Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0018/2014

Внесени текстове :

A7-0018/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 14.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0441

Приети текстове
PDF 277kWORD 39k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0042),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0033/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 28 май 2013 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 19 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0018/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 271, 19.9.2013 г., стр. 42.
(2) OВ C 179, 25.6.2013 г., стр. 9.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета
P7_TC1-COD(2013)0023

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/62/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност