Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0185(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0268/2014

Teksty złożone :

A7-0268/2014

Debaty :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0433

Teksty przyjęte
PDF 217kWORD 41k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT i zasoby własne oparte na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (wersja przekształcona) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (05603/2014),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0742),

–  uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0037/2014),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. zatytułowaną „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 r. dotyczących wieloletnich ram finansowych(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(6),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(7),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 6 marca 2012 r. skierowane do Komisji Budżetowej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

—  uwzględniając art. 87 oraz art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0268/2014),

A.  mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, iż wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera proste ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza projekt Rady w brzmieniu uwzględniającym zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, s. 214.
(2) Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 89.
(3) Dz.U. C 332 E z 15.11.2013, s. 42.
(4) Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 1.
(5) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0078.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0304.
(7) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności