Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0023(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0018/2014

Ingediende teksten :

A7-0018/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0441

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 47k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0042),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0033/2013),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2013(1),

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 28 mei 2013(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 19 februari 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7‑0018/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 271 van 19.9.2013, blz. 42.
(2) PB C 179 van 25.6.2013, blz. 9.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad
P7_TC1-COD(2013)0023

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/62/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid