Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0183(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0271/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0271/2014

Viták :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 14.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0432

Elfogadott szövegek
PDF 311kWORD 64k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az Európai Unió saját forrásainak rendszere *
P7_TA(2014)0432A7-0271/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (05602/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikkének harmadik bekezdésére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0036/2014),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló 2007. március 29-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2012. június 13-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel 2012. október 23-i állásfoglalására a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítendő(4),

–  tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó 2013. február 7–8-i következtetéseiről szóló 2013. március 13-i állásfoglalására,(5)

–  tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról szóló 2013. július 3-i állásfoglalására,(6)

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0271/2014),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét annak módosított formájában;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja saját tervezetét;

4.  sürgeti a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportot, hogy az ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatban foglaltak szerint(7) 2014 végéig készítse el a saját források rendszeréről szóló első értékelését; várakozással tekint arra, hogy a munkacsoport javaslatokat terjeszt elő a jelenlegi rendszer hiányosságainak orvoslására annak érdekében, hogy előkészítse az egyszerűség, az átláthatóság, a méltányosság és a demokratikus elszámoltathatóság általános célkitűzése által vezérelt reform következő többéves pénzügyi keretben történő bevezetését;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Tanács tervezete   Módosítás
Módosítás 1
Határozattervezet
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az Európai Parlament folyamatosan kérte, hogy az uniós költségvetés finanszírozása – a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően – teljes egészében saját forrásokból történjen, valamint rendszeresen rámutatott a saját források jelenlegi – átláthatatlan, nem méltányos, parlamenti ellenőrzésnek alá nem vetett, rendkívül összetett és a következményeket végső soron viselő európai polgárok számára teljesen érthetetlen – rendszerének hiányosságaira és korlátaira. Az Európai Parlament véleménye szerint ez a rendszer lényegében sérti a Szerződés betűjét és szellemét.
Módosítás 2
Határozattervezet
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)  Az Európai Parlament véleménye szerint az Unió jelenlegi finanszírozási rendszere, amelyben a bevételek mintegy 74%-a GNI-alapú hozzájárulásokból, 11%-a pedig a meglévő, statisztikai héaalapú hozzájárulásokból származik, csak tovább erősítette a „méltányos megtérülés” logikáját, amely a Tanácson belüli vitákat uralta az uniós költségvetés bevételi és kiadási oldalát tekintve egyaránt, és amely a bonyolult és átláthatatlan visszatérítések és egyéb korrekciós mechanizmusok bevezetéséhez vezetett, hozzájárulva a kifizetési előirányzatok hiányának az éves költségvetési eljárásokban rendre visszatérő problémájához. Az Európai Parlament továbbá úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé, hogy a Tanácsban elegendő többség alakuljon ki ahhoz, hogy az EU jogi és politikai kötelezettségeinek teljesítése érdekében megfelelő szintű kifizetési előirányzatokat állítsanak be az éves költségvetésekbe.
Módosítás 3
Határozattervezet
8 c preambulumbekezdés (új)
(8c)  Az Európai Parlament határozottan síkra szállt a saját források rendszerének mélyreható reformja mellett a tényleges, egyértelmű, egyszerű és méltányos saját források rendszeréhez való visszatérés érdekében. Az Európai Parlament véleménye szerint a Bizottság saját forrásokról szóló 2011. júniusi jogalkotási javaslatai lépést tettek a helyes irányba, és így azok kezdettől fogva élvezték az Európai Parlament túlnyomó többségének támogatását. Az Európai Parlament sajnálja, hogy a Tanács képtelen volt e jogalkotási javaslatokat alapul véve előrelépéseket tenni a saját források rendszerének reformjával kapcsolatban. Az Európai Parlament sajnálja, hogy az Európai Tanács által elért 2013. február 8-i, végleges politikai megállapodás újabb engedményeket és kivételeket vezetett be.
Módosítás 4
Határozattervezet
8 d preambulumbekezdés (új)
(8d)  A három uniós intézmény közös megegyezéssel létrehozta a saját források rendszerével foglalkozó magas szintű munkacsoportot, amint azt a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodás részét képező, saját forrásokról szóló együttes nyilatkozat rögzíti. A munkacsoportnak az egyszerűségre, az átláthatóságra, a méltányosságra és a demokratikus elszámoltathatóságra vonatkozó általános célkitűzések figyelembevételével meg kell kezdenie a saját források rendszerének általános felülvizsgálatát. Ennek során meg kell vizsgálni a saját források rendszere reformjának összes aspektusát. Az első értékelés eredményei 2014 végén lesznek hozzáférhetők.
Módosítás 5
Határozattervezet
8 e preambulumbekezdés (új)
(8e)  A magas szintű munkacsoport tevékenységének eredményeit 2016-ban intézményközi konferencia értékeli a nemzeti parlamentek részvételével. A Bizottság e munka eredménye alapján megvizsgálja, hogy a saját forrásokra irányuló új kezdeményezések megfelelőek-e. Az értékelés a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret választásokat követő átdolgozásával/felülvizsgálatával párhuzamosan zajlik majd, melyet a Bizottság legkésőbb 2016 végéig elindít. Az Európai Parlament szerint a magas szintű munkacsoport tevékenységének meg kell teremtenie az alapokat ahhoz, hogy a következő többéves pénzügyi keret időszakára megállapodás szülessen a lehetséges reformokról, és azok bevezetésre kerüljenek.

(1) HL C 27. E, 2008.1.31., 214. o.
(2) HL C 380. E, 2012.12.11., 89. o.
(3) HL C 332. E, 2013.11.15., 42. o.
(4) HL C 68. E, 2014.3.7., 1. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0078.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0304.
(7) Lásd még: elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0455.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Együttes nyilatkozat a saját forrásokról

1.  Az EUMSZ 311. cikkének értelmében az Unió gondoskodik a céljai eléréséhez és politikái megvalósításához szükséges eszközökről; e cikk azt is előírja, hogy az egyéb bevételek sérelme nélkül, a költségvetést teljes egészében saját forrásokból kell finanszírozni. A 311. cikk harmadik bekezdése jelzi, hogy a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag elfogadja az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó rendelkezéseket megállapító határozatot, és hogy e vonatkozásban a Tanács a saját források újabb típusait teremtheti meg, illetve meglévő típusokat szüntethet meg.

2.  A fentiek alapján a Bizottság 2011. júniusban javaslatokat nyújtott be az Unió saját forrásai rendszerének megreformálására vonatkozóan. Az Európai Tanács a 2013. február 7–8-i ülésén megállapodott abban, hogy a saját forrásokra vonatkozó szabályokat az egyszerűségi, az átláthatósági és a méltányossági célkitűzések figyelembevételével kell megállapítani. Emellett az Európai Tanács felhívta a Tanácsot, hogy folytassa a munkát az új héa-alapú saját forrás kialakításáról szóló bizottsági javaslat ügyében. Felkérte továbbá a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozott megerősített együttműködésben részt vevő tagállamokat annak vizsgálatára, hogy ez az adófajta képezhetné-e az uniós költségvetés új saját forrásának alapját.

3.  A saját források kérdése további munkát igényel. Ennek érdekében magas szintű munkacsoport kerül összehívásra, amely a három intézmény által kijelölt tagokból áll. A munkacsoport figyelembe fogja fenni mindazokat a már meglévő vagy később rendelkezésre bocsátott információkat, amelyek a három európai intézménytől és a nemzeti parlamentektől származnak. A munkacsoportnak megfelelő szakértelemre, többek között a tagállami költségvetési hatóságok és független szakértők szakértelmére kell támaszkodnia.

4.  A munkacsoport az egyszerűségre, az átláthatóságra, a méltányosságra és a demokratikus elszámoltathatóságra vonatkozó célkitűzések figyelembevételével megkezdi a saját források rendszerének általános felülvizsgálatát. Az első értékelés eredményei 2014 végén lesznek hozzáférhetők. A munka előrehaladását rendszeres időközönként, legalább hathavonta tartott politikai szintű üléseken kell értékelni.

5.  A nemzeti parlamentek részvételével 2016-ban intézményközi konferencia keretében értékelik e munka eredményét.

6.  A Bizottság e munka eredménye alapján megvizsgálja, hogy a saját forrásokra irányuló új kezdeményezések megfelelőek-e. Ezt az értékelést a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 1a. cikkében említett felülvizsgálattal párhuzamosan fogják végezni annak érdekében, hogy reformelképzeléseket lehessen megfontolni a következő többéves pénzügyi keret által lefedett időszakra vonatkozóan.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat