Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0018/2014

Indgivne tekster :

A7-0018/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0441

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 37k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0042),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0033/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2013(1),

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 28. maj 2013(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0018/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 271 af 19.9.2013, s. 42.
(2) EUT C 179 af 25.6.2013, s. 9.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA
P7_TC1-COD(2013)0023

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/62/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik