Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0034(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0156/2014

Indgivne tekster :

A7-0156/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.7
CRE 16/04/2014 - 14.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0437

Vedtagne tekster
PDF 203kWORD 37k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Kapitalforhøjelse i Den Europæiske Investeringsfond ***I
P7_TA(2014)0437A7-0156/2014
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0066),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0030/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. marts 2014(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0156/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets erklæring, der er vedføjet som bilag, og som vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2014/EU om Den Europæiske Unions deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond
P7_TC1-COD(2014)0034

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 562/2014/EU).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om at tage stilling til spørgsmålet om behandlingen af fondens dividender inden for rammerne af den næste revision af de finansielle regler gældende for Unionens almindelige budget eller senest i forbindelse med midtvejsrapporten om opfyldelsen, jf. artikel 4.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik