Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0183(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0271/2014

Predložena besedila :

A7-0271/2014

Razprave :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 14.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0432

Sprejeta besedila
PDF 298kWORD 60k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
Sistem virov lastnih sredstev *
P7_TA(2014)0432A7-0271/2014
Resolucija
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o osnutku sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (05602/2014),

–  ob upoštevanju tretjega odstavka člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0036/2014),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti lastnih sredstev Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sklepih Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014–2020(6),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0271/2014),

1.  odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti svoj osnutek;

4.  poziva delovno skupino na visoki ravni za lastna sredstva, naj do konca leta 2014 poda prvo oceno sistema virov lastnih sredstev, kakor je navedeno v skupni izjavi, priloženi k tej resoluciji(7); pričakuje, da bo ta skupina pripravila predloge za odpravo pomanjkljivosti sedanjega sistema, da bi utrli pot reformam, ki bi jih vodili skupni cilji enostavnosti, preglednosti, pravičnosti in demokratične odgovornosti, in jih začeli izvajati v naslednjem večletnem finančnem okviru;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Osnutek Sveta   Sprememba
Sprememba 1
Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Evropski parlament nenehno poziva, naj se proračun Unije v celoti financira iz lastnih sredstev, kakor predvideva Pogodba, in je prav tako večkrat opozoril na pomanjkljivosti in omejitve obstoječega sistema virov lastnih sredstev, ki po eni strani ni pregleden, pravičen ali podvržen parlamentarnemu nadzoru, po drugi strani pa je izjemno kompleksen in povsem nerazumljiv evropskim državljanom, ki nosijo končne posledice. Evropski parlament meni, da je tak sistem v bistvu v nasprotju s črko in duhom Pogodbe.
Sprememba 2
Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8 b (novo)
(8b)  Evropski parlament meni, da je sedanji sistem financiranja Unije, pri katerem gre pri približno 74 % prihodkov za nacionalne prispevke na podlagi BND, pri 11 % pa za obstoječe, statistične prispevke na podlagi DDV, še okrepil logiko „pravičnega povračila”, ki prevladuje v vseh razpravah v Svetu, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna Unije, to pa je povzročilo uvedbo kompleksnih in nepreglednih rabatov in drugih popravnih mehanizmov, prav tako pa prispeva k ponavljajoči se težavi pomanjkanja plačil v letnem proračunskem postopku. Poleg tega meni, da sedanji sistem preprečuje oblikovanje zadostne večine v Svetu, da bi finančni načrti za vsakoletni proračun predvidevali zadostno raven odobritev plačil za izpolnjevanje pravnih obveznosti in političnih zavez EU.
Sprememba 3
Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8 c (novo)
(8c)  Evropski parlament odločno zagovarja poglobljeno reformo sistema virov lastnih sredstev, ki bi moral ponovno postati sistem dejanskih, jasnih, enostavnih in pravičnih lastnih sredstev. Meni, da so bili zakonodajni predlogi Komisije o lastnih sredstvih iz junija 2011 korak v pravo smer in da so že na samem začetku naleteli na izjemno podporo v Evropskem parlamentu, obžaluje pa, da Svet ni dosegel napredka pri reformi sistema virov lastnih sredstev na podlagi teh zakonodajnih predlogov. Evropski parlament obžaluje, da je končni politični dogovor Evropskega sveta 8. februarja 2013 vpeljal celo nove rabate in izjeme.
Sprememba 4
Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8 d (novo)
(8d)  S soglasjem treh institucij Unije se ustanovi delovna skupina na visoki ravni za lastna sredstva, kakor je določeno v skupni izjavi o lastnih sredstvih, ki je del političnega sporazuma o večletnem finančnem okviru 2014–2020. Skupina opravi splošen pregled sistema virov lastnih sredstev v skladu s splošnimi cilji, ki so enostavnost, preglednost, pravičnost in demokratična odgovornost. Preučiti bi bilo treba vse vidike reforme sistema virov lastnih sredstev. Prva ocena bo na voljo konec leta 2014.
Sprememba 5
Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8 e (novo)
(8e)  Rezultati dela skupine na visoki ravni se ocenijo v letu 2016 na medinstitucionalni konferenci s sodelovanjem nacionalnih parlamentov. Komisija bo na podlagi rezultatov navedenega dela ocenila ustreznost pobud glede novih virov lastnih sredstev. Oceno bo podala vzporedno s povolilnim pregledom/revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020, ki ga/jo Komisija začne najpozneje pred koncem leta 2016. Evropski parlament meni, da bi moralo delo skupine na visoki ravni utreti pot dogovorom o morebitnih reformah, ki bi začele veljati za obdobje, ki ga pokriva naslednji večletni finančni okvir.

(1) UL C 27 E, 31.1.2008, str. 214.
(2) UL C 380 E, 11.12.2012, str. 89.
(3) UL C 332 E, 15.11.2013, str. 42.
(4) UL C 68 E, 7.3.2014, str. 1.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0078.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0304.
(7) Glej tudi sprejeta besedila, P7_TA(2013)0455.


PRILOGA

Skupna izjava o virih lastnih sredstev

1.  Evropska unija si v skladu s členom 311 PDEU zagotovi potrebna sredstva za uresničevanje ciljev in izvajanje politik; proračun pa se brez vpliva na druge prihodke v celoti financira iz lastnih sredstev. V tretjem odstavku navedenega člena je določeno, da Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, ki določa sistem virov lastnih sredstev, v ta namen pa lahko uvede tudi nove kategorije virov lastnih sredstev ali odpravi obstoječe.

2.  Komisija je ob upoštevanju navedenega junija 2011 predstavila sveženj predlogov o prenovitvi sistema lastnih sredstev Unije. Evropski svet se je na zasedanju 7. in 8. februarja 2013 dogovoril, da bi morali biti viri lastnih sredstev urejeni v skladu s splošnimi cilji enostavnosti, preglednosti in pravičnosti. Poleg tega je Svet pozval, naj nadaljuje delo v zvezi s predlogom Komisije za nov vir lastnih sredstev iz naslova davka na dodano vrednost (DDV). Države članice, ki okrepljeno sodelujejo na področju davka na finančne transakcije, je povabil, naj preučijo, ali bi ta davek lahko postal podlaga za nova lastna sredstva proračuna EU.

3.  V vprašanje lastnih sredstev se bo treba še poglobiti, zato bo v ta namen ustanovljena skupina na visoki ravni, katere člane bodo imenovale tri institucije in bo upoštevala vse sedanje ali prihodnje prispevke vseh treh evropskih institucij ter nacionalnih parlamentov. Pri tem se bo oprla na ustrezno strokovno znanje, tudi nacionalnih proračunskih in davčnih organov ter neodvisnih strokovnjakov.

4.  Skupina bo opravila splošen pregled sistema virov lastnih sredstev v skladu s splošnimi cilji, ki so enostavnost, preglednost, pravičnost in demokratična odgovornost. Prva ocena bo na voljo konec leta 2014, doseženi napredek pa bo vrednoten na rednih srečanjih na politični ravni najmanj vsakih šest mesecev.

5.  Leta 2016 bodo k preučitvi rezultata navedenih prizadevanj na medinstitucionalni konferenci povabljeni tudi nacionalni parlamenti.

6.  Komisija bo na podlagi rezultatov navedenega dela ocenila ustreznost pobud glede novih virov lastnih sredstev, kar bo storila hkrati s pregledom iz člena 1a uredbe o večletnem finančnem okviru, da bi tako preučila morebitne reforme za obdobje, ki ga pokriva prihodnji večletni finančni okvir.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov