Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0380(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0282/2013

Teksty złożone :

A7-0282/2013

Debaty :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Głosowanie :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 86k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I
P7_TA(2014)0443A7-0282/2013
SPROSTOWANIA
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0804) oraz zmieniony wniosek (COM(2013)0245),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, 188, 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–0108/2013),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2012 r.(1) i z 22 maja 2013 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 9 października 2012 r.(3),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 12 lutego 2014 r. do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0282/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(4);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 133.
(2) Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 154.
(3) Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 84.
(4) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 23 października 2013 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0441).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
P7_TC1-COD(2011)0380

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 508/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności