Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0202(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0072/2014

Indgivne tekster :

A7-0072/2014

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0435

Vedtagne tekster
PDF 205kWORD 38k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Offentlige arbejdsformidlinger ***I
P7_TA(2014)0435A7-0072/2014
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0430),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 149 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0177/2013),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. oktober 2013(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 28. november 2013(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0072/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 116.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger
P7_TC1-COD(2013)0202

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 573/2014/EU).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

OM

OPRETTELSE AF ET NETVÆRK AF OFFENTLIGE ARBEJDSFORMIDLINGER

Europa-Parlamentet

1.  GLÆDER SIG OVER, at medlovgiverne er nået til enighed om Kommissionens forslag til afgørelse om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger, som formaliserer og styrker det nuværende uformelle samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger;

2.  MINDER om, at Europa-Parlamentet og Rådet ifølge artikel 149 i TEUF kan vedtage tilskyndelsesforanstaltninger, der skal fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet; påpeger, at der er tale om lovgivningsakter, som kan skabe retligt bindende forpligtelser uden dog at harmonisere medlemsstaternes lovgivningsmæssige og administrative bestemmelser;

3.  MENER, at oprettelsen af netværket for samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger er et incitament, der hører under anvendelsesområdet for artikel 149 i TEUF; påpeger, at når afgørelsen er vedtaget, skal alle medlemsstater derfor deltage i det nævnte netværk, idet en medlemsstat ikke kan undlade at deltage i en EU-politik, blot fordi den ønsker det;

4.  UNDERSTREGER, at ifølge betragtningerne og de dispositive artikler er det primære mål med denne afgørelse at styrke og øge effektiviteten af det allerede eksisterende uformelle netværk af offentlige arbejdsformidlinger ved at formalisere det gennem en retsakt; mener, at dette mål kun kan nås, hvis alle medlemsstater deltager i netværket og de i afgørelsens artikel 3 omhandlede aktiviteter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik