8 февруари 2017 г.
P7_TA(2014)0443(COR01)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 140kWORD 50k
Правна информация - Политика за поверителност