Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0214(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0211/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0211/2014

Συζήτηση :

PV 16/04/2014 - 20
CRE 16/04/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.4
CRE 17/04/2014 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0448

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 651kWORD 239k
Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ***I
P7_TA(2014)0448A7-0211/2014
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2014 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))(1)
TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής
---------------------------------------------------------

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία 1, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0211/2014).
(2) Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η τροποποίηση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  H μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι εργαλείο καθοριστικής σημασίας με το οποίο, αφενός, η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να τεθεί σε τροχιά διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, υψηλών επιπέδων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας και, αφετέρου, μπορεί να οικοδομηθεί η οικονομία του αύριο ώστε να είναι περισσότερο ανθεκτική και λιγότερο επιρρεπής σε συστημικούς κινδύνους. Τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (EΜΕΚ) παρέχουν χρηματοδότηση μεγάλης διάρκειας σε διάφορα έργα υποδομής, σε μη εισηγμένες εταιρείες ή σε εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που εκδίδουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχει ευκόλως αναγνωρίσιμος αγοραστής Με την παροχή χρηματοδότησης σε τέτοια έργα, τα ΕΜΕΚ συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης.

(2)  Από την πλευρά της ζήτησης, τα ΕΜΕΚ μπορούν να παρέχουν μια σταθερή και ασφαλή ροή εσόδων για τους διαχειριστές συνταξιοδοτικών ταμείων, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδρύματα, τους δήμους και άλλες οντότητες που αντιμετωπίζουν τακτικές και επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις και επιδιώκουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις στο πλαίσιο ικανοποιητικά ρυθμιζόμενων δομών. Παρόλο που παρέχουν λιγότερη ρευστότητα από ό,τι οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα ΕΜΕΚ μπορούν να παρέχουν μια σταθερή και ασφαλή ροή εσόδων σε μεμονωμένους επενδυτές που εξαρτώνται από την τακτική ταμειακή ροή που μπορεί να παραγάγει ένα ΕΜΕΚ. Επιπλέον, τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την ανατίμηση του κεφαλαίου με την πάροδο του χρόνου στους επενδυτές που δεν λαμβάνουν μια σταθερή και ασφαλή ροή εσόδων. Σε περίπτωση που ένα ΕΜΕΚ έχει εκποιήσει ένα από τα περιουσιακά του στοιχεία θα πρέπει να μπορεί να λάβει άδεια να μειώσει το κεφάλαιό του κατ’ αναλογία.

(3)  Η χρηματοδότηση έργων, όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών, την βιώσιμη παραγωγή ή διανομή ενέργειας, τις κοινωνικές υποδομές (κατοικίες ή νοσοκομεία), την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων που περιορίζουν τη χρήση πόρων και ενέργειας ή την περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ, μπορεί να είναι ανεπαρκής. Όπως απέδειξε η οικονομική κρίση, η συμπλήρωση της τραπεζικής χρηματοδότησης με μια ευρύτερη ποικιλία πηγών χρηματοδότησης που κινητοποιούν καλύτερα τις κεφαλαιαγορές θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κενών χρηματοδότησης. Εν προκειμένω, τα ΕΜΕΚ μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο. Σε ορισμένα έργα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πόρους, όπως καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα, για να συμπληρωθεί η δημόσια χρηματοδότηση που έχει διαβρωθεί από την κρίση του δημόσιου χρέους.

(4)  Δεδομένου ότι οι ▌ επενδυτές ενδέχεται να ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ένα ΕΜΕΚ, ότι οι επενδυτές πρέπει να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να επενδύσουν σε ΕΜΕΚ και ότι ιδίως οι μικροεπενδυτές ενδέχεται να μην διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους ή επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ώστε να μπορούν να δεσμεύσουν το κεφάλαιό τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ΕΜΕΚ θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει δικαιώματα εξαγοράς στους επενδυτές του. Θα πρέπει συνεπώς να παρέχεται στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ η διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εάν θα δημιουργείται ΕΜΕΚ με ή χωρίς δικαιώματα εξαγοράς, ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ. Όταν υφίσταται καθεστώς δικαιωμάτων εξαγοράς, τα δικαιώματα αυτά και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων και να γνωστοποιούνται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ. Επιπλέον, η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής εντόπισε σε εθνικό επίπεδο περιπτώσεις μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων που είχαν δομηθεί ως οντότητες εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να διαθέτουν τις μετοχές ή τα μερίδια του επενδυτικού κεφαλαίου σε μια δευτερογενή αγορά. Όταν οι μετοχές του επενδυτικού κεφαλαίου είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν τις μετοχές αυτές απευθείας στο χρηματιστήριο, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο εισηγμένο τίτλο. Η δευτερογενής αγορά είναι επίσης δυνατόν να λειτουργεί όταν οι μετοχές ή τα μερίδια του επενδυτικού κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα. Στην περίπτωση αυτή οι επενδυτές μπορούν να ανταλλάσσουν απευθείας με άλλους επενδυτές τους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους. Οι μεσολαβητές, όπως οι τράπεζες ή οι διανομείς, είναι δυνατόν να έχουν ρόλο υποβοήθησης αυτής της δευτερογενούς αγοράς. Μπορούν να συγκεντρώνουν τις εντολές αγοράς και πώλησης και να τις αντιστοιχίζουν μεταξύ των πελατών τους. Αν η μακροπρόθεσμη επένδυση πρόκειται πραγματικά να γίνει ελκυστική για τους επενδυτές μικρότερης κλίμακας ή για τους μικροεπενδυτές εν γένει, οι δευτερογενείς αγορές θα είναι ο βασικός τόπος στον οποίο θα μπορεί κάποιος να αγοράσει συμμετοχή στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο ή να βγει από αυτό. Σε έκθεση που θα καταρτιστεί τρία χρόνια μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού θα εξετάζεται εάν ο κανόνας αυτός θα έχει επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τη διάδοση των ΕΜΕΚ▌.

(4α)  Προκειμένου να καταστούν τα ΕΜΕΚ εφικτή και ελκυστική επιλογή για επαγγελματίες επενδυτές, όπως ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες προσαρμογές στις κανονιστικές κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), ούτως ώστε να παρασχεθεί ευελιξία στην περίπτωση των ΕΜΕΚ όσον αφορά τις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για επενδύσεις σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, πρέπει να αξιολογηθούν διεξοδικά, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τυχόν πρόσθετοι εθνικοί κανονιστικοί περιορισμοί.

(5)  Οι κατηγορίες μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν μη εισηγμένες επιχειρήσεις και εισηγμένες ΜΜΕ για τους οποίους δεν υπάρχει ευκόλως αναγνωρίσιμος αγοραστής. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν εισηγμένες επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση έως ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που απαιτούν σημαντικές αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και που δημιουργούν επαναλαμβανόμενη και προβλέψιμη ταμειακή ροή καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(6)  Σε περίπτωση απουσίας κανονισμού που θεσπίζει κανόνες για τα ΕΜΕΚ, ενδεχομένως να υιοθετηθούν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό λόγω διαφορών στα μέτρα επενδυτικής προστασίας. Οι αποκλίνουσες απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τη διαφοροποίηση και τα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως την επένδυση σε βασικά προϊόντα, δημιουργούν εμπόδια για τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των επενδυτικών κεφαλαίων που επικεντρώνονται σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία διότι οι επενδυτές δεν μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις διαφορετικές επενδυτικές προτάσεις που τους προσφέρονται. Οι αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις έχουν, επίσης, ως αποτέλεσμα τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών. Επιπλέον, οι διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τις επενδυτικές τεχνικές, όπως τα επιτρεπόμενα επίπεδα δανεισμού, η χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, οι κανόνες για τις ανοικτές πωλήσεις ή τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων οδηγούν σε αποκλίσεις όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Επιπλέον, οι διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με τις περιόδους εξαγοράς ή/και κατοχής εμποδίζουν τη διασυνοριακή πώληση των κεφαλαίων που επενδύουν σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία. Αυξάνοντας την ανασφάλεια δικαίου, οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με τις επενδύσεις στα εν λόγω κεφάλαια και να μειώσουν το περιθώριο για τους επενδυτές ώστε να επιλέξουν αποτελεσματικά μεταξύ των διαφόρων μακροπρόθεσμων επενδυτικών ευκαιριών. Θα πρέπει ως εκ τούτου να μην επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέπουν πρόσθετες απαιτήσεις στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και, κατά συνέπεια, η κατάλληλη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης, όπως έχει ερμηνευθεί κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)  Η ύπαρξη ενιαίων κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι τα ΕΜΕΚ παρουσιάζουν ένα συνεκτικό και σταθερό προφίλ προϊόντος σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη λειτουργία των ΕΜΕΚ, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ΕΜΕΚ και τα επενδυτικά μέσα που επιτρέπονται να χρησιμοποιήσουν για να εκτεθούν σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν οι εισηγμένες ΜΜΕ και οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Οι ενιαίοι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο ενός ΕΜΕΚ είναι απαραίτητο επίσης να διασφαλίσουν ότι τα ΕΜΕΚ που έχουν ως στόχο τη δημιουργία τακτικών εσόδων, διατηρούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων κατάλληλο για να διατηρήσει την τακτική ταμειακή ροή. Επιπλέον, είναι απαραίτητος ο συντονισμός μεταξύ των φορολογικών πλαισίων των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την ελκυστικότητα για τους επενδυτές, ενώ απαιτείται επίσης σύγκλιση των εθνικών πολιτικών προκειμένου να καθιερωθούν παρόμοιες συνθήκες από άποψη επενδυτικού κλίματος, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών.

(8)  Είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλισθεί ότι ο ορισμός της λειτουργίας των ΕΜΕΚ, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ΕΜΕΚ και τα επενδυτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, πρόκειται να είναι άμεσα εφαρμοστέος στους διαχειριστές των ΕΜΕΚ και ως εκ τούτου οι νέοι αυτοί κανόνων θα πρέπει να θεσπιστούν με τη μορφή κανονισμού. Έτσι διασφαλίζονται επίσης ενιαίοι όροι χρήσης αυτής της ονομασίας ΕΜΕΚ, με την πρόληψη τυχόν αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων. Οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ θα πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ένωση, πράγμα που θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ΕΜΕΚ και θα διασφαλίσει τη βιώσιμη αξιοπιστία της ονομασίας. Συγχρόνως, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων, θα μειωθεί η πολυπλοκότητα των κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα ΕΜΕΚ. Μέσω των ενιαίων κανόνων, θα μειωθεί επίσης, το κόστος συμμόρφωσης των διαχειριστών με διαφορετικούς εθνικούς κανόνες που διέπουν τα κεφάλαια που επενδύουν σε εισηγμένες ΜΜΕ και μη εισηγμένα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και σε συγκρίσιμες κατηγορίες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαχειριστές που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Επίσης, συμβάλλει στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(9)  Οι νέοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και την εμπορική προώθηση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) στην Ένωση. Εξ ορισμού, τα ΕΜΕΚ είναι ΟΕΕ της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(10)  Ενώ η οδηγία 2011/61/ΕΕ προβλέπει επίσης ένα σταδιακά αναπτυσσόμενο καθεστώς τρίτης χώρας που διέπει τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ και τους ΟΕΕ εκτός ΕΕ, οι νέοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ έχουν πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής με έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των νέων μακροπρόθεσμων επενδυτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, μόνο ένας ΟΕΕ της ΕΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, πρέπει να είναι επιλέξιμος για να καταστεί εγκεκριμένο ΕΜΕΚ και μόνο αν τον διαχειρίζεται ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ. Εντούτοις, οι επενδυτές από τρίτες χώρες θα πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να επενδύουν σε ΕΜΕΚ, δεδομένου του πολύτιμου κεφαλαίου που μπορούν να συνεισφέρουν για την εκτέλεση έργων στην ΕΕ.

(11)  Οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ πρέπει να ενισχύουν το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε με την οδηγία 2011/61/EΕ και τις υιοθετηθείσες πράξεις σχετικά με την υλοποίησή του. Συνεπώς, οι κανόνες για τα προϊόντα σχετικά με τα EMEK θα πρέπει να εφαρμόζονται ως προσθήκη στους κανόνες που καθορίστηκαν από την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανόνες διαχείρισης και εμπορικής προώθησης που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ΕΜΕΚ. Εξίσου, οι κανόνες για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης που θεσπίζονται στην οδηγία 2011/61/EΕ πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα για διασυνοριακές δραστηριότητες των ΕΜΕΚ. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να συμπληρώνονται από ειδικούς κανόνες εμπορικής προώθησης που προβλέπουν τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες επενδυτές σε όλη την Ένωση.

(12)  Οι ενιαίοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους εν λόγω ΟΕΕ της ΕΕ που επιθυμούν να προωθηθούν εμπορικά ως ΕΜΕΚ. Οι ΟΕΕ της ΕΕ που δεν επιθυμούν να προωθούνται εμπορικά ως ΕΜΕΚ δεν θα δεσμεύονται από αυτούς τους κανόνες και συνεπώς, συναινούν στο να μην επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν. Από την άλλη πλευρά, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι ΟΕΕ εκτός ΕΕ δεν θα είναι επιλέξιμοι για να προωθηθούν εμπορικά ως ΕΜΕΚ.

(13)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση των ΕΜΕΚ με τους εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα των κεφαλαίων αυτών, είναι απαραίτητο να ζητηθεί η χορήγηση αδειών για τα ΕΜΕΚ από τις αρμόδιες αρχές. Οι εναρμονισμένες διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας των ΔΟΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/61/EΕ συμπληρώνονται, συνεπώς, με μια ειδική διαδικασία χορήγησης άδειας για τα ΕΜΕΚ. Οι διαδικασίες θα πρέπει να θεσπιστούν για να διασφαλισθεί ότι μόνο οι ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ και έχουν κριθεί ικανοί για τη διαχείριση ενός ΕΜΕΚ μπορούν να διαχειριστούν τα ΕΜΕΚ. Όλα τα κατάλληλα μέτρα λαμβάνονται για να διασφαλισθεί ότι το ΕΜΕΚ μπορεί να συμμορφωθεί με τους εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα των εν λόγω κεφαλαίων.

(14)  Δεδομένου ότι οι ΟΕΕ της ΕΕ μπορούν να λάβουν διάφορες νομικές μορφές που δεν τους προσδίδουν απαραίτητα νομική προσωπικότητα, οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα ΕΜΕΚ να αναλάβουν δράση πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται στον διαχειριστή του ΕΜΕΚ στις περιπτώσεις όπου το ΕΜΕΚ συγκροτείται ως ΟΕΕ της ΕΕ που δεν είναι σε θέση να ενεργεί από μόνο του επειδή δεν έχει νομική προσωπικότητα.

(15)  Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα ΕΜΕΚ στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ, οι κανόνες για το χαρτοφυλάκιο των ΕΜΕΚ απαιτούν σαφή καθορισμό των κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από ΕΜΕΚ και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων είναι επιλέξιμα. Ένα ΕΜΕΚ πρέπει να επενδύει το 70% τουλάχιστον του κεφαλαίου του σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία και τουλάχιστον το 60% του κεφαλαίου του σε τίτλους που εκδίδονται από επιλέξιμη εταιρεία χαρτοφυλακίου εγκατεστημένη στην ΕΕ. Για να διασφαλισθεί η ακεραιότητα των ΕΜΕΚ είναι επίσης ενδεδειγμένο να μην επιτρέπεται η συμμετοχή του ΕΜΕΚ σε ορισμένες οικονομικές συναλλαγές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επενδυτική στρατηγική του και τους στόχους του, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους διαφορετικούς από εκείνους που θα μπορούσαν να αναμένονται για ένα επενδυμένο κεφάλαιο που στοχεύει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί η σαφής εστίαση στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι χρήσιμο για τους μικροεπενδυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με λιγότερο συμβατικές επενδυτικές στρατηγικές, το ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός για τον σκοπό της αντιστάθμισης των κινδύνων που ενυπάρχουν στις ίδιες τις επενδύσεις του. Δεδομένης της ρευστότητας των πρώτων υλών και των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία προκαλεί μια έμμεση έκθεση σε αυτές, οι επενδύσεις σε πρώτες ύλες δεν απαιτούν μακροπρόθεσμη δέσμευση του επενδυτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποκλείονται. Η λογική αυτή δεν ισχύει για τις επενδύσεις σε υποδομές ή σε εταιρείες σχετικές με πρώτες ύλες ή για τις επενδύσεις των οποίων η απόδοση συνδέεται έμμεσα με την απόδοση των πρώτων υλών, όπως π.χ. οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περίπτωση των γεωργικών πρώτων υλών ή οι μονάδες παραγωγής ενέργειας στην περίπτωση των ενεργειακών πρώτων υλών.

(15a)  Προκειμένου τα ΕΜΕΚ να συμβάλουν ουσιαστικά σε μια βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ένωση, θα πρέπει κάθε ΕΜΕΚ να συνεκτιμά τον κοινωνικό αντίκτυπο των επιλέξιμων επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα σχετικά με τη διακυβέρνηση χαρακτηριστικά του. Ειδικότερα, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εγγενή συμβολή του επιλεγμένου περιουσιακού στοιχείου στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης – ενίσχυση των κοινωνικών δομών, της βιώσιμης κινητικότητας, της παραγωγής και διανομής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, των διαδικασιών ενεργειακής απόδοσης, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι προωθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές λύσεις, ή που έχουν μεγάλο δυναμικό καινοτομίας.

(16)  Ο ορισμός τού τι συνιστά μακροπρόθεσμη επένδυση είναι ευρύς. Μολονότι δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην από τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ η διακράτησή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία είναι γενικά μη ρευστοποιήσιμα, απαιτούν δεσμεύσεις για ορισμένοι χρονική περίοδο και έχουν οικονομικό προφίλ μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν μη κινητές αξίες και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά ορισμένου χρόνου δεσμεύσεις που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους. Εντούτοις, επειδή οι ΜΜΕ ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά, οι μετοχικοί ή χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από εισηγμένες ΜΜΕ θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, καθώς υπάρχει ανάγκη διατήρησης μιας σταθερής μετοχικής διάρθρωσης. Κατά συνέπεια, τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να συνιστούν κινητές αξίες και, επομένως, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα των δευτερογενών αγορών. Ο οικονομικός κύκλος της επένδυσης που επιδιώκει το ΕΜΕΚ έχει ουσιαστικά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα λόγω των υψηλών δεσμεύσεων κεφαλαίων και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την παραγωγή αποδόσεων. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν είναι κατάλληλα για επενδύσεις με δικαιώματα εξαγοράς, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

(17)  Ένα ΕΜΕΚ θα πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία εκτός από επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς είναι αναγκαία για την αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών του αλλά μόνον εφόσον αυτά συνάδουν με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του ΕΜΕΚ.

(18)  Τα επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να νοούνται ως περιλαμβάνοντα συμμετοχές, όπως επενδυτικά μέσα ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, χρεωστικούς τίτλους στις εγκεκριμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή σε άλλα κεφάλαια που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία, όπως οι επενδύσεις σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις που εκδίδουν μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχει πάντα ένας άμεσα αναγνωρίσιμος αγοραστής. Οι άμεσες συμμετοχές πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν έχουν τιτλοποιηθεί, θα πρέπει επίσης να αποτελούν μια κατηγορία επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον πληρούν αυστηρούς όρους όσον αφορά την αξία κτήσεως και το προφίλ των ταμειακών ροών.

(19)  Τα επενδυτικά μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων πρέπει να νοούνται ως περιλαμβάνοντα έναν τύπο χρηματοδοτικού μέσου, που είναι ένας συνδυασμός μετοχικών και χρεωστικών τίτλων, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τα εν λόγω μέσα περιλαμβάνουν μια ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, σιωπηρές συμμετοχές, συμμετοχικά δάνεια, δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη, μετατρέψιμα ομόλογα και ομολογίες με δικαιώματα επιλογής.

(20)  Για την κάλυψη των υφιστάμενων επιχειρηματικών πρακτικών, πρέπει να επιτρέπεται στο ΕΜΕΚ να αγοράζει υφιστάμενες μετοχές της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις από τους υφιστάμενους μετόχους της εν λόγω επιχείρησης. Επίσης, για τους σκοπούς της διασφάλισης όσο το δυνατόν ευρύτερων δυνατοτήτων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, οι επενδύσεις σε άλλα ΕΜΕΚ πρέπει να επιτρέπονται. Για την αποτροπή της διάλυσης των επενδύσεων στις επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα ΕΜΕΚ πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν σε άλλα ΕΜΕΚ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια ΕΜΕΚ δεν έχουν επενδύσει πάνω από το 10% των κεφαλαίων τους σε άλλα ΕΜΕΚ.

(21)  Η χρήση των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ▌ είναι αναγκαία για την αποτελεσματική διάθεση των ΕΜΕΚ στους επενδυτές καθώς και για τη συγκέντρωση και την οργάνωση των εισφορών των διαφόρων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων δημόσιου χαρακτήρα, σε έργα υποδομής. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται στα ΕΜΕΚ να επενδύουν σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις αποσκοπούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων και στην ανάπτυξη των ΜΜΕ.

(22)  ▌ Οι επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν έργα υποδομής και επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες και σε εισηγμένες ΜΜΕ που επιδιώκουν την ανάπτυξη, που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

(23)  Λόγω της κλίμακας των έργων υποδομής, τα εν λόγω έργα απαιτούν μεγάλα ποσά κεφαλαίων που πρέπει να διατηρούνται επενδυμένα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Τα εν λόγω έργα υποδομής θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποδομές δημοσίων κτιρίων, όπως σχολεία, νοσοκομεία ή φυλακές, κοινωνικές υποδομές όπως κοινωνική στέγαση, υποδομές μεταφορών, όπως δρόμοι, συστήματα μαζικής μεταφοράς και αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας, όπως δίκτυα ενέργειας, σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των επιπτώσεών της, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αγωγοί ηλεκτροπαροχής, υποδομές διαχείρισης υδάτων, όπως συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης ή συστήματα άρδευσης, υποδομές επικοινωνίας, όπως δίκτυα και υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης ή συλλογής.

(24)  Οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές και στην περαιτέρω χρηματοδότηση της ανάπτυξης και των επεκτάσεων. Η ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω μετοχικών μεριδίων ή δανείων είναι τυπικοί τρόποι άντλησης χρηματοδότησης. Επειδή τα εν λόγω μέσα αποτελούν εκ φύσεως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, απαιτούν υπομονετικά κεφάλαια που τα ΕΜΕΚ μπορούν να προσφέρουν. Επιπλέον, οι εισηγμένες ΜΜΕ συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, οπότε τα ΕΜΕΚ μπορούν να παράσχουν πολύτιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

(25)  Οι επενδύσεις σε υποδομές απαιτούν υπομονετικά κεφάλαια λόγω της απουσίας δευτερογενών αγορών ρευστότητας. Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιπροσωπεύουν ουσιαστική πηγή χρηματοδότησης για περιουσιακά στοιχεία από απαιτούν υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, είναι συχνά αναγκαία η ομαδοποίηση κεφαλαίων ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο επίπεδο χρηματοδότησης. Τέτοιες επενδύσεις απαιτούν μακρές χρονικές περιόδους λόγω του συνήθως μακρού οικονομικού κύκλου αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Χρειάζονται κατά κανόνα αρκετά χρόνια για την απόσβεση της επένδυσης σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη τέτοιων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύουν άμεσα σε υποδομές αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημιουργούν προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. ▌ Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά παρόμοιο τρόπο οι άμεσες συμμετοχές σε υποδομές και οι επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(26)  Σε περίπτωση που ο διαχειριστής κατέχει μετοχές σε μια επιχείρηση χαρτοφυλακίου, υπάρχει ο κίνδυνος ο διαχειριστής να θέσει τα συμφέροντά της πάνω από τα συμφέροντα των επενδυτών του κεφαλαίου. Για να αποφευχθεί μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, το ΕΜΕΚ θα πρέπει να επενδύεται μόνο σε περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τον διαχειριστή, ώστε να εξασφαλίζεται υγιής εταιρική διακυβέρνηση, εκτός εάν επενδύεται σε μερίδια ή μετοχές που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ και τα οποία είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(27)  Προκειμένου οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ να έχουν κάποιο βαθμό ευελιξίας κατά την επένδυση των κεφαλαίων τους, οι συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία εκτός από τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μέχρι το ανώτατο όριο του 30% του κεφαλαίου τους.

(28)  Προκειμένου να περιοριστεί η ανάληψη κινδύνου από τα ΕΜΕΚ, είναι σημαντικό να μειωθεί ο κίνδυνος των αντισυμβαλλόμενων, με την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιο των ΕΜΕΚ. Όλα τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα πρέπει να υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […](5).

(29)  Για την αποτροπή της άσκησης σημαντικής επιρροής από ένα επενδυόμενο ΕΜΕΚ στη διαχείριση άλλου ΕΜΕΚ ή ενός οργανισμού έκδοσης, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση από ένα ΕΜΕΚ στην ίδια επένδυση.

(30)  Προκειμένου οι διαχειριστές του ΕΜΕΚ να μπορέσουν να συγκεντρώσουν περαιτέρω κεφάλαια κατά τη διάρκεια της ζωής του κεφαλαίου, θα πρέπει να επιτρέπεται να δανείζονται μετρητά ύψους έως 40% του κεφαλαίου του επενδυτικού μέσου. Αυτό θα χρησιμεύσει για την παροχή πρόσθετων αποδόσεων στους επενδυτές. Για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αναντιστοιχιών νομισμάτων, το ΕΜΕΚ πρέπει να προβαίνει σε δανεισμό μόνο στο νόμισμα στο οποίο ο διαχειριστής αναμένει να αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο.

(31)  Λόγω της μακροπρόθεσμης και μη ρευστοποιήσιμης φύσης των επενδύσεων ενός ΕΜΕΚ, οι διαχειριστές θα πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για την εφαρμογή των επενδυτικών ορίων. Για τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή των ορίων αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

(31a)  Σε εξαιρετικές περιστάσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο των καταστατικών εγγράφων, ο κύκλος ζωής του ΕΜΕΚ θα μπορούσε να παραταθεί ή να ελαττωθεί για να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που κάποιο έργο ολοκληρώνεται αργότερα ή νωρίτερα από το αναμενόμενο, κατά τρόπο ώστε ο κύκλος ζωής του ΕΜΕΚ να εναρμονίζεται με τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του.

(31β)  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), λόγω της εμπειρογνωμοσύνης της στη χρηματοδότηση έργων υποδομών της ΕΕ, καθώς και άλλα παρόμοια εθνικά ιδρύματα θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους διαχειριστές των ΕΜΕΚ και τους επενδυτές, και ιδίως με τους μικροεπενδυτές που ενδέχεται να μην διαθέτουν σχετική πείρα. Εκτός αυτού, η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με το ΕΜΕΚ, και η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναλαμβάνει τους κινδύνους και να παρέχει εγγυήσεις, ώστε να μειώνει τους κινδύνους που ενέχει αυτό το είδος επενδύσεων και να ενθαρρύνει τους επενδυτές να εμπιστεύονται το ΕΜΕΚ ως ασφαλή επενδυτικό φορέα.

(32)  ▌ Τίποτα δεν θα πρέπει να εμποδίζει ένα ΕΜΕΚ να επιδιώξει την εισαγωγή μετοχών ή μεριδίων σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 21 της οδηγίας 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) [νέα οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων - MIFID], σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 22 της οδηγίας 2014/…/EE [νέα MIFID], ή σε οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 23 της οδηγίας 2014/…/EE [νέα MIFID], παρέχοντας έτσι στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε πώληση των μεριδίων ή μετοχών τους πριν από το τέλος της ζωής του ΕΜΕΚ. Οι κανονισμοί ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ δεν θα πρέπει, επομένως, να εμποδίζουν την εισαγωγή ή τη διαπραγμάτευση μετοχών ή μεριδίων σε ρυθμιζόμενες αγορές ούτε θα πρέπει να εμποδίζουν τους επενδυτές από την ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών ή μεριδίων τους σε τρίτους οι οποίοι επιθυμούν την αγορά των εν λόγω μετοχών ή μεριδίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής αποκτηθείσα πείρα από τις εθνικές αγορές, οι συναλλαγές σε δευτερογενείς αγορές ενδέχεται να λειτουργούν σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες αγορές η επιλογή αυτή μπορεί να συνεπάγεται υψηλές προσαυξήσεις ή σημαντικές μειώσεις στα μερίδια ή μετοχές των ΕΜΕΚ που εισάγονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή συνιστούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτές, κάτι που στην πράξη θα μπορούσε να αποτρέψει τη χρήση αυτής της δυνατότητας από τους επενδυτές. Κατά συνέπεια, η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην επαρκεί για να υποκατασταθεί η επιλογή των τακτικότερων εξαγορών.

(33)  Προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν πραγματικά να εξαγοράζουν τα μερίδια ή τις μετοχές τους στο τέλος της ζωής του επενδυτικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής θα πρέπει να αρχίσει να πωλεί το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ εγκαίρως για να διασφαλισθεί ότι η αξία του έχει δεόντως ρευστοποιηθεί. Κατά τον προσδιορισμό ενός ομαλού προγράμματος αποεπένδυσης, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά προφίλ λήξης των επενδύσεων και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να βρει αγοραστή για τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία έχει επενδυθεί το ΕΜΕΚ. Λόγω της αδυναμίας πρακτικής εφαρμογής της διατήρησης των επενδυτικών ορίων κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εκκαθάρισης, τα όρια αυτά θα πρέπει να παύουν να ισχύουν κατά την έναρξη της εκκαθάρισης.

(34)  Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύεται το ΕΜΕΚ ενδέχεται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά κατά τη διάρκεια της ζωής του επενδυτικού κεφαλαίου. Όταν συμβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο δεν θα συμμορφώνεται πλέον με την απαίτηση μη εισαγωγής στο χρηματιστήριο του εν λόγω κανονισμού. Προκειμένου οι διαχειριστές να μπορέσουν να προβούν στην αποεπένδυση από ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο με ομαλό τρόπο, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να συνεχίσει να συνυπολογίζεται στο όριο του 70% των επιλέξιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων έως και τρία χρόνια.

(35)  Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΕΜΕΚ, καθώς και τους στοχευμένους ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές, είναι σημαντικό οι εδραιωμένες απαιτήσεις διαφάνειας να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να επιτρέπουν στους υποψήφιους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είναι πλήρως ενήμεροι για τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Εκτός από τις απαιτήσεις διαφάνειας που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο, του οποίου το περιεχόμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται από τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής(8). Για την εμπορική προώθηση ενός ΕΜΕΚ σε μικροεπενδυτές, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση «εγγράφου βασικών πληροφοριών» (ΕΒΠ - KID) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) [PRIPS]. Επιπλέον, κάθε διαφημιστικό έγγραφο θα πρέπει να εφιστά ρητώς την προσοχή στο προφίλ κινδύνου του ΕΜΕΚ και να αναφέρει κάθε συμμετοχή σε μέσα τα οποία στα οποία εμπλέκονται δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης.

(36)  Καθώς τα ΕΜΕΚ στοχεύουν τόσο σε επαγγελματίες επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Ένωση, είναι απαραίτητη η προσθήκη ορισμένων απαιτήσεων στις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατάλληλος βαθμός προστασίας των επενδυτών, ιδίως των μικροεπενδυτών. Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των μέσων για την πραγματοποίηση εγγραφών, τη διενέργεια πληρωμών σε μεριδιούχους ή μετόχους, την επαναφορά ή εξαγορά των μεριδίων ή των μετοχών, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλεται να παρέχει το ΕΜΕΚ και οι διαχειριστές του. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές δεν είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους έμπειρους επαγγελματίες επενδυτές, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ορισμένες εγγυήσεις κατά την εμπορική προώθηση των ΕΜΕΚ στους μικροεπενδυτές.

(37)  Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ θα πρέπει να ελέγχει αν ένα ΕΜΕΚ είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν ήδη εκτεταμένες εξουσίες βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, είναι απαραίτητο οι εξουσίες αυτές να επεκταθούν ώστε να ασκούνται σε σχέση με τους νέους κοινούς κανόνες για τα ΕΜΕΚ.

(38)  Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανατίθενται δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό και να διαθέτει για τον σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους, και ιδίως ανθρώπινους πόρους.

(39)  Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου […](10) ▌ , θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων που αφορούν στα ΕΜΕΚ διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Ως φορέας με μεγάλη εξειδικευμένη πείρα όσον αφορά τις κινητές αξίες και τις αγορές κινητών αξιών, είναι συμφέρον και σκόπιμο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ η εκπόνηση, προς υποβολή στην Επιτροπή, τεχνικών κανόνων οι οποίοι δεν αφορούν επιλογές πολιτικής, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες η ζωή ενός ΕΜΕΚ θα είναι αρκετά μακρά ώστε να καλύπτει τον κύκλο ζωής καθενός από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, τα χαρακτηριστικά του σχεδίου για την κανονική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ, τους ορισμούς, τις μεθόδους υπολογισμού και την παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με το κόστος, καθώς και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων που πρέπει να διαθέτουν τα ΕΜΕΚ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο στο οποίο προτίθενται να προωθήσουν μερίδια ή μετοχές.

(39a)  Η παροχή φορολογικών κινήτρων, σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω ΕΜΕΚ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των διαθέσιμων σήμερα πόρων στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων στην Ένωση, με ιδιαίτερη εστίαση σε έργα που είναι ωφέλιμα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, θα μπορούσε να αξιολογηθεί κατά πόσον τα ομόλογα έργων θα έπρεπε να θεωρούνται επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, με στόχο τη διασφάλιση οικονομιών κλίμακας και την ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ των ενωσιακών επενδυτικών εργαλείων. Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής ενθαρρύνονται να παρέχουν κρατικές εγγυήσεις και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, όπως φορολογικές μειώσεις για επενδυτές που συμμετέχουν σε ΕΜΕΚ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά και θεσμικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(39β)  Τα κράτη μέλη, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την αποτελεσματική προώθηση και διάθεση των ΕΜΕΚ στους επενδυτές, καθώς και όσον αφορά την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στους πολίτες και τους καταναλωτές σχετικά με τα οφέλη που προσφέρει αυτό το νέο πλαίσιο.

(39γ)  Είναι καίριας σημασίας να ενθαρρυνθούν ορισμένοι ημιεπαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση, όπως συνταξιοδοτικά συστήματα μεσαίας κατηγορίας, ασφαλιστικές εταιρείες, δήμοι, εκκλησίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα, που μπορεί να έχουν επαρκή κεφάλαια και κάποια εμπειρογνωμοσύνη, για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ΕΜΕΚ.

(40)  Οι νέοι ενιαίοι νομικοί κανόνες για τα ΕΜΕΚ πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [...](11) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [...](12).

(40a)  Το ΕΜΕΚ δεν πρέπει να επενδύει σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία ο διαχειριστής έχει ή αποκτά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον άλλο από την κατοχή μεριδίων ή μετοχών του ΕΜΕΚ που διαχειρίζεται. Θα πρέπει να θεσπίζονται επίσης εγγυήσεις ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή δημιουργούν φραγμούς εισόδου.

(41)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η διασφάλιση ενιαίων απαιτήσεων στις επενδύσεις και τους όρους λειτουργίας για τα ΕΜΕΚ σε όλη την Ένωση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την ανάγκη εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ΕΜΕΚ με την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και το κόστος για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(42)  Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, την προστασία των καταναλωτών, την επιχειρηματική ελευθερία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι νέοι ενιαίοι κανόνες για τα ΕΜΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Kεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους όρους λειτουργίας των ενωσιακών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), ή τμημάτων των ΟΕΕ, που διατίθενται στην Ένωση ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ). [Τροπολογία 2]

1α.   Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η συγκέντρωση και διοχέτευση κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

2.  Τα κράτη μέλη δεν προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο πεδίο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «κεφάλαιο»: σημαίνει το σύνολο των εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών, αμοιβών και εξόδων που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

(1α)  «ιδιώτης επενδυτής»: επενδυτής που δεν συνιστά επαγγελματία πελάτη, σύμφωνα με το τμήμα Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας… /.../ΕΕ [νέα Mifid]·

(1β)  «επαγγελματίας επενδυτής»: επενδυτής που συνιστά επαγγελματία πελάτη, σύμφωνα με το τμήμα Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας …/../ΕΕ [νέα Mifid], ή που δύναται, κατόπιν αίτησης, να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας πελάτης σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία·

(1γ)  «ημιεπαγγελματίας επενδυτής»: κάθε ιδιώτης επενδυτής που δεσμεύεται να επενδύσει ελάχιστο ποσό 100 000 ευρώ και δηλώνει εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση επένδυσης, ότι έχει λάβει γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση ή επένδυση·

(2)  «εταιρικό κεφάλαιο»: δικαίωμα ιδιοκτησίας σε επιχείρηση, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι μετοχές ή άλλων μορφών συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες εκδίδονται στους επενδυτές του·

(3)  «οιονεί εταιρικό κεφάλαιο»: τύπος χρηματοδοτικού μέσου, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη∙

(4)  «χρηματοπιστωτική επιχείρηση» νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)   πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)·

β)   επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)   ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 σημείο 1) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14)·

δ)   χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)   μικτή εταιρεία συμμετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(4α)  «επαγγελματικό ΕΜΕΚ»: ΕΜΕΚ επιλέξιμο για εμπορική διάθεση μόνο σε επαγγελματίες και ημιεπαγγελματίες επενδυτές·

(4β)  «ΟΕΕ της ΕΕ»: ΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(4γ)  «ΔΟΕΕ της ΕΕ»: ΔΟΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(5)  «αρμόδια αρχή για το ΕΜΕΚ»: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(6)  «κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ»: το κράτος μέλος όπου το ΕΜΕΚ έχει άδεια·

«αρμόδια αρχή για τον διαχειριστή του ΕΜΕΚ»: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ της ΕΕ, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

(6α)  «συμφωνία επαναγοράς»: κάθε συμφωνία στην οποία ένα μέρος μεταβιβάζει τίτλους ή τυχόν δικαιώματα που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο σε αντισυμβαλλόμενο, με την παράλληλη υποχρέωση να τα επαναγοράσει σε καθορισμένη τιμή σε μια μελλοντική ημερομηνία καθορισμένη ή που θα καθοριστεί·

(6β)  «ανοικτή πώληση»: η ακάλυπτη πώληση περιουσιακών στοιχείων·

(6γ)  «ΕΜΕΚ λιανικής»: ΕΜΕΚ στους επενδυτές του οποίου περιλαμβάνονται και ιδιώτες επενδυτές·

(6δ)  «δανειοδοσία τίτλων» και «δανειοληψία τίτλων»: συναλλαγή κατά την οποία ένα ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός του μεταβιβάζει τίτλους με την επιφύλαξη μιας δέσμευσης ότι ο δανειολήπτης θα επιστρέψει ισοδύναμους τίτλους σε μια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του ζητηθεί από τον μεταβιβάζοντα· η συναλλαγή συνιστά δανειοδοσία τίτλων για τον μεταβιβάζοντα και δανειοληψία τίτλων για το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

(6ε)  «υποδομές»: βασικές υλικές και άυλες οργανωτικές δομές και διευκολύνσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μιας εταιρείας ή επιχείρησης.

Άρθρο 3

Έγκριση και χρήση της ονομασίας

1.  Μόνον ΟΕΕ της ΕΕ είναι επιλέξιμοι να υποβάλλουν αίτηση και να λαμβάνουν έγκριση ως ΕΜΕΚ.

2.  Ένα ΕΜΕΚ μπορεί να προωθείται στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εφόσον έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η έγκριση ως ΕΜΕΚ ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

3.  Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων χρησιμοποιεί την ονομασία «ΕΜΕΚ» ή «ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο» σε σχέση με τον ίδιο ή τα μερίδια ή τις μετοχές που εκδίδει, μόνον όταν έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.  Οι αρμόδιες αρχές του ΕΜΕΚ ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σε εμπιστευτική βάση για τις άδειες που χορηγούνται ή ανακαλούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΜΕΚ ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο προσδιορίζεται κάθε εγκεκριμένο ΕΜΕΚ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο διαχειριστής του, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 και η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ. Το μητρώο καθίσταται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 4

Αίτηση χορήγησης άδειας ως ΕΜΕΚ

1.  Ένας ΟΕΕ της ΕΕ υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας ως ΕΜΕΚ στην αρμόδια αρχή του.

Η αίτηση χορήγησης άδειας ως ΕΜΕΚ περιλαμβάνει τα εξής:

α)  κανονισμούς ή καταστατικά έγγραφα του ταμείου·

β)  πληροφορίες για την ταυτότητα του προταθέντος διαχειριστή του ΕΜΕΚ, το ιστορικό του και την πείρα του στην τρέχουσα και προηγούμενη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

γ)  πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα·

δ)  περιγραφή των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών·

δα)  όταν πρόκειται για ΕΜΕΚ λιανικής, περιγραφή των ισχυουσών διαδικασιών και ρυθμίσεων όσον αφορά την εξέταση των καταγγελιών των ιδιωτών επενδυτών·

ε)  τυχόν άλλη πληροφορία ή έγγραφο που ζητείται από την αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι ▌ ΔΟΕΕ της ΕΕ που έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν τη διαχείριση ΕΜΕΚ, και υποβάλλουν απλουστευμένη αίτηση στην αρμόδια για το ΕΜΕΚ αρχή για να λάβουν έγκριση διαχείρισης ενός ΕΜΕΚ που έχει υποβάλει αίτηση έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αυτή η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υπόκειται στις διατάξεις περί υποβολής αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των προσκομιζόμενων εγγράφων) και αδειοδότησης της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3.  Το ΕΜΕΚ και ο ΔΟΕΕ της ΕΕ ενημερώνονται εντός [δύο μηνών] από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης για το αν χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του ΕΜΕΚ και η έγκριση διαχείρισης του ΕΜΕΚ.

4.  Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ▌ κοινοποιούνται αμελλητί στην αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 5

Όροι για τη χορήγηση της άδειας

1.  ΕΜΕΚ που υποβάλλουν αίτηση λαμβάνουν άδεια, εφόσον η αρμόδια αρχή τους:

α)  πεισθεί ότι το ΕΜΕΚ που υποβάλλει την αίτηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και έχει εγκρίνει τον κανονισμό του επενδυτικού κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα και την εκλογή του θεματοφύλακα·

β)  έχει εγκρίνει την αίτηση ΔΟΕΕ της ΕΕ, που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ για τη διαχείριση του ΕΜΕΚ ▌·

βα)   έχει διαπιστώσει ότι ο προτεινόμενος διαχειριστής του ΕΜΕΚ ή τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στο πλαίσιο του προτεινόμενου διαχειριστή του ΕΜΕΚ δεν έχουν υποστεί στο παρελθόν κυρώσεις για παραβάσεις της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

1α.   Η αρμόδια αρχή απαντά στο ΕΜΕΚ που έχει υποβάλει αίτηση εντός [δύο μηνών].

2.  Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ δύναται να απορρίψει την αίτηση του ΔΟΕΕ της ΕΕ για τη διαχείριση του ΕΜΕΚ μόνον αν:

α)  ο ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

β)  ο ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, όπως διαπιστώνεται σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του διαχειριστή του ΕΜΕΚ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με τις ρυθμίσεις εποπτικής συνεργασίας της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

γ)  ο ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή του να διαχειρίζεται ΕΜΕΚ που περιλαμβάνουν κεφάλαια του τύπου που καλύπτει ο παρών κανονισμός, όπως διαπιστώνεται σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του διαχειριστή του ΕΜΕΚ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

δ)  ο ΔΟΕΕ της ΕΕ δεν έχει υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ή οιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία που ζητήθηκε βάσει του εν λόγω άρθρου.

Πριν από την απόρριψη αίτησης, η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με την αρμόδια αρχή του ΔΟΕΕ της ΕΕ.

3.  Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια ΕΜΕΚ, εάν ο νόμος απαγορεύει στο ΕΜΕΚ που υποβάλλει την αίτηση να προωθεί στην αγορά μερίδια ή μετοχές του στο κράτος μέλος καταγωγής του. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στο ΕΜΕΚ που υποβάλλει την αίτηση τον λόγο για τον οποίο αρνείται να χορηγήσει άδεια. Η άρνηση ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη.

4.  Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ως ΕΜΕΚ δεν υπόκειται σε απαίτηση να βρίσκεται το ΕΜΕΚ υπό διαχείριση ΔΟΕΕ της ΕΕ με άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ ούτε σε απαίτηση ο ΔΟΕΕ της ΕΕ να συνεχίσει ή να αναθέσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΕΜΕΚ.

Άρθρο 6

Εφαρμοστέοι κανόνες και ευθύνη

1.  Τα ΕΜΕΚ συμμορφώνονται πάντα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα ΕΜΕΚ και οι διαχειριστές των ΕΜΕΚ συμμορφώνονται πάντα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο ΙΙ

Υποχρεώσεις σχετικές με την επενδυτική πολιτική των ΕΜΕΚ

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 7

Τμήματα επενδύσεων

Εάν ένα ΕΜΕΚ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα επενδύσεων, κάθε τμήμα του ΕΜΕΚ θεωρείται ξεχωριστό ΕΜΕΚ για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Επιλέξιμες επενδύσεις

1.  Σύμφωνα με τους στόχους της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ένα ΕΜΕΚ επενδύει μόνον στις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό:

α)  επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία·

β)  περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

2.  Τα ΕΜΕΚ δεν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)  ανοικτή πώληση περιουσιακών στοιχείων·

β)  άμεση ή έμμεση έκθεση σε εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παραγώγων, πιστοποιητικών που τα εκπροσωπούν, δεικτών που βασίζονται σε αυτά ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα μπορούσε να τα εκθέσει σε αυτά·

δ)  χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, εκτός εάν ▌ εξυπηρετεί μόνον τον σκοπό της αντιστάθμισης ▌ κινδύνων που ενυπάρχουν σε άλλες επενδύσεις του ΕΜΕΚ.

2α.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ, ύστερα από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία καθορίζονται κριτήρια για την εξακρίβωση των περιστάσεων υπό τις οποίες οι συμβάσεις παραγώγων εξυπηρετούν αποκλειστικά τον σκοπό της αντιστάθμισης κινδύνων που ενυπάρχουν στις επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως [3 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 9

Επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία

Ένα περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι επιλέξιμο για επένδυση από ΕΜΕΚ μόνον εφόσον εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)  εταιρικά ή οιονεί εταιρικά κεφάλαια τα οποία έχουν:

(i)  εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τα αποκτά απευθείας το ΕΜΕΚ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

(ii)  εκδοθεί από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ως αντάλλαγμα χρεογράφου εταιρικού κεφαλαίου που τα απέκτησε προηγουμένως το ΕΜΕΚ απευθείας από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

(iii)  εκδοθεί από οργανισμό ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία είναι θυγατρική του, ως αντάλλαγμα για τίτλο εταιρικού κεφαλαίου που τα αποκτά το ΕΜΕΚ, σύμφωνα με τα σημεία i) ή ii), από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

β)  χρεωστικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίοι έχουν ημερομηνία λήξης ευθυγραμμισμένη με τον κύκλο ζωής του ΕΜΕΚ

γ)  δάνεια που χορηγούνται από το ΕΜΕΚ σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης ευθυγραμμισμένη με τον κύκλο ζωής του ΕΜΕΚ

δ)  μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων άλλων ΕΜΕΚ, ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕΕΚ) και ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΤΚΕ), υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ΕΜΕΚ, οι ΕΕΕΚ και τα ΕΤΚΕ δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10% του κεφαλαίου τους σε ΕΜΕΚ∙

ε)  άμεσες συμμετοχές, ή έμμεσες συμμετοχές μέσω επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, σε έργα υποδομής που απαιτούν αρχικές δαπάνες κεφαλαίου τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ ή το ισοδύναμο ποσό στο σχετικό νόμισμα, και κατά τη χρονική στιγμή, που πραγματοποιείται η δαπάνη και οι οποίες παρέχουν τακτικές προβλέψιμες αποδόσεις.

Σύμφωνα με τους στόχους της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και σύμφωνα με την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης, τα έργα που χρηματοδοτούνται από σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν προτεραιότητα από τις αρμόδιες αρχές κατά την εξέταση μιας αίτησης.

Άρθρο 10

Εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις

1.  Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, εκτός των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, η οποία πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  δεν είναι χρηματοπιστωτική επιχείρηση, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περί κεφαλαιακών απαιτήσεων [CRR] άρθρο 117 παράγραφος 2 στοιχεία στ), θ), ι) και ια)·

β)  δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση:

(i)  σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 της οδηγίας 2014/..../ΕΕ [νέα MIFID

(ii)  σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22 της οδηγίας 2014/..../ΕΕ [νέα MIFID

βα)  έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και έχει χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση έως ένα δισεκατομμύριο ευρώ κατ’ ανώτατο όριο·

ββ)  έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης και θεωρείται ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 223/361/ΕΚ της Επιτροπής(16)·

γ)  είναι εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:

(i)  δεν περιλαμβάνεται στις υψηλού κινδύνου και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες που προσδιορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)· ή

(ii)  έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ και με κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο σχεδιάζεται να προωθηθούν μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ, η οποία εξασφαλίζει ότι η τρίτη χώρα δεν είναι μια χώρα:

—  στην οποία υπάρχουν μηδενικοί ή συμβολικοί φόροι,

—  στην οποία υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές φορολογικές αρχές,

—  στην οποία υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στις νομοθετικές, δικαστικές ή διοικητικές διατάξεις,

—  στην οποία δεν υπάρχει απαίτηση για ουσιαστική τοπική παρουσία,

—  η οποία δρα ως εξωχώριο χρηματοπιστωτικό κέντρο.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α) [...], η εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να είναι μια χρηματοπιστωτική επιχείρηση ή οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, που, σύμφωνα με τους στόχους της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, χρηματοδοτεί αποκλειστικά εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Άρθρο 11

Σύγκρουση συμφερόντων

Ένα ΕΜΕΚ δεν επενδύει σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία ο διαχειριστής έχει ή αποκτά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, εκτός από την κατοχή μεριδίων ή μετοχών των ΕΜΕΚ, ΕΤΚΕ ή ΕΤΕΚ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2 που διαχειρίζεται.

ΤΜΗΜΑ 2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο 12

Σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

1.  Ένα ΕΜΕΚ επενδύει τουλάχιστον το 70% του κεφαλαίου του σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία και τουλάχιστον το 60% του κεφαλαίου του στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία α), β) και γ), σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μέλους.

1α.   Όταν οι κανονισμοί ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ προβλέπουν δικαιώματα τακτικών εξαγορών, το ΕΜΕΚ διατηρεί στις προκαθορισμένες περιόδους εξαγοράς αποθεματικό ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους για την άσκηση των δικαιωμάτων εξαγοράς, κατάλληλο για τη διαχείριση της ρευστότητας για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς.

1β.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό της δομής των αποθεματικών ρευστότητας.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή μέχρι τις ...*.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Ένα ΕΜΕΚ επενδύει όχι περισσότερο από:

α)  το 10% του κεφαλαίου του σε περιουσιακά στοιχεία εκδιδόμενα από οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις∙

β)  το 10% του κεφαλαίου του άμεσα ή έμμεσα σε μεμονωμένο έργο υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο ε)·

γ)  το 10% του κεφαλαίου του σε μετοχές ή μερίδια οποιωνδήποτε μεμονωμένων ΕΜΕΚ, ΕΕΕΚ, ΕΤΚΕ ή ΟΕΕ·

δ)  το 5% του κεφαλαίου του στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1) στοιχείο β), στην περίπτωση που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε μεμονωμένο φορέα.

3.  Η συνολική αξία των μεριδίων ή μετοχών ΕΜΕΚ, ΕΕΕΚ και ΕΤΚΕ στο χαρτοφυλάκιο ενός ΕΜΕΚ δεν υπερβαίνει το 20% της αξίας του κεφαλαίου του.

4.  Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο σε αντισυμβαλλόμενο του ΕΜΕΚ που προκύπτει από συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ή συμφωνίες επαναγοράς ή συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης δεν υπερβαίνει το 5% του κεφαλαίου του.

5.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), τα ΕΜΕΚ μπορούν να αυξήσουν το όριο του 10% που αναφέρεται στο παρόν σε 20%, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΕΜΕΚ στις εταιρείες χαρτοφυλακίου και σε επιμέρους πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες επενδύει περισσότερο από το 10% του κεφαλαίου του δεν υπερβαίνει το 40% της αξίας του κεφαλαίου του.

6.  Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ομάδα για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, όπως ρυθμίζονται από την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ(17) του Συμβουλίου ή σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως μεμονωμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5.

Άρθρο 12α

Σε περίπτωση κατά την οποία το ΕΜΕΚ παραβιάζει τις απαιτήσεις διαφοροποίησης όπως ορίζονται στο άρθρο 12 και η παραβίαση είναι ανεξάρτητη από τη βούληση του διαχειριστή του ΕΜΕΚ, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον διαχειριστή προθεσμία έξι μηνών για να λάβει αυτός τα μέτρα που χρειάζονται για τη διόρθωση της κατάστασης.

Άρθρο 13

Συγκέντρωση

1.  Τα ΕΜΕΚ δύνανται να αποκτήσουν όχι περισσότερο από το 25% των μετοχών ή μεριδίων μεμονωμένων ΕΜΕΚ, ΕΕΕΚ ή ΕΤΚΕ.

2.  Τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ εφαρμόζονται για επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Δανεισμός ρευστών διαθεσίμων

Ένα ΕΜΕΚ δύναται να δανειστεί ρευστά διαθέσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ·

β)  εξυπηρετεί τον σκοπό της απόκτησης συμμετοχής σε επιλέξιμα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία·

γ)  πραγματοποιείται στο ίδιο νόμισμα με τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν με τα δανειακά ρευστά διαθέσιμα·

εα)   επιβαρύνει περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν το 30% του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ·

εβ)   η διάρκειά του ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ.

Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ ενημερώνει τους επενδυτές εκ των προτέρων για μελλοντικές ανάγκες δανεισμού που προκύπτουν στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής.

Άρθρο 15

Εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

1.  Τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1:

α)  ισχύουν από την ημερομηνία που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ, η οποία ημερομηνία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να επενδυθούν από το ΕΜΕΚ και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή το ήμισυ της διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2, ανάλογα με το ποια χρονική περίοδος είναι συντομότερη, μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΕΜΕΚ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ, κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένου επενδυτικού σχεδίου, δύναται να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα επιπλέον έτος·

β)  παύουν να ισχύουν μόλις το ΕΜΕΚ αρχίσει να πωλεί περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την πολιτική εξαγοράς του, όπως ορίζεται στο άρθρο 16·

γ)  αναστέλλονται προσωρινά σε περίπτωση που το ΕΜΕΚ συγκεντρώσει πρόσθετα κεφάλαια, εφόσον η αναστολή αυτή δεν διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες, ιδίως σε περίπτωση επενδύσεων σε υποδομές.

2.  Σε περίπτωση έκδοσης ενός μακροπρόθεσμου περιουσιακού στοιχείου στο οποίο έχει επενδύσει το ΕΜΕΚ από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο δεν συμμορφώνεται πλέον με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), το μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο δύναται να συνεχίσει να συνυπολογίζεται στο 70% που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 για μέγιστο διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 10.

Κεφάλαιο III

Εξαγορά, διαπραγμάτευση και έκδοση μετοχών ή μεριδίων ΕΜΕΚ και διανομές εσόδων

Άρθρο 16

Πολιτική εξαγορών

1.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ μπορεί να συστήσει επαγγελματικό ΕΜΕΚ, χωρίς συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, ή μπορεί να αποφασίσει να συστήσει ένα ΕΜΕΚ όπου θα είναι δυνατή η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, επαγγελματιών επενδυτών και ημιεπαγγελματιών επενδυτών.

1α.  Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ μπορούν να αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ, καθώς και το δικαίωμα για προσωρινή παράταση του κύκλου ζωής του ΕΜΕΚ και τις προϋποθέσεις για άσκηση του δικαιώματος αυτού. Εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία, η διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ δεν υπόκειται σε περιορισμό.

1β.  Εάν ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ αποφασίσει να επιτρέψει τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στο ΕΜΕΚ, όλοι οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων ή μετοχών τους πριν από τη λήξη της ζωής του ΕΜΕΚ. Εντούτοις, η εξαγορά μεριδίων και μετοχών θεσμικών επενδυτών ή ιδιωτών επενδυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συμπλήρωση της μισής διάρκειας ζωής του ΕΜΕΚ και με συνολικό ανώτατο όριο 20% του συνολικού ποσού του επενδυτικού κεφαλαίου. Εάν δεν προβλέπονται δικαιώματα εξαγοράς στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ, η εξαγορά για τους επενδυτές είναι δυνατή από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω προσδιορισμό των προϋποθέσεων και απαιτήσεων σχετικά με τις δομές της πολιτικής εξαγορών των ΕΜΕΚ, με σκοπό να επιτευχθεί σαφήνεια και συνεκτικότητα σε όλη την Ένωση.

2.  Η διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ είναι συνεπής προς τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του ΕΜΕΚ και επαρκής για την κάλυψη του κύκλου ζωής καθενός από τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ, όπως μετράται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά έλλειψης ρευστότητας και τον οικονομικό κύκλο ζωής του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τον δεδηλωμένο επενδυτικό στόχο του ΕΜΕΚ.

3.  Οι επενδυτές δύνανται να ζητήσουν την εκκαθάριση του ΕΜΕΚ εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα εξαγοράς τους, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την πολιτική εξαγορών του ΕΜΕΚ, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν.

3α.   Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ και οι κοινοποιήσεις προς τους επενδυτές καθορίζουν τις διαδικασίες για επανεπένδυση των εσόδων από επενδύσεις σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, είτε σε άλλες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις είτε σε υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές λήγουν πριν από την ημερομηνία λήξης του ΕΜΕΚ.

4.  Οι επενδυτές έχουν πάντα τη δυνατότητα να ζητήσουν εξόφληση σε μετρητά.

5.  Η εξόφληση σε είδος από τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΕΚ είναι δυνατή μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι επενδυτές τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης·

β)  ο επενδυτής ζητά εγγράφως να εισπράξει ένα ποσοστό επί των περιουσιακών στοιχείων του κεφαλαίου·

γ)  δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να περιορίζουν τη μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

6.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες η διάρκεια ζωής ενός ΕΜΕΚ είναι επαρκής για την κάλυψη του κύκλου ζωής κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου του ΕΜΕΚ.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως το 2015.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 17

Δευτερογενής αγορά

1.  Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα να εισάγονται τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 14 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ▌.

2.  Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ δεν εμποδίζουν τους επενδυτές να μεταβιβάζουν ελεύθερα τις μετοχές ή τα μερίδιά τους σε τρίτους.

2α.   Το ΕΜΕΚ δημοσιεύει τακτικά εξήγηση οιασδήποτε σημαντικής διαφοράς μεταξύ της αγοραίας αξίας εισηγμένων μετοχών ή μεριδίων και της δικής του εκτίμησης της καθαρής αξίας του ενεργητικού του.

Άρθρο 18

Έκδοση νέων μετοχών ή μεριδίων

1.  Ένα ΕΜΕΚ δύναται να προσφέρει νέες εκδόσεις μετοχών ή μεριδίων, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα.

2.  Ένα ΕΜΕΚ δεν εκδίδει νέες μετοχές ή μερίδια σε τιμή κατώτερη από την καθαρή αξία ενεργητικού του χωρίς προηγούμενη προσφορά των μετοχών ή μεριδίων αυτών στην ίδια τιμή στους υπάρχοντες επενδυτές.

Άρθρο 19

Διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΜΕΚ

1.  Κάθε ΕΜΕΚ εκδίδει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την ορθή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του, προκειμένου να εξοφλήσει τους επενδυτές μετά τη λήξη του.

2.  Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και περιλαμβάνει:

α)  εκτίμηση της αγοράς για τους υποψήφιους αγοραστές·

β)  εκτίμηση και σύγκριση των πιθανών τιμών πώλησης·

γ)  αποτίμηση των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων·

δ)  ακριβές χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και την αποτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως την […].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 20

Διανομή εσόδων

1.  Ένα ΕΜΕΚ δύναται να διανέμει τακτικά στους επενδυτές τα έσοδα που παράγονται από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Τα έσοδα αυτά συνίστανται στα εξής:

α)  οποιαδήποτε έσοδα που παράγουν τακτικά τα περιουσιακά στοιχεία·

β)  την υπεραξία κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε μετά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ▌.

2.  Η πολιτική διανομής εσόδων σχεδιάζεται με στόχο να ελαχιστοποιήσει τη μεταβλητότητα των αποδόσεων για τους επενδυτές. Τα έσοδα δεν διανέμονται εφόσον είναι απαραίτητα για μελλοντικές δεσμεύσεις του ΕΜΕΚ.

2α.  Σε περίπτωση που ένα ΕΜΕΚ έχει διαθέσει ένα από τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου του, μπορεί να λάβει άδεια να μειώσει το κεφάλαιό του κατ’ αναλογία.

3.  Το ΕΜΕΚ αναφέρει στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα την πολιτική διανομών που θα εφαρμόζει κατά τη διάρκεια ζωής του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο IV

Απαιτήσεις διαφάνειας

Άρθρο 21

Διαφάνεια

1.  Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας δεν προωθούνται εμπορικά στην Ένωση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

Τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΕΜΕΚ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας δεν προωθούνται εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ένωση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βασικού εγγράφου πληροφοριών (ΒΕΠ) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. (ΕΕ) αριθ. .../... [PRIPS].

2.  Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση, καθώς και, ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους.

3.  Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)  δήλωση η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτικοί στόχοι και η στρατηγική του ΕΜΕΚ για την επίτευξη των στόχων αυτών καθιστούν το κεφάλαιο μακροπρόθεσμο·

β)  τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής(19)·

γ)  τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, εάν δεν καλύπτονται ήδη από το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ)  σαφή αναφορά των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύει το ΕΜΕΚ·

δα)   κατάσταση ταμειακών ροών.

4.  Το ενημερωτικό δελτίο, το ΒΕΠ και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εμπορικής προώθησης ενημερώνουν σαφώς τους επενδυτές σχετικά με τη μη ρευστοποιήσιμη φύση του ΕΜΕΚ.

Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό δελτίο, το ΒΕΠ και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα εμπορικής προώθησης, με σαφή τρόπο:

α)  ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων του ΕΜΕΚ·

β)  κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1, ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη λήξη του ΕΜΕΚ και σχετικά με οιοδήποτε δικαίωμα προσωρινής παράτασης ή παρέμβασης στη διάρκεια ζωής του ΕΜΕΚ και τις προβλεπόμενες ειδικές προϋποθέσεις·

γ)  αναφέρουν εάν το ΕΜΕΚ προορίζεται να προωθηθεί εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές·

δ)  αναφέρουν το δικαίωμα των επενδυτών να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ·

ε)  αναφέρουν τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα τυχόν πληρωμών εσόδων, εάν υπάρχουν, στους επενδυτές κατά τη διάρκεια ζωής του κεφαλαίου·

στ)  ενημερώνουν τους επενδυτές ότι θα πρέπει να επενδύουν σε ΕΜΕΚ μόνον ένα μικρό ποσοστό του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους·

στα)   ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη στρατηγική βάσει της οποίας εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές οι μη εισηγμένες εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις·

στβ)   ενημερώνουν τους επενδυτές σχετικά με τη στρατηγική που αφορά τη χρήση παραγώγων, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά και πτυχές του υπό συζήτηση έργου·

στγ)   γίνεται αναφορά κάθε συμμετοχής σε μέσα στα οποία εμπλέκονται δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης·

στδ)   ενημερώνουν τους επενδυτές τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για την πρόοδο κάθε επενδυτικού έργου, την αξία των μεμονωμένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και την αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία τοποθετήθηκαν πλεονάζοντα διαθέσιμα, καθώς και για τη φύση, τον σκοπό και την αξία των τυχόν χρησιμοποιούμενων παραγώγων.

4α.   Το ενημερωτικό δελτίο για επαγγελματικά ΕΜΕΚ περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Επιπροσθέτως, μνημονεύει κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 12 σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Άρθρο 22

Δημοσιοποίηση των εξόδων

1.  Το ενημερωτικό δελτίο ενημερώνει με σαφήνεια τους επενδυτές σχετικά με το ύψος των διαφόρων εξόδων που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές. Τα διάφορα έξοδα ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)  έξοδα σύστασης του ΕΜΕΚ·

β)  έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων·

γ)  έξοδα διαχείρισης·

δ)  έξοδα διανομής·

ε)  άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων, των κανονιστικών εξόδων, των εξόδων παρακαταθήκης και θεματοφυλακής, των εξόδων για υπηρεσίες ειδικών και των εξόδων ελέγχου.

2.  Το ενημερωτικό δελτίο γνωστοποιεί ένα συνολικό ποσοστό των εξόδων επί του κεφαλαίου του ΕΜΕΚ.

3.  Το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο στην ανάλυση των συνολικών εξόδων τόσο με τη μορφή χρηματικού ποσού όσο και με τη μορφή ποσοστού.

4.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίζει:

α)  τους κοινούς ορισμούς, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και τις μορφές παρουσίασης των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και το συνολικό ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

β)  τους κοινούς ορισμούς, τις μεθοδολογίες υπολογισμού και τη μορφή παρουσίασης των συνολικών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τα σχέδια ρυθμιστικών προτύπων που αναφέρονται στο σημείο (…) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/... [PRIPS].

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως την […].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο V

Εμπορική προώθηση των μεριδίων ή μετοχών των ΕΜΕΚ

Άρθρο 23

Μέσα που διατίθενται στους επενδυτές

1.  Εάν ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα ενός ΕΜΕΚ λιανικής προβλέπουν δικαιώματα εξαγοράς, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο σκοπεύει να προωθήσει εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του ΕΜΕΚ, εξασφαλίζει τα διαθέσιμα μέσα για την πραγματοποίηση εγγραφών, τη διενέργεια πληρωμών σε μεριδιούχους ή μετόχους, την επαναγορά ή εξόφληση των μεριδίων ή των μετοχών, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλεται να παρέχει το ΕΜΕΚ και οι διαχειριστές του.

2.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των μέσων, την τεχνική υποδομή τους και το περιεχόμενο των καθηκόντων τους έναντι των επενδυτών των ΕΜΕΚ που αναφέρονται στην παράγραφο 1

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως την […].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2α.  Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στα επαγγελματικά ΕΜΕΚ.

Άρθρο 24

Πρόσθετες απαιτήσεις για την εμπορική προώθηση σε ιδιώτες επενδυτές

Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ μπορεί να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

α)  ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΜΕΚ προβλέπουν ότι όλοι οι επενδυτές τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και δεν παρέχεται καμία προνομιακή μεταχείριση ή ειδικές οικονομικές παροχές σε μεμονωμένους επενδυτές ή ομάδες επενδυτών·

β)  το ΕΜΕΚ μπορεί να έχει τη δομή σύμπραξης εάν αυτό δεν απαιτεί πρόσθετες δεσμεύσεις για τον επενδυτή εκτός από την αρχική κεφαλαιακή δέσμευση·

γ)  οι ιδιώτες επενδυτές δύνανται, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής για μερίδια ή μετοχές του ΕΜΕΚ, να ακυρώσουν την εγγραφή τους και να τους επιστραφούν τα χρήματα χωρίς καμία κύρωση·

γα)  ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ έχει καταρτίσει κατάλληλες διαδικασίες και ρυθμίσεις για την εξέταση των καταγγελιών των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίες επιτρέπουν στους ιδιώτες επενδυτές να υποβάλλουν καταγγελίες στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους τους·

γβ)  η νομική μορφή του ΕΜΕΚ είναι τέτοια ώστε οι ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα από το ποσό το οποίο έχουν εισφέρει στο επενδυτικό κεφάλαιο·

γγ)   το ΕΜΕΚ επενδύει σε μερίδια ή μετοχές ΕΕΕΚ και ΕΤΚΕ μόνο υπό τον όρο ότι αυτά τα ταμεία διαθέτουν θεματοφύλακα.

Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει πρότυπα για την περαιτέρω εξειδίκευση των διατάξεων σχετικά με τους ιδιώτες επενδυτές, τα οποία ενσωματώνονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα.

Άρθρο 25

Εμπορική προώθηση των μεριδίων ή μετοχών των ΕΜΕΚ

1.  Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ είναι σε θέση να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ που διαθέτει άδεια λειτουργίας σε επαγγελματίες, ημιεπαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής του κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

2.  Ο διαχειριστής ενός ΕΜΕΚ μπορεί να προωθεί εμπορικά τα μερίδια ή τις μετοχές του εν λόγω ΕΜΕΚ που διαθέτει άδεια λειτουργίας σε επαγγελματίες, ημιεπαγγελματίες και ιδιώτες επενδυτές σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή του ΕΜΕΚ κατόπιν κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

3.  Ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ δηλώνει στην αρμόδια αρχή του όσον αφορά κάθε ΕΜΕΚ κατά πόσον προτίθεται ή όχι να το προωθήσει εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές.

4.  Εκτός από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ παρέχει στην αρμόδια αρχή του όλα τα ακόλουθα:

α)  το ενημερωτικό δελτίο του ΕΜΕΚ·

β)  το βασικό έγγραφο πληροφοριών του ΕΜΕΚ στην περίπτωση που πρόκειται να προωθηθεί εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές·

γ)  τις πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 22.

5.  Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ νοείται ότι αναφέρονται επίσης στην εμπορική προώθηση των ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές και ότι καλύπτουν τις πρόσθετες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

6.  ▌ Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ενός ΕΜΕΚ απαγορεύει επίσης την εμπορική προώθηση ενός εγκεκριμένου ΕΜΕΚ, εάν ο διαχειριστής του δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό.

7.  Εκτός από τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο [...] της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ενός ΕΜΕΚ αρνείται επίσης τη διαβίβαση ενός πλήρους φακέλου κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου το ΕΜΕΚ πρόκειται να προωθηθεί εμπορικά, εάν ο διαχειριστής του δεν συμμορφώνεται ή δεν θα συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο VΙ

Εποπτεία

Άρθρο 26

Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές

1.  Οι αρμόδιες αρχές εποπτεύουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό σε συνεχή βάση.

2.  Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται στα κεφάλαια II, III και IV.

3.  Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα, καθώς και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.

4.  Η αρμόδια αρχή του διαχειριστή του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της επάρκειας των ρυθμίσεων και της οργάνωσης του διαχειριστή, έτσι ώστε ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία όλων των ΕΜΕΚ που διαχειρίζεται.

Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης του διαχειριστή του ΕΜΕΚ με τον παρόντα κανονισμό.

5.  Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή προωθούνται εμπορικά στην επικράτειά τους, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι δεν χρησιμοποιούν την ονομασία «ΕΜΕΚ» ή υπονοούν ότι είναι ΕΜΕΚ, εκτός αν είναι εγκεκριμένοι και συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 27

Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.  Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

1α.   Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως όταν ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ:

α)   δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη σύνθεση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση των άρθρων 12 και 15·

β)   προωθεί εμπορικά, κατά παράβαση των άρθρων 24 και 25, τα μερίδια ή τις μετοχές ενός ΕΜΕΚ σε ιδιώτες επενδυτές·

γ)   χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «ΕΜΕΚ» χωρίς να έχει λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 3·

δ)   χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «ΕΜΕΚ» για την εμπορική προώθηση επενδυτικών κεφαλαίων που δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1·

ε)   δεν συμμορφώνεται προς τους εφαρμοστέους κανόνες και την ισχύουσα ευθύνη, κατά παράβαση του άρθρου 6.

1β.   Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1α περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΕΜΕΚ, κατά περίπτωση:

α)  λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο διαχειριστής του ΕΜΕΚ συμμορφώνεται προς τα άρθρα 3, 6, 12, 15, 24 και 25·

β)  απαγορεύει τη χρήση του χαρακτηρισμού «ΕΜΕΚ» και ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε στον εν λόγω διαχειριστή ΕΜΕΚ.

2.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 28

Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ

1.  Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ασκούνται επίσης σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.  Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο παρών κανονισμός συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο κάθε άλλης νομικά δεσμευτικής πράξης της Ένωσης με την οποία ανατίθενται καθήκοντα στην Αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 29

Συνεργασία μεταξύ αρχών

1.  Η αρμόδια αρχή του ΕΜΕΚ και η αρμόδια αρχή του διαχειριστή, εάν είναι διαφορετικές, συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο VΙΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 30

Επανεξέταση

Η Επιτροπή ξεκινά επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ταυτόχρονα με, ή αμέσως μετά, την επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 69 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Στην επανεξέταση αναλύονται ιδίως:

α)  ο αντίκτυπος ▌ του άρθρου 16 παράγραφος 1 ▌·

β)  ο αντίκτυπος στη διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού από την εφαρμογή του κατώτατου ορίου του 70% των επιλέξιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, ιδίως για την αξιολόγηση του κατά πόσον θα ήταν αναγκαία αυξημένα μέτρα σχετικά με τη ρευστότητα ▌·

γ)  ο βαθμός στον οποίο τα ΕΜΕΚ διατίθενται στις αγορές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι ΔΟΕΕ που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ενδέχεται να ενδιαφέρονται να διαθέσουν ΕΜΕΚ στην αγορά·

γα)   ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, καθώς και οι κανόνες διαφοροποίησης, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και τα όρια σχετικά με τη δανειοληψία μετρητών.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενα, εφόσον χρειάζεται, από τις δέουσες προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 71.
(2)Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).
(3)Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(4)Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(6)Οδηγία 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και της οδηγίας 2002/92/ΕΚ [νέα MIFID] (ΕΕ L ...).
(7)Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ... [PRIPS] (ΕΕ ...).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(11)Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(12)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.)
(14)Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(15)Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(16) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36).
(17)ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
(18)ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(19)ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου