Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0812(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0146/2014

Ingediende teksten :

A7-0146/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 14.14
CRE 16/04/2014 - 14.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0444

Aangenomen teksten
PDF 200kWORD 46k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Europese Politieacademie ***I
P7_TA(2014)0444A7-0146/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (CEPOL) (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het initiatief van een groep lidstaten dat aan het Europees Parlement en de Raad is voorgelegd (17043/2013),

–  gezien artikel 76, onder b), en artikel 87, lid 2, onder b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de ontwerphandeling aan het Parlement is voorgelegd (C7‑0435/2013),

–  gezien artikel 294, leden 3 en 15, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2014)0007),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 5 maart 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 44 en 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7‑0146/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  betreurt het dat het Europees Parlement niet volledig betrokken was bij de beoordeling van de kandidaatstellingen en dat slechts een kandidaat aan de betreffende commissie was voorgesteld, hoewel na de oproep van het voorzitterschap van de Raad in juli 2013 zeven landen zich kandidaat hadden gesteld voor het bieden van een voorlopig onderdak aan de Europese Politieacademie, in afwachting van een duurzame oplossing voor de toekomst van het agentschap. De lidstaten die zich kandidaat hadden gesteld waren Ierland, Griekenland, Spanje, Italië, Hongarije, Nederland en Finland. De politieke overeenstemming werd tijdens de vergadering van de JBZ-Raad op 8 oktober 2013 bevestigd; is voornemens meer informatie te verzoeken over de effectbeoordeling van de precieze locatie, alvorens zijn definitieve standpunt te bepalen;

3.  verzoekt de begrotingsautoriteiten ervoor te zorgen dat de extra kosten die aan de wijziging van de zetel van Cepol verbonden zijn, volledig gedekt worden door het huidige gastland en met aanvullende middelen uit de begroting van de Unie en er geen nadelige gevolgen zijn voor de gewone begroting van Cepol, zodat de normale operationele behoeften niet in gevaar worden gebracht;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA)
P7_TC1-COD(2013)0812

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 543/2014.)

Juridische mededeling - Privacybeleid