Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0185(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0268/2014

Indgivne tekster :

A7-0268/2014

Forhandlinger :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0433

Vedtagne tekster
PDF 201kWORD 36k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (05603/2014),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0742),

–  der henviser til artikel 322, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0037/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(1),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter(3),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme(5),

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(6),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(7),

–  der henviser til skrivelse af 6. marts 2012 fra Retsudvalget til Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0268/2014),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  godkender Rådets udkast som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.
(2) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 89.
(3) EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 42.
(4) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0304.
(7) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik