Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0034(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0156/2014

Teksty złożone :

A7-0156/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.7
CRE 16/04/2014 - 14.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0437

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 40k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
P7_TA(2014)0437A7-0156/2014
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0066),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0030/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 marca 2014 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 12 marca 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7–0156/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  Zatwierdza oświadczenie Parlamentu i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L wraz z aktem ustawodawczym;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2014/UE w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
P7_TC1-COD(2014)0034

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 562/2014/UE.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Parlament Europejski i Rada zgadzają się na rozstrzygnięcie kwestii przeznaczenia dywidend Funduszu przy okazji kolejnej rewizji zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii lub, najpóźniej, przy okazji sprawozdania śródokresowego z postępów przewidzianego w art. 4.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności