Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0260(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0440/2013

Ingediende teksten :

A7-0440/2013

Debatten :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Stemmingen :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 14.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 46k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Honing ***I
P7_TA(2014)0442A7-0440/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0530),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0304/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 2012(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 maart 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0440/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(2);

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1)PB C 11 van 15.1.2013, blz. 88.
(2) Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 15 januari 2014 (Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0028).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad inzake honing
P7_TC1-COD(2012)0260

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/63/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid