Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0018/2014

Teksty złożone :

A7-0018/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 14.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0441

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 39k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego ***I
P7_TA(2014)0441A7-0018/2014
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0042),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0033/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 maja 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2013 r.(2),

–   – uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 19 lutego 2014 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0018/2014),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 42.
(2) Dz.U. C 179 z 25.6.2013, s. 9.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW
P7_TC1-COD(2013)0023

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/62/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności