Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0812(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0146/2014

Indgivne tekster :

A7-0146/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0444

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 36k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Det Europæiske Politiakademi ***I
P7_TA(2014)0444A7-0146/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det initiativ fra en gruppe medlemsstater, som er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (17043/2013),

–  der henviser til artikel 76, litra b), og artikel 87, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt Parlamentet (C7‑0435/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2014)0007),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 44 og 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0146/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  beklager, at Europa-Parlamentet ikke blev inddraget til fulde i vurderingen af ansøgningerne, og at der kun blev præsenteret en kandidat for det relevante udvalg, selv om der var blevet indgivet syv ansøgninger som svar på rådsformandsskabets indkaldelse i juli 2013 af ansøgninger om midlertidigt at huse Det Europæiske Politiakademi, indtil der er fundet en langsigtet løsning for agenturets fremtid; gør opmærksom på, at følgende medlemsstater indgav ansøgninger: Irland, Grækenland, Spanien, Italien, Ungarn, Nederlandene og Finland, og på, at den politiske aftale blev bekræftet af Rådet (retslige og indre anliggender) på mødet den 8. oktober 2013; agter at anmode om yderligere oplysninger om konsekvensvurderingen af den nøjagtige placering, før det indtager sin endelige holdning;

3.  opfordrer budgetmyndighederne til at sikre, at de ekstraomkostninger, der vedrører flytningen af Cepols hjemsted, vil blive dækket til fulde af det nuværende hjemstedsland og via yderligere EU-budgetmidler og dermed ikke får nogen negativ indvirkning på Cepols almindelige budget, således at Cepols normale operationelle behov ikke bliver bragt i fare;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af Rådets afgørelse 2005/681/RIA om oprettelse af det europæiske politiakademi (Cepol)
P7_TC1-COD(2013)0812

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 543/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik