåelsen af et tilstrækkeligt flertal i Rådet til at vedtage tilstrækkelige betalingsbevillinger på de årlige budgetter for at opfylde EU's retlige og politiske forpligtelser.
Ændring 3
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 c (ny)
(8c)  Europa-Parlamentet har kraftigt været fortaler for en tilbundsgående reform af ordningen for egne indtægter for at vende tilbage til en ordning med egentlige, klare, enkle og retfærdige egne indtægter. Europa-Parlamentet mente, at Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om egne indtægter fra juni 2011 var et skridt i den rigtige retning og blev således fra starten støttet af et overvældende flertal af Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet beklager, at Rådet ikke var i stand til at gøre fremskridt med reformen af ordningen for egne indtægter på grundlag af disse lovgivningsforslag. Europa-Parlamentet beklager, at Det Europæiske Råds endelige aftale af 8. februar 2013 desuden har indført nye rabatter og undtagelser.
Ændring 4
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 d (ny)
(8d)  De tre EU-institutioner opretter efter en fælles aftale en gruppe på højt plan vedrørende egne indtægter som fastsat i den fælles erklæring om egne indtægter, der udgør en del af den politiske aftale om FFR for 2014-2020. Denne gruppe på højt plan skal foretage en generel gennemgang af ordningen for egne indtægter styret af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed, lighed og demokratisk ansvarlighed. Alle aspekter i reformen af ordningen for egne indtægter bør behandles. En første evaluering vil foreligge inden udgangen af 2014.
Ændring 5
Udkast til afgørelse
Betragtning 8 e (ny)
(8e)  Resultatet af arbejdet i gruppen på højt plan skal vurderes på en interinstitutionel konference i løbet af 2016 med deltagelse af de nationale parlamenter. Kommissionen vil på grundlag af resultaterne af dette arbejde vurdere, hvorvidt det er relevant med initiativer til nye egne indtægter. Denne vurdering vil blive foretaget parallelt med gennemgangen/revisionen af FFR for 2014-2020 efter valget, der skal iværksættes af Kommissionen senest inden udgangen af 2016. Europa-Parlamentet mener, at arbejdet i denne gruppe på højt plan bør bane vejen for, at mulige reformer kan vedtages og gennemføres i perioden, der dækkes af den næste FFR.

(1) EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.
(2) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 89.
(3) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 42.
(4) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0304.
(7)Jf.også Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0455.


BILAG

Fælles erklæring om egne indtægter

1.  Ifølge artikel 311 i TEUF skal Unionen tilvejebringe de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik. Ifølge denne artikel skal budgettet, med forbehold af andre indtægter, finansieres fuldt ud af egne indtægter. Ifølge artikel 311, stk. 3, vedtager Rådet, efter en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet, en afgørelse vedrørende ordningen for egne indtægter, og at Rådet inden for denne ramme også kan indføre nye kategorier af egne indtægter eller ophæve en eksisterende kategori.

2.  På denne baggrund forelagde Kommissionen i juni 2011 en pakke af forslag om reform af ordningen for Unionens egne indtægter. Det Europæiske Råd besluttede på mødet den 7.-8. februar 2013, at ordningen for egne indtægter bør styres af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed og lighed. Det Europæiske Råd opfordrede endvidere Rådet til at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag til en ny egen indtægt fra moms. Det opfordrede også de medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde om afgiften på finansielle transaktioner (AFT) til at undersøge, om det kan blive grundlaget for en ny egen indtægt på EU's budget.

3.  Spørgsmålet om egne indtægter vil kræve yderligere drøftelser. Med henblik på dette vil der blive nedsat en gruppe på højt niveau, bestående af medlemmer udpeget af de tre institutioner. Den vil tage hensyn til alt eksisterende og kommende input fra de tre institutioner og fra de nationale parlamenter. Den bør trække på den relevante ekspertise, herunder fra de nationale budget- og skattemyndigheder og fra uafhængige eksperter.

4.  Gruppen foretager en generel gennemgang af ordningen for egne indtægter styret af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed, lighed og demokratisk ansvarlighed. En første evaluering vil foreligge inden udgangen af 2014. Fremskridtet i arbejdet vurderes på politisk plan på regelmæssige møder mindst én gang hvert halve år.

5.  De nationale parlamenter vil blive indbudt til en interinstitutionel konference i løbet af 2016 for at vurdere resultatet af dette arbejde.

6.  Kommissionen vil på grundlag af resultaterne af dette arbejde vurdere, hvorvidt det er relevant med initiativer vedrørende nye egne indtægter. Denne vurdering vil ske parallelt med den revision, der er omhandlet i artikel 1a i FFR-forordningen med henblik på mulige reformer, der kunne overvejes for den periode, der dækkes af den næste flerårige finansielle ramme.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik