Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0812(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0146/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0146/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0444

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 40k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ***I
P7_TA(2014)0444A7-0146/2014
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών που υπεβλήθη στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (17043/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76, στοιχείο β) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε το σχέδιο πράξης (C7‑0435/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2014)0007),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 5ης Μαρτίου 2014, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0146/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν συμμετείχε πλήρως στην αξιολόγηση των αιτήσεων κι ότι μόνον ένας υποψήφιος παρουσιάσθηκε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του, παρ’ όλο ότι επτά αιτήσεις είχαν υποβληθεί μετά την δημοσίευση της προκήρυξη από την Προεδρία του Συμβουλίου τον Ιούλιο 2013 για την υποβολή προσφορών για τη στέγαση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας μέχρις ότου βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση για το μέλλον της. Τα κράτη μέλη που υπέβαλαν υποψηφιότητες ήταν η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία. Η πολιτική συμφωνία επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013· προτίθεται να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με την ακριβή τοποθεσία προτού λάβει τελική θέση·

3.  καλεί τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να διασφαλίσουν ότι το συμπληρωματικό κόστος που αφορά τη μεταφορά της έδρας της CEPOL θα καλυφθεί πλήρως από τη χώρα που φιλοξενεί επί του παρόντος την έδρα καθώς και από ένα πρόσθετο κονδύλι της ΕΕ και, επομένως, δεν θα αποβεί εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της CEPOL, ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο τις συνήθεις επιχειρησιακές ανάγκες της CEPOL·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)
P7_TC1-COD(2013)0812

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2014.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου