Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0260(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0440/2013

Indgivne tekster :

A7-0440/2013

Forhandlinger :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Afstemninger :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 14.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 38k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Honning ***I
P7_TA(2014)0442A7-0440/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0530),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0304/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. november 2012(1),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0440/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 11 af 15.1.2013, s. 88.
(2) Denne holdning svarer til ændringerne vedtaget den 15. januar 2014 (Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0028).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning
P7_TC1-COD(2012)0260

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/63/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik