Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0380(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0282/2013

Texte depuse :

A7-0282/2013

Dezbateri :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Voturi :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Texte adoptate
PDF 281kWORD 82k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I
P7_TA(2014)0443A7-0282/2013
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0804) și propunerea modificată (COM(2013)0245),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolele 175 și 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0108/2013),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din11 iulie 2012(1) şi din 22 mai 2013(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 9 octombrie 2012(3),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0282/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(4);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 299, 4.10.2012, p. 133.
(2) JO C 271, 19.9.2013, p. 154.
(3) JO C 391, 18.12.2012, p. 84.
(4) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 23 octombrie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0441).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
P7_TC1-COD(2011)0380

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 508/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate