Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0380(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0282/2013

Indgivne tekster :

A7-0282/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Afstemninger :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Stemmeforklaringer
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 92k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I
P7_TA(2014)0443A7-0282/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0804) og det ændrede forslag hertil (COM(2013)0245),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42, 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og 195, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7–0108/2013),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

—  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2012(1) og 22. maj 2013(2),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 9. oktober 2012(3),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

—  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A7-0282/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(4);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 299 af 4.10.2012, s. 133.
(2) EUT C 271 af 19.9.2013, s. 154.
(3) EUT C 391 af 18.12.2012, s. 84.
(4) Denne holdning svarer til ændringen vedtaget den 23. oktober 2013 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0441).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011
P7_TC1-COD(2011)0380

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 508/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik