Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0072/2014

Predkladané texty :

A7-0072/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 15
CRE 15/04/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 14.5
CRE 16/04/2014 - 14.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0435

Prijaté texty
PDF 290kWORD 55k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti ***I
P7_TA(2014)0435A7-0072/2014
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0430),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 149 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0177/2013),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výborov regiónov z 28. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0072/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 116.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
P7_TC1-COD(2013)0202

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 573/2014/EÚ.)


PRÍLOHA K TOMUTO UZNESENIU

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

O

ZRIADENÍ SIETE VEREJNÝCH SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Európsky parlament:

1.  VÍTA dohodu dosiahnutú medzi spoluzákonodarcami v súvislosti s návrhom Komisie na rozhodnutie o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ), ktorým sa formalizuje a posilňuje existujúca neformálna sieť spolupráce medzi VSZ.

2.  PRIPOMÍNA, že v článku 149 ZFEÚ sa ustanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu prijať motivačné opatrenia určené na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti. Takéto akty sú legislatívnymi aktmi a možno nimi ustanoviť právne záväzné povinnosti, avšak bez harmonizačných zákonov a predpisov členských štátov.

3.  DOMNIEVA SA, že vytvorenie siete pre spoluprácu medzi VSZ je motivačným opatrením, ktoré spadá do rozsahu pôsobnosti článku 149 ZFEÚ. Preto po prijatí rozhodnutia všetky členské štáty spolupracujú v uvedenej sieti, keďže neúčasť členského štátu na politike Únie nemožno odôvodniť iba prianím členských štátov.

4.  ZDÔRAZŇUJE, že podľa odôvodnení a článkov normatívnej časti je hlavným cieľom tohto rozhodnutia posilnenie a zvýšenie účinnosti predchádzajúcej neformálnej siete VSZ, a to jej formalizovaním prostredníctvom legislatívneho aktu. Takýto cieľ možno dosiahnuť iba vtedy, ak v sieti spolupracujú všetky členské štáty a zapájajú sa do činností uvedených v článku 3 tohto rozhodnutia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia