Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2020(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0270/2014

Predkladané texty :

A7-0270/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0434

Prijaté texty
PDF 123kWORD 47k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov
P7_TA(2014)0434A7-0270/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (2014/2020(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05600/2014),

–  so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady (COM(2011)0740),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 311 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0047/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 podods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0270/2014),

A.  keďže v článku 311 ZFEÚ sa ustanovuje, že Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadení vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie, pokiaľ tak ustanovuje rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov Únie;

B.  keďže v článku 311 ZFEÚ sa takisto uvádza, že rozpočet sa v plnej miere financuje z vlastných zdrojov a článok zároveň umožňuje Rade zriadiť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúcu kategóriu, čím poskytuje právny základ pre hĺbkovú reformu systému vlastných zdrojov;

C.  keďže Parlament neustále vyzýva, aby bol rozpočet EÚ opäť financovaný zo skutočného systému vlastných zdrojov, ako sa uvádza v zmluve; keďže Parlament pravidelne zdôrazňuje nedostatky a obmedzenia existujúceho systému vlastných zdrojov, nedostatok transparentnosti a vysoký stupeň zložitosti, čo robí rozpočet úplne nezrozumiteľným pre európskych občanov, ktorí v konečnom dôsledku znášajú následky;

D.  keďže národné príspevky do rozpočtu Únie založené na HND, ktoré v súčasnosti predstavujú približne 74 % celkových príjmov EÚ, sa nemôžu považovať za skutočne vlastné zdroje, keďže ide jednoducho o prevody zo štátnych pokladníc do rozpočtu EÚ; zatiaľ čo zdroj založený na DPH, ktorý predstavuje približne 11 % z celkových príjmov EÚ, sa vyvinul takým spôsobom, že je tiež vnímaný ako národný príspevok do rozpočtu EÚ; keďže táto situácia posilnila v posledných desaťročiach logiku „spravodlivého návratu“, ktorý jasne prevládal v záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o VFR na roky 2014 – 2020 a vo veľkej miere zabránil štrukturálnej reforme rozpočtu Únie;

E.  keďže členské štáty nie sú z dôvodu úsporných opatrení ochotné zvýšiť svoje príspevky do rozpočtu EÚ napriek nepopierateľným výhodám, ktoré im prinášajú programy financované z rozpočtu EÚ, a keďže systém priamych vlastných zdrojov je pre EÚ v tomto prípade jediným schodným riešením;

F.  keďže Parlament konzistentne podporoval návrhy Komisie predložené v júni 2011, ktoré – znížením podielu národných príspevkov do rozpočtu Únie na maximálne 40 %, zrušením súčasného čisto štatistického príspevku založeného na DPH a jeho nahradením skutočným zdrojom EÚ založeným na DPH, vytvorením jedného nového a skutočne vlastného zdroja a nahradením všetkých zliav a opravných mechanizmov systémom paušálnych súm na obdobie 2014 – 2020 – predstavujú krok správnym smerom, pokiaľ ide o zosúladenie strany príjmov rozpočtu EÚ s duchom a literou zmluvy a ktoré si ako také od začiatku získali podporu drvivej väčšiny Parlamentu;

G.  keďže napriek nespokojnosti s neschopnosťou Rady dosiahnuť pokrok v súvislosti s reformou systému vlastných zdrojov Parlament nakoniec udelil svoj súhlas s nariadením o VFR 2014 – 2020 v novembri 2013, a to aj na základe dohody s Radou o spoločnom vyhlásení o zriadení skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; keďže litovské predsedníctvo sa pri tejto príležitosti zaviazalo zorganizovať ustanovujúcu schôdzu tejto skupiny od 18. do 19. decembra 2013; keďže pre oneskorenie v rámci Rady v súvislosti s rozhodovaním o jej troch navrhovaných zástupcoch do tejto skupiny na vysokej úrovni sa schôdza má uskutočniť až v apríli 2014;

H.  keďže cieľom skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje je vypracovať prvé hodnotenie nedostatkov súčasného systému do konca roka 2014 a vyhodnotenie konečného výsledku na medziinštitucionálnej konferencii za účasti národných parlamentov v roku 2016; keďže skupina na vysokej úrovni by mala preskúmať všetky aspekty reformy systému vlastných zdrojov s cieľom poskytnúť Komisii potrebné prostriedky, aby zároveň s preskúmaním/revíziou VFR 2014 – 2020 (s plánovaným začiatkom najneskôr koncom roka 2016) posúdila, či sú iniciatívy týkajúce sa nových vlastných zdrojov vhodné, a aby navrhla úspešnú reformu na obdobie viacročného finančného rámca po roku 2020;

1.  víta dohodu Rady týkajúcu sa stanovenia vykonávacích opatrení pre vlastné zdroje Únie, ako sa uvádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

2.  považuje však za poľutovaniahodné, že Rada sa rozhodla presunúť ustanovenia o výpočte zdrojov založených na HND späť do rozhodnutia o vlastných zdrojoch; zastáva názor, že je to premárnená príležitosť zlúčiť všetky vykonávacie ustanovenia do jedného textu a takisto že v článku 311 Lisabonskej zmluvy nie je stanovený objektívny dôvod takéhoto rozdelenia;

3.  ľutuje, že Rada nedokázala dosiahnuť pokrok v reforme systému vlastných zdrojov na základe legislatívnych návrhov, ktoré predložila Komisia;

4.  trvá na svojej žiadosti zreformovať systém vlastných zdrojov Európskej únie s cieľom urobiť ho jednoduchým, transparentným, spravodlivým, viditeľným a zrozumiteľným pre občanov Únie, čím sa posilní spojenie občanov EÚ s európskym projektom a zároveň sa zníži záťaž pre štátne pokladnice členských štátov;

5.  má vysoké očakávania, pokiaľ ide o prácu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, pretože verí, že ponúka jedinečnú možnosť prekonať súčasné zablokovanie reformy systému vlastných zdrojov; víta, že 3. apríla 2014 sa uskutočnila prvá schôdza skupiny na vysokej úrovni; očakáva, že aj napriek značnému a poľutovaniahodnému oneskoreniu v organizácii tejto prvej schôdze skupiny na vysokej úrovni táto skupina dosiahne ciele a zabezpečí súlad s časovým harmonogramom stanovenými v spoločnom vyhlásení, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(3) Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 42.
(4) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0078.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia