Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0380(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0282/2013

Predkladané texty :

A7-0282/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Prijaté texty
PDF 286kWORD 91k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Európsky námorný a rybársky fond ***I
P7_TA(2014)0443A7-0282/2013
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0804) a zmenený návrh COM(2013)0245),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 42, článok 43 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0108/2013),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2012(1) a z 22. mája 2013(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výborov regiónov z 9. októbra 2012(3),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 12. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj, (A7-0282/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(4);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 133.
(2) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 154.
(3) Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 84.
(4) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 23. októbra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0441).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011
P7_TC1-COD(2011)0380

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 508/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia