Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0185(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0268/2014

Ingediende teksten :

A7-0268/2014

Debatten :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0433

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 50k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (05603/2014),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0742),

–  gezien artikel 322, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0037/2014),

–  gezien zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie(1),

–  gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa(2),

–  gezien zijn resolutie van 13 juni 2012 over het meerjarig financieel kader en eigen middelen(3),

–  gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeuringsprocedure van het meerjarig financieel kader(4),

–  gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 over de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 betreffende het meerjarig financieel kader(5),

–  gezien zijn resolutie van 3 juli 2013 over het politieke akkoord over het meerjarig financieel kader 2014-2020(6),

–  gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(7),

–  gezien de brief d.d. 6 maart 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Begrotingscommissie, overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0268/2014),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 27 E van 31.1.2008, blz. 214.
(2) PB C 380 E van 11.12.2012, blz. 89.
(3) PB C 332 E van 15.11.2013, blz. 42.
(4) PB C 68 E van 7.3.2014, blz.1.
(5) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0078.
(6) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0304.
(7) PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid