Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0185(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0268/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0268/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0433

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 42k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (αναδιατύπωση) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - διαβούλευση - αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (05603/2014),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0742),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7–0037/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους ιδίους πόρους(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7/8 Φεβρουαρίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(7),

–  έχοντας υπόψη την από 6 Μαρτίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0268/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 27 E της 31.1.2008, σ. 214.
(2) EE C 380 E της 11.12.2012, σ. 89.
(3) EE C 332 E της 15.11.2013, σ. 42.
(4) ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0304.
(7) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου