Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0072/2014

Ingediende teksten :

A7-0072/2014

Debatten :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0435

Aangenomen teksten
PDF 204kWORD 49k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Openbare diensten voor arbeidsvoorziening ***I
P7_TA(2014)0435A7-0072/2014
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0430),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 149 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0177/2013),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2013(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 28 november 2013(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 februari 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0072/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 67 van 6.3.2014, blz. 116.
(2) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2014/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)
P7_TC1-COD(2013)0202

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 573/2014/EU.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OVER

DE INSTELLING VAN EEN NETWERK VOOR OPENBARE DIENSTEN VOOR ARBEIDSVOORZIENING

Het Europees Parlement:

1.  IS INGENOMEN met de door de medewetgevers bereikte overeenkomst over het voorstel van de Commissie betreffende verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's), waarmee het huidige informele samenwerkingsnetwerk tussen ODA's wordt geformaliseerd en versterkt;

2.  BRENGT IN HERINNERING dat artikel 149 VWEU bepaalt dat het Europees Parlement en de Raad stimuleringsmaatregelen kunnen aannemen die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van arbeidsvoorziening aan te moedigen. Deze handelingen zijn wetgevingshandelingen en kunnen juridisch bindende verplichtingen scheppen, waarbij de wetten en regelingen van de lidstaten echter niet geharmoniseerd worden;

3.  IS VAN MENING dat de instelling van het samenwerkingsnetwerk van ODA's een stimuleringsmaatregel is die binnen de werkingssfeer van artikel 149 VWEU valt. Zodra het besluit is aangenomen dienen alle lidstaten dan ook aan dit netwerk deel te nemen, aangezien het niet-deelnemen door een lidstaat aan Uniebeleid niet gerechtvaardigd kan worden door de wens van lidstaten;

4.  ONDERSTREEPT dat, overeenkomstig de overwegingen en de artikelen, met dit besluit in eerste instantie wordt beoogd de effectiviteit van het vroegere informele netwerk van ODA's te verbeteren en te vergroten door het netwerk op grond van een wetgevingsbesluit te formaliseren. Deze doelstelling kan alleen worden verwezenlijkt wanneer alle lidstaten deelnemen aan het netwerk en aan de in artikel 3 van het besluit genoemde activiteiten.

Juridische mededeling - Privacybeleid