Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0185(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0268/2014

Внесени текстове :

A7-0268/2014

Разисквания :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0433

Приети текстове
PDF 281kWORD 41k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (05603/2014),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0742),

–  като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия , съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0037/2014),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г. относно многогодишната финансова рамка(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.(6),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(7),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 6 март 2012 г. до комисията по бюджети съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0268/2014),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  Одобрява проекта на Съвета, както е адаптиран към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 27 Е, 31.1.2008 г., стр. 214.
(2) ОВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 89.
(3) ОВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 42.
(4) ОВ С 68 Е, 7.3.2014 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0078.
(6) Приети текстове, P7_TA(2013)0304.
(7) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност