Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0185(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0268/2014

Predkladané texty :

A7-0268/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0433

Prijaté texty
PDF 218kWORD 40k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť *
P7_TA(2014)0433A7-0268/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (05603/2014),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0742),

–  so zreteľom na článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0037/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(7),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 6. marca 2012 adresovaný Výboru pre rozpočet v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0268/2014),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1.  schvaľuje návrh Rady upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(3) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 42.
(4) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0078.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(7) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia