Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0211/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0211/2014

Keskustelut :

PV 16/04/2014 - 20
CRE 16/04/2014 - 20

Äänestykset :

PV 17/04/2014 - 9.4
CRE 17/04/2014 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0448

Hyväksytyt tekstit
PDF 441kWORD 175k
Torstai 17. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ***I
P7_TA(2014)0448A7-0211/2014
Teksti
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin tarkistukset 17. huhtikuuta 2014 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))(1)
EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
komission ehdotukseen
---------------------------------------------------------

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Tarkistus 1 [jollei toisin mainita]

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0211/2014).
(2)Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Pitkäaikainen rahoitus on keskeinen väline, jonka avulla Euroopan talous pääsee Eurooppa 2020 -strategian sekä korkeaa työllisyyttä ja kilpailukykyä koskevien tavoitteiden mukaisesti kestävään, älykkääseen ja osallistavaan kasvuun ja jonka avulla voidaan rakentaa tulevaisuuden taloutta siten, että se on kestokykyinen ja vähemmän altis järjestelmäriskeille. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot tarjoavat pitkäaikaista rahoitusta erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin, listaamattomille tai listautuneille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotka laskevat liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai velkainstrumentteja, joille ei ole helposti yksilöitävää ostajaa. Tarjoamalla rahoitusta tällaisiin hankkeisiin, eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot vaikuttavat myönteisesti unionin reaalitalouden rahoitukseen ja sen politiikkojen täytäntöönpanoon.

(2)  Kysyntäpuolella eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat tarjota vakaan ja turvallisen tulovirran eläkkeiden hallinnoijille, vakuutusyhtiöille, säätiöille, kunnille ja muille yhteisöille, joilla on säännöllisiä ja toistuvia vastuita maksettavinaan ja jotka hakevat pitkän aikavälin tuottoa hyvin säännellyissä rakenteissa. Vaikka eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ovat vähemmän likvidejä kuin siirtokelpoisiin arvopapereihin tehtävät sijoitukset, ne voivat tarjota vakaan ja turvallisen tulovirran yksittäisille sijoittajille, jotka luottavat säännölliseen kassavirtaan, jonka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi tuottaa. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat myös tarjota ajan mittaan hyvät mahdollisuudet pääoman karttumiseen sijoittajille, joilla ei ole vakaata ja turvallista tulovirtaa. Eurooppalaisille pitkäaikaissijoitusrahastolle olisi voitava antaa lupa vähentää pääomaansa määräsuhteen mukaisesti, jos se on myynyt jonkin omaisuuseristään.

(3)  Hankkeisiin, jotka koskevat liikenteen infrastruktuuria, kestävän energian tuotantoa tai jakelua, sosiaalista infrastruktuuria (asuntoja tai sairaaloita), luonnonvarojen ja energian käyttöä vähentävien uusien tekniikoiden ja järjestelmien käyttöönottoa tai pk-yritysten kasvun vauhdittamista, voi olla saatavilla niukasti rahoitusta. Kuten finanssikriisi on osoittanut, pankkirahoituksen täydentäminen laajemmalla valikoimalla rahoituslähteitä, jotka parantavat pääomamarkkinoiden dynaamisuutta, voisi auttaa poistamaan rahoitusvajetta. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat olla keskeisessä asemassa tässä yhteydessä. Tietyissä hankkeissa ne voisivat käyttää innovatiivisten rahoitusvälineiden kaltaisia resursseja valtionvelkakriisin heikentämän julkisen rahoituksen täydentämiseksi.

(4)  Ottaen huomioon, että sijoittajat saattavat olla kiinnostuneita sijoittamaan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, että sijoittajille olisi tarjottava oikeanlaisia kannustimia sijoittaa niihin ja että erityisesti yksityissijoittajilla ei välttämättä ole tarvittavia resursseja tai riittävän hajautettuja sijoitussalkkuja, jotka antaisivat heille mahdollisuuden kiinnittää pääomansa pitkäksi ajaksi, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi kyettävä tarjoamaan sijoittajilleen lunastusoikeuksia. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajille olisi siksi annettava mahdollisuus päättää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaan, perustavatko ne eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja lunastusoikeuksin vai ilman niitä. Jos lunastusoikeusjärjestelmä otetaan käyttöön, oikeudet ja niitä koskevat yksityiskohdat olisi määriteltävä selkeästi ennalta ja ne olisi ilmoitettava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa. Lisäksi komission vaikutustenarvioinnissa yksilöitiin kansallisella tasolla pitkäaikaisrahastoja, jotka ovat rakenteeltaan noteerattuja yhteisöjä. Tämä antaa sijoittajille mahdollisuuden käydä kauppaa jälkimarkkinoilla rahastossa omistamillaan osakkeilla tai osuuksilla. Kun rahaston osakkeet on noteerattu pörssissä, sijoittajat voivat ostaa ja myydä niitä suoraan pörssissä samalla tavalla kuin mitä tahansa muita noteerattuja arvopapereita. Jälkimarkkinat voivat toimia myös silloin, kun rahaston osakkeita tai osuuksia ei ole noteerattu. Siinä tapauksessa sijoittajat voivat vaihtaa omistusosuutensa suoraan toisen sijoittajan kanssa. Välittäjät, kuten pankit tai jakelijat, voivat toimia avustajina näillä jälkimarkkinoilla. Ne voivat kerätä osto- ja myyntimääräyksiä ja välittää ne asiakkailleen. Jos pitkän aikavälin sijoittamisesta halutaan todella tehdä houkutteleva vaihtoehto pienimuotoista sijoitustoimintaa harjoittaville sijoittajille tai koko vähittäismarkkinoille, jälkimarkkinat ovat pääasiallinen kauppapaikka, jolla pitkäaikaisen rahaston osakkeita tai osuuksia voidaan ostaa tai myydä. Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen antamisesta annettavassa kertomuksessa tarkastellaan sitä, onko tämä sääntö tuottanut odotettuja tuloksia eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen osakkeiden tai osuuksien yleistymisen osalta.▌

(4 a)  Jotta eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista tulisi toteuttamiskelpoinen ja houkutteleva vaihtoehto ammattisijoittajille, kuten ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaville laitoksille, eläkerahastoille ja vakuutusyhtiöille, on tärkeää, että niiden omia varoja koskeviin lakisääteisiin vaatimuksiin tehdään tarvittavat muutokset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/41/EY(3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY(4), eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen joustavuuden takaamiseksi tehtäessä investointeja epälikvideihin varoihin. Lisäksi olisi tarvittaessa arvioitava huolellisesti kaikkia uusia kansallisia sääntelyyn perustuvia rajoitteita.

(5)  Tässä asetuksessa tarkoitettujen pitkäaikaisten omaisuusluokkien olisi sisällettävä listaamattomien yritysten ja listattujen pk-yritysten liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit tai velkainstrumentit, joille ei ole helposti yksilöitävää ostajaa. Niiden olisi sisällettävä myös sellaisten listattujen yritysten liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit tai velkainstrumentit, joiden pääoma on enintään 1 miljardi euroa. Tämän asetuksen olisi katettava myös reaaliomaisuus, joka aiheuttaa etukäteen mittavat pääomamenot sekä tuottaa toistuvaa ja ennakoitavaa kassavirtaa toiminta-aikanaan.

(6)  Koska voimassa ei ole asetusta, jossa vahvistettaisiin eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevat säännöt, kansallisella tasolla saatetaan toteuttaa erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan sijoituksia suojaavien toimenpiteiden välisistä eroista johtuvia kilpailun vääristymiä. Sijoitussalkun koostumusta, hajauttamista ja hyväksyttäviä omaisuuseriä, erityisesti hyödykkeisiin kohdistuvia sijoituksia, koskevat erilaiset vaatimukset luovat esteitä listaamattomiin yrityksiin ja reaaliomaisuuseriin keskittyvien rahastojen rajatylittävälle markkinoinnille, koska sijoittajat eivät voi helposti vertailla niille tarjottavia sijoitusmahdollisuuksia. Toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset aiheuttavat vaihtelua myös sijoittajansuojan tasoissa. Lisäksi erot vaatimuksissa, jotka koskevat sijoitustekniikoita, kuten sallittua lainanottoa, johdannaisinstrumenttien käyttöä, lyhyeksimyyntiin tai arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovellettavia sääntöjä, aiheuttavat vaihtelua sijoittajansuojan tasossa. Lunastusta ja/tai pitoaikoja koskevat erilaiset vaatimukset estävät listaamattomiin omaisuuseriin sijoittavien rahastojen myynnin valtioiden rajojen yli. Nämä erot lisäävät oikeudellista epävarmuutta ja voivat siten heikentää tällaisiin rahastoihin sijoittamista harkitsevien sijoittajien luottamusta ja kaventaa sijoittajien mahdollisuuksia tehdä tosiasiallisesti valintoja erilaisten pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksien välillä. Jäsenvaltioiden ei siksi tulisi sallia asettaa lisävaatimuksia tällä asetuksella säännellylle alalle, ja asianmukaisen oikeusperustan tälle asetukselle olisi oltava perussopimuksen 114 artikla, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä.

(7)  Yhtenäiset säännöt kaikkialla unionissa ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että eurooppalaisilla pitkäaikaissijoitusrahastoilla on johdonmukainen ja vakaa tuoteprofiili koko unionissa. Jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja korkeatasoinen sijoittajansuoja, on tarpeen vahvistaa yhtenäiset säännöt eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toiminnasta, erityisesti kyseisten sijoitusrahastojen sijoitussalkun koostumuksesta, ja sijoitusinstrumenteista, joita ne voivat käyttää ottaakseen positioita pitkäaikaisissa omaisuuserissä, kuten listattujen pk-yritysten liikkeeseen laskemissa oman pääoman ehtoisissa instrumenteissa tai velkainstrumenteissa sekä listaamattomissa yrityksissä ja reaaliomaisuuserissä. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen sijoitussalkkua koskevat yhtenäiset säännöt ovat tarpeen myös sen varmistamiseksi, että sijoitusrahastot, joiden tavoitteena on tuottaa säännöllisiä tuloja, pitävät yllä hajautettua sijoitusomaisuussalkkua, joka soveltuu kassavirran säilyttämiseen säännöllisenä. Lisäksi on tarpeen yhteensovittaa jäsenvaltioiden verotusjärjestelmät sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ovat yhtä houkuttelevia sijoittajille, ja kansallisia politiikkoja on lähennettävä toisiinsa, jotta voidaan luoda yhtäläiset investointiedellytykset ja reagoida näin jäsenvaltioiden epätasapainoon.

(8)  On olennaisen tärkeää varmistaa, että eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toiminnan sekä erityisesti niiden sijoitussalkun koostumuksen ja sijoitusinstrumenttien, joita ne voivat käyttää, määritelmä on suoraan sovellettavissa eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajiin, ja sen vuoksi nämä uudet säännöt on tarpeen antaa asetuksen muodossa. Näin varmistetaan myös yhtenäiset edellytykset nimityksen ”eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto” käytölle estämällä toisistaan poikkeavien kansallisten vaatimusten käyttö. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajien olisi noudatettava samoja sääntöjä koko unionin alueella, jotta voitaisiin myös kasvattaa sijoittajien luottamusta eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin ja varmistaa nimityksen jatkuva luotettavuus. Yhtenäisten sääntöjen hyväksymisellä vähennetään samalla eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sovellettavien sääntelyvaatimusten monimutkaisuutta. Yhtenäisten sääntöjen avulla alennetaan lisäksi kustannuksia, joita rahastonhoitajille aiheutuu listattuihin pk-yrityksiin sekä listaamattomiin pitkäaikaisiin omaisuuseriin ja vastaaviin reaaliomaisuusluokkiin sijoittavia rahastoja koskevien erilaisten kansallisten sääntöjen noudattamisesta. Tämä koskee erityisesti rahastonhoitajia, jotka haluavat hankkia pääomaa muista maista. Sillä myös edistetään kilpailun vääristymien poistamista.

(9)  Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevat uudet säännöt liittyvät läheisesti ▌ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/61/EU(5), koska se muodostaa unionissa oikeudellisen kehyksen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitoa ja markkinointia varten. Määritelmän mukaan eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ovat unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joita hoitavat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joille on myönnetty toimilupa direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

(10)  Koska direktiivissä 2011/61/EU vahvistetaan myös kolmansiin maihin sovellettava vaiheittainen järjestelmä, jolla säännellään unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevien uusien sääntöjen soveltamisala on suppeampi uuden pitkäaikaisen sijoitustuotteen eurooppalaisen ulottuvuuden korostamiseksi. Tämän vuoksi ainoastaan direktiivin 2011/61/EU määritelmän mukainen unioniin sijoittautunut vaihtoehtoinen sijoitusrahasto olisi voitava hyväksyä toimiluvan saaneeksi eurooppalaiseksi pitkäaikaissijoitusrahastoksi ja vain siinä tapauksessa, että sitä hoitaa unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 2011/61/EU mukaisesti. Kolmansien maiden sijoittajia olisi kuitenkin kannustettava sijoittamaan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin, koska niiltä saatavan arvokkaan pääoman turvin voidaan edistää hankkeiden toteuttamista unionissa.

(11)  Eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sovellettavien uusien sääntöjen olisi perustuttava direktiivillä 2011/61/EU ja sen täytäntöönpanosäädöksillä käyttöön otettuun voimassa olevaan sääntelykehykseen. Tämän vuoksi eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevia tuotesääntöjä olisi sovellettava voimassa olevassa unionin lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen rinnalla. Eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin olisi sovellettava erityisesti direktiivissä 2011/61/EU vahvistettuja rahaston hoitoa ja markkinointia koskevia sääntöjä. Myös direktiivissä 2011/61/EU vahvistettuja palvelujen rajatylittävää tarjoamista ja sijoittautumisvapautta koskevia säännöksiä olisi sovellettava vastaavasti eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen rajatylittävään toimintaan. Niitä olisi täydennettävä erityisillä markkinointisäännöillä, joita sovelletaan eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen rajatylittävään markkinointiin sekä yksityissijoittajille että ammattimaisille sijoittajille kaikkialla unionissa.

(12)  Yhtenäisiä sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka haluavat markkinoida itseään eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina. Kyseisten sääntöjen ei pitäisi velvoittaa unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka eivät halua markkinoida itseään eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina ja jotka hyväksyvät siten myös sen, etteivät ne hyödy mainituista säännöistä johtuvista eduista. Toisaalta siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyrityksiä) ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei olisi mahdollista markkinoida eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina.

(13)  Jotta varmistetaan, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot noudattavat toimintaansa koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä, on tarpeen edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset myöntävät toimiluvan eurooppalaisille pitkäaikaissijoitusrahastoille. Direktiivissä 2011/61/EU säädettyjä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien yhdenmukaistettuja toimilupa- ja valvontamenettelyjä olisi sen vuoksi täydennettävä erityisellä eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimilupamenettelyllä. Olisi vahvistettava menettelyt sen varmistamiseksi, että vain direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneet unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joilla on valmiudet hoitaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa, voivat hoitaa eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja. Kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot pystyvät noudattamaan toimintaansa koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä.

(14)  Koska unioniin sijoittautuneilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla voi olla erilaisia oikeudellisia muotoja, jotka eivät välttämättä anna niille oikeushenkilöllisyyttä, olisi säännöksiä, joissa eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen edellytetään toteuttavan toimia, tulkittava siten, että ne viittaavat tällaisen rahaston hoitajaan niissä tapauksissa, joissa kyseinen rahasto on perustettu unioniin sijoittautuneeksi vaihtoehtoiseksi sijoitusrahastoksi, joka ei voi toimia yksinään, koska sillä ei ole omaa oikeushenkilöllisyyttä.

(15)  Jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot tavoittelevat pitkäaikaisia sijoituksia ja auttavat rahoittamaan EU:n talouden kestävää kasvua, kyseisten rahastojen salkkua koskevissa säännöissä olisi edellytettävä niiden omaisuusluokkien selkeää yksilöintiä, joihin kyseiset rahastot voivat sijoittaa, ja edellytyksistä, joiden täyttyessä mainitut omaisuusluokat olisi katsottava hyväksyttäviksi. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston olisi sijoitettava vähintään 70 prosenttia pääomastaan hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin ja vähintään 60 prosenttia pääomastaan EU:n alueelle sijoittautuneen hyväksyttävän salkkuyrityksen liikkeelle laskemiin arvopapereihin. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen koskemattomuuden varmistamiseksi on myös suotavaa kieltää kyseisiä sijoitusrahastoja toteuttamasta tiettyjä rahoitustoimia, jotka saattavat vaarantaa niiden sijoitusstrategian ja -tavoitteet aiheuttamalla lisäriskejä, jotka eroavat riskeistä, joita pitkäaikaisiin sijoituksiin tähtäävään rahastoon voidaan odottaa kohdistuvan. Jotta voidaan varmistaa pääpainon asettaminen selkeästi pitkäaikaisiin sijoituksiin, mikä voi kannattaa sellaisten yksityissijoittajien tapauksessa, jotka ovat tottumattomia vähemmän tavanomaisiin sijoitusstrategioihin, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ei pitäisi voida sijoittaa johdannaisinstrumentteihin muutoin kuin sen omiin sijoituksiin liittyvien riskien suojaamista varten. Hyödykkeiden ja johdannaisinstrumenttien, jotka antavat kyseisiin hyödykkeisiin liittyviä epäsuoria vastuita, likvidin luonteen vuoksi hyödykkeisiin kohdistuvat sijoitukset eivät edellytä sijoittajan pitkäaikaista sitoutumista, ja ne olisi sen vuoksi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Nämä perustelut eivät koske infrastruktuuriin tai yrityksiin tehtäviä sijoituksia, jotka liittyvät hyödykkeisiin tai joiden arvonkehitys on epäsuorasti kytköksissä hyödykkeiden arvonkehitykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi maatilat maataloushyödykkeiden tapauksessa tai voimalaitokset energiahyödykkeiden tapauksessa.

(15 a)  Jotta eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voisi tehokkaasti edistää kestävää, älykästä ja osallistavaa kasvua unionissa, kunkin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston olisi otettava huomioon hyväksyttävien sijoitusten sosiaaliset vaikutukset ja niiden ympäristölliset, sosiaaliset ja hallintoon liittyvät piirteet. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan olisi erityisesti pohdittava valitun omaisuuserän vaikutusta kasvun eurooppalaisen mallin tavoitteiden, joita ovat muun muassa sosiaalisten infrastruktuurien vahvistaminen, kestävä liikkuvuus, uusiutuvan energian tuottaminen ja jakelu, energiatehokkuuden prosessit sekä ympäristöllisiä tai sosiaalisia ratkaisuja edistävillä aloilla toimivat yritykset tai yritykset, joilla on suuri innovointipotentiaali, saavuttamiseen.

(16)  Pitkäaikaisen sijoituksen määritelmä on laaja. Vaikka hyväksyttävä sijoitusomaisuus ei välttämättä edellytä eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajilta pitkiä pitoaikoja, ne ovat yleensä epälikvidejä, edellyttävät sitoutumista tietyksi ajaksi ja ovat taloudellisen profiilinsa kannalta pitkäaikaisia. Hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät eivät sisällä siirtokelpoisia arvopapereita, ja sen vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta. Koska listatuilla pk-yrityksillä voi olla maksuvalmiusongelmia ja ongelmia päästä jälkimarkkinoille, listattujen pk-yritysten oman pääoman ehtoiset instrumentit tai velkainstrumentit olisi kuitenkin sisällytettävä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hyväksyttäviin investointivaroihin, koska niiden on ylläpidettävä vakaata osakkeenomistajarakennetta. Hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät voivat siten olla siirtokelpoisia arvopapereita ja sen vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä voidaan käyttää. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen kohteena olevien sijoitusten suhdannevaihtelu on luonteeltaan pääosin pitkäaikaista suurien pääomasitoumusten ja tuoton saamisen edellyttämän ajan pituuden vuoksi. Tämän vuoksi tällaiset omaisuuserät eivät sovi sijoituksiin, joihin liittyy lunastusoikeuksia, lukuun ottamatta erityistapauksia, joihin liittyy tiettyjä ehtoja.

(17)  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi voitava sijoittaa muihin omaisuuseriin kuin hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin, jos se on tarpeen niiden kassavirran hallinnoimiseksi tehokkaasti, mutta vain siinä määrin kuin tämä on johdonmukaista eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen pitkän aikavälin sijoitusstrategian kannalta.

(18)  Hyväksyttävien sijoitusomaisuuserien on katsottava sisältävän omistusosuudet, kuten oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset instrumentit, velkainstrumentit vaatimukset täyttävissä salkkuyrityksissä ja vaatimukset täyttäville salkkuyrityksille myönnettävät lainat. Niiden olisi sisällettävä myös omistusosuudet muissa rahastoissa, jotka keskittyvät sijoittamaan muun muassa listaamattomiin yrityksiin, jotka laskevat liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja tai velkainstrumentteja, joille ei ole helposti yksilöitävää ostajaa. Reaaliomaisuuserissä olevien suorien omistusosuuksien olisi myös muodostettava hyväksyttävien omaisuuserien laji, paitsi jos ne ovat arvopaperistettuja, ja niihin olisi sovellettava niiden hankinta-arvoa ja kassavirtaprofiilia koskevia tiukkoja edellytyksiä.

(19)  Oman pääoman luonteisten instrumenttien on katsottava sisältävän rahoitusinstrumenttityypin, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu. Tällaisiin instrumentteihin sisältyy monenlaisia rahoitusinstrumentteja, kuten pääomalainat, äänettömät osakkuudet, osakkuuslainat, voitto-osuusoikeudet, vaihtovelkakirjalainat ja optiolainat.

(20)  Nykyisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi voitava ostaa vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen olemassa olevia osakkeita kyseisen yrityksen olemassa olevilta osakkeenomistajilta. Mahdollisimman kattavien varainhankintamahdollisuuksien varmistamiseksi olisi myös sallittava sijoitukset muihin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin. Vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tehtyjen sijoitusten laimenemisvaikutuksen välttämiseksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi sallittava sijoittaa vain muihin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin edellyttäen, että kyseiset sijoitusrahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10 prosentin osuutta pääomastaan muihin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin.

(21)  Rahoitusalan yritysten käyttö on tarpeen, jotta voidaan markkinoida eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja tehokkaasti sijoittajille ja yhdistää ja organisoida eri sijoittajien rahoitusosuudet infrastruktuurihankkeissa, mukaan lukien julkiset investoinnit. Sen vuoksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi sallittava sijoittaa hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin rahoitusalan yritysten avulla, kunhan kyseiset yritykset keskittyvät pitkäaikaisten hankkeiden rahoittamiseen ja pk-yritysten kasvuun.

(22)  ▌Vaatimukset täyttäviksi salkkuyrityksiksi olisi katsottava infrastruktuurihankkeet, listaamattomiin kasvuyrityksiin ja kasvamaan pyrkiviin listattuihin pk-yrityksiin tehtävät sijoitukset ▌, jotka voisivat soveltua pitkän aikavälin sijoitustarkoituksiin.

(23)  Infrastruktuurihankkeiden laajuus aiheuttaa sen, että ne edellyttävät suuria määriä pääomaa, joka on pidettävä sijoitettuna pitkiä aikoja. Tällaisiksi infrastruktuurihankkeiksi olisi katsottava muun muassa julkisten rakennusten infrastruktuuri, kuten koulut, sairaalat tai vankilat, sosiaalinen infrastruktuuri, kuten sosiaalisen asuntotuotanto, liikenteen infrastruktuuri, kuten tiet, joukkoliikennejärjestelmät tai lentokentät, energiainfrastruktuuri, kuten energiaverkot, ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillintähankkeet, voimalaitokset tai putkistot, vesihuoltoinfrastruktuuri, kuten vedenjakelujärjestelmät, viemäröinti tai kastelujärjestelmät, tietoliikenneinfrastruktuuri, kuten tietoliikenneverkot, ja jätehuoltoinfrastruktuuri, kuten kierrätys- tai keräysjärjestelmät.

(24)  Listaamattomilla yrityksillä voi olla vaikeuksia päästä pääomamarkkinoille sekä rahoittaa kasvua ja toimintansa laajentamista. Pääomaosuuksina tai lainoina otettava yksityinen rahoitus on tyypillinen keino hankkia rahoitusta. Koska tällaiset rahoitusinstrumentit ovat luonteeltaan pitkäaikaisia sijoituksia, ne edellyttävät pitkäjänteistä eli kärsivällistä pääomaa, jota eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat tarjota. Lisäksi listatuilla pk-yrityksillä on usein huomattavia esteitä pitkän aikavälin rahoituksen hankkimisessa, ja eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot voivat toimia arvokkaana vaihtoehtoisena rahoituksen lähteenä.

(25)  Infrastruktuuriin tehtävät sijoitukset edellyttävät pitkäjänteistä pääomaa likvidien jälkimarkkinoiden puuttumisen vuoksi. Sijoitusrahastot ovat keskeinen rahoituslähde omaisuuserille, jotka aiheuttavat suuria pääomamenoja. Tällaiset omaisuuserät edellyttävät usein pääomien yhdistämistä halutun rahoitustason saavuttamiseksi. Tällaiset sijoitukset ovat pitkäkestoisia, koska tällaisten omaisuuserien suhdannekierto on yleensä pitkä. Reaaliomaisuuseriin tehdyn investoinnin kuoletus vie yleensä useita vuosia. Tällaisten suurten omaisuuserien kehittämisen helpottamiseksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi voitava investoida suoraan infrastruktuuriin, jonka arvo on yli 10 miljoonaa euroa ja joka tuottaa ennakoitavaa ja jatkuvaa kassavirtaa koko toiminta-aikanaan. ▌Näistä syistä suoria omistusosuuksia reaaliomaisuudessa ja sijoituksia vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin on tarpeen käsitellä samalla tavalla.

(26)  Jos rahastonhoitaja omistaa osuuden salkkuyrityksessä, rahastonhoitaja on vaarassa asettaa omat etunsa rahaston sijoittajien etujen edelle. Tällaisten eturistiriitojen välttämiseksi ja hyvän ohjaus- ja hallintotavan varmistamiseksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi sijoitettava vain sellaisiin omaisuuseriin, joihin rahastonhoitajalla ei ole yhteyttä, paitsi jos ne investoivat eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan hoitamiin osuuksiin, osakkeisiin tai omaisuuseriin, jotka tämän asetuksen mukaan ovat hyväksyttäviä.

(27)  Jotta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajilla olisi tietynasteista liikkumavaraa rahastojensa sijoittamisessa, kaupankäynti muilla omaisuuserillä kuin pitkäaikaisilla sijoituksilla olisi sallittava siten, että kyseisten omaisuuserien osuus rahastojen pääomasta on enintään 30 prosenttia.

(28)  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen riskinoton rajoittamiseksi on olennaista hillitä vastapuoliriskiä asettamalla kyseisten sijoitusrahastojen salkuille selkeitä hajauttamisvaatimuksia. Kaikkiin OTC-johdannaisiin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012(6).

(29)  Jotta sijoituksen tekevää eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa voidaan estää käyttämästä huomattavaa vaikutusvaltaa toisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston tai liikkeeseen laskevan elimen hoitoon nähden, on tarpeen estää eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa keskittämästä kohtuutonta määrä varoja samaan sijoitukseen.

(30)  Jotta eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajilla olisi mahdollisuus hankkia lisäpääomaa rahaston toiminta-ajan kuluessa, niiden olisi voitava ottaa rahalainoja siten, että niiden osuus rahaston pääomasta on enintään 40 prosenttia. Tämän on tarkoitus tuottaa sijoittajille lisätuottoa. Valuuttapoikkeamien riskin poistamiseksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi lainattava vain valuuttaa, jonka määräisenä rahastonhoitaja odottaa hankkivansa omaisuuserän.

(31)  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitusten pitkäaikaisuuden ja epälikvidin luonteen vuoksi rahastonhoitajilla olisi oltava riittävästi aikaa soveltaa sijoitusrajoja. Sijoitusrajojen täytäntöönpanon edellyttämässä ajassa olisi otettava huomioon sijoitusten erityispiirteet ja ominaisuudet, mutta sen pituus saisi kuitenkin olla enintään viisi vuotta.

(31 a)  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aikaa voidaan kuitenkin perustamissäännöissä määritellyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa jatkaa tai lyhentää joustavuuden lisäämiseksi esimerkiksi tapauksissa, joissa hanke saatetaan päätökseen ennakoitua myöhemmin tai aikaisemmin, jotta rahasto toimii pitkän aikavälin investointistrategiansa mukaisesti.

(31 b)  Euroopan investointipankin (EIP), jolla on asiantuntemusta unionin infrastruktuurien rahoituksesta, ja muiden vastaavien kansallisten laitosten olisi toimittava aktiivisessa yhteistyössä eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajien ja sijoittajien, varsinkin yksityissijoittajien, kanssa, joilla ei välttämättä ole asianmukaista kokemusta. Lisäksi Euroopan investointipankin hankejoukkolainoja koskevien aloitteiden ja muiden sen kaltaisten toimien, kuten Verkkojen Eurooppa ‑välineen, olisi oltava suoraan yhteydessä eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon. Euroopan investointipankin olisi otettava kantaakseen riskit ja tarjottava takuut, jotta voidaan vähentää tällaisiin sijoituksiin liittyviä riskejä ja kannustaa sijoittajia luottamaan eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon turvallisena sijoitusvälineenä.

(32)  ▌Mikään ei saisi estää eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa hakemasta näiden osakkeiden tai osuuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi ▌Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU(7) [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdan määritelmän mukaisilla säännellyillä markkinoilla, direktiivin 2014/…/EU [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdan määritelmän mukaisessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai direktiivin 2014/…/EU [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan 1 kohdan 23 alakohdan määritelmän mukaisessa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, jolloin sijoittajat saavat tilaisuuden myydä osakkeitaan tai osuuksiaan ennen eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toiminta-ajan päättymistä. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen ei sen vuoksi saisi estää osakkeiden tai osuuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyille markkinoilla tai kaupan käymistä niillä säännellyillä markkinoilla, eivätkä ne saisi estää sijoittajia siirtämästä osakkeitaan tai osuuksiaan vapaasti kolmansille osapuolille, jotka haluavat ostaa kyseiset osakkeet tai osuudet. Kansallisista markkinoista tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan kaupankäynti jälkimarkkinoilla voi kuitenkin toimia eräillä markkinoilla, mutta toisilla siihen saattaa liittyä korkeita preemioita tai merkittäviä alennuksia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksista tai osakkeista, jotka on otettu kaupan kohteiksi tai joista käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla, mikä estäisi käytännössä sijoittajia käyttämästä tätä vaihtoehtoa. Tämä vaihtoehto ei siksi ehkä riitä korvaamaan säännöllisempiä lunastuksia koskevaa vaihtoehtoa.

(33)  Jotta sijoittajat voivat tehokkaasti lunastaa osakkeensa tai osuutensa rahaston toiminta-ajan päättyessä, rahastonhoitajan olisi alettava myydä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitussalkun omaisuuseriä hyvissä ajoin sen varmistamiseksi, että omaisuuserien arvo muutetaan rahaksi asianmukaisesti. Määrittäessään aikataulua sijoitusten säännönmukaiselle purkamiselle eurooppalaisen pitkäaikaisen sijoitusrahaston hoitajan olisi otettava huomioon sijoitusten erilaiset eräpäivät ja aika, joka tarvitaan ostajan löytämiseksi omaisuuserille, johon eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut. Koska sijoitusrajoja on epätarkoituksenmukaista pitää voimassa sijoitusten realisointijakson aikana, rajojen voimassaolon olisi päätyttävä, kun realisointijakso alkaa.

(34)  Omaisuuseriä, joihin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut, saatetaan listata säännellyillä markkinoilla rahaston toiminta-ajan kuluessa. Tällöin omaisuuserä ei enää täyttäisi tämän asetuksen mukaista listaamattomuusvaatimusta. Jotta rahastonhoitajat voivat purkaa tällaiseen omaisuuserään tehdyn sijoituksen asianmukaisesti, kyseinen omaisuuserä voitaisiin ottaa huomioon hyväksyttäviä sijoitusomaisuuseriä koskevan 70 prosentin rajan laskennassa enintään kolmen vuoden ajan.

(35)  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen erityisominaisuuksien ja niiden kohteena olevien yksityissijoittajien ja ammattimaisten sijoittajien vuoksi on tärkeää ottaa käyttöön tiukat avoimuusvaatimukset, jotka antavat mahdollisille sijoittajille valmiudet tehdä tietoon perustuvia arvioita ja olla täysin tietoisia sijoituksiin liittyvistä riskeistä. Direktiiviin 2011/61/EU sisältyvien avoimuusvaatimusten lisäksi eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen olisi julkaistava tarjousesite, jonka olisi välttämättä sisällettävä kaikki tiedot, jotka suljettujen yhteissijoitusyritysten edellytetään julkistavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY(8) ja komission asetuksen (EY) N:o 809/2004(9) mukaisesti. Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen markkinoimiseksi yksityissijoittajille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o […/…](10) [PRIPS] mukaisen sijoittajalle annettavan avaintietoasiakirjan julkaisemisen olisi oltava pakollista. Lisäksi markkinointiasiakirjoissa olisi nimenomaisesti kiinnitettävä huomiota eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston riskiprofiiliin ja niissä olisi mainittava kaikenlaisesta osallistumisesta EU:n talousarvion varoja sisältäviin välineisiin.

(36)  Koska eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot suunnataan sekä ammattimaisille sijoittajille että yksityissijoittajille kaikkialla unionissa, direktiivissä 2011/61/EU vahvistettuihin markkinointivaatimuksiin on tarpeen lisätä tiettyjä vaatimuksia sen varmistamiseksi, että sijoittajasuojan ja etenkin yksityissijoittajien suojan taso on riittävä. Tämän vuoksi olisi asetettava saataville järjestelyjä, jotka koskevat merkintöjen tekemistä, maksujen suorittamista osakkeiden tai osuuksien omistajille, osakkeiden tai osuuksien takaisinostoa tai lunastusta ja eurooppalaisilta pitkäaikaissijoitusrahastoilta ja niiden hoitajilta edellytettävien tietojen asettamista saataville. Jotta voidaan lisäksi varmistaa, ettei yksityissijoittajia aseteta epäedulliseen asemaan suhteessa kokeneisiin ammattimaisiin sijoittajiin, olisi otettava käyttöön tiettyjä suojatoimia, joita käytetään, kun eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja markkinoidaan yksityissijoittajille.

(37)  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen olisi tarkistettava, kykeneekö kyseinen sijoitusrahasto noudattamaan jatkuvasti tätä asetusta. Koska toimivaltaisilla viranomaisilla on jo laaja toimivalta direktiivin 2011/61/EU nojalla, tätä toimivaltaa olisi laajennettava, jotta sitä voitaisiin käyttää myös eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevien uusien yhteisten sääntöjen yhteydessä.

(38)  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) olisi voitava käyttää direktiivin 2011/61/EU nojalla sille siirrettyä toimivaltaa tähän asetukseen nähden, ja sille olisi annettava kaikki tämän tehtävän edellyttämät resurssit ja erityisesti henkilöresurssit.

(39)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(11) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (ESMA) olisi oltava keskeisessä asemassa eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevien sääntöjen soveltamisessa varmistamalla, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset soveltavat unionin sääntöjä yhdenmukaisesti. Koska ESMAlla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja ja jotka koskevat olosuhteita, joissa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aika on riittävän pitkä kunkin yksittäisen omaisuuserän elinkaaren kattamiseksi, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuserien säännönmukaista rahaksi muuttamista koskevan aikataulun piirteitä, kustannuksia kuvaavissa esitteissä käytettäviä määritelmiä, laskentamenetelmiä ja esitystapaa sekä niiden järjestelyjen ominaisuuksia, jotka eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen on otettava käyttöön kussakin jäsenvaltiossa, jossa ne aikovat markkinoida osakkeita tai osuuksia.

(39 a)   Pitkäaikaissijoituksia koskevien kansallisen tason verokannustimien tarjoaminen eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen avulla saattaa olla merkittävässä asemassa, kun nykyisiä käytettävissä olevia varoja kohdennetaan unionin pitkän aikavälin hankkeisiin keskittyen erityisesti hankkeisiin, joista on hyötyä sekä yhteiskunnalle että ympäristölle. Siksi olisi arvioitava, olisiko myös hankejoukkovelkakirjoja pidettävä hyväksyttävinä omaisuuserinä, millä pyritään varmistamaan mittakaavaedut ja kannustamaan unionin sijoitusvälineiden synergian hyödyntämiseen. Julkisen talouden sopeuttamistoimien seurausten vaikutuspiiriin kuuluvia jäsenvaltioita kannustetaan tarjoamaan valtion takuita tai verohuojennusten kaltaista suotuisaa verokohtelua sijoittajille, jotka osallistuvat eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat lainsäädännölliset ja institutionaaliset toimenpiteet tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

(39 b)   Jäsenvaltioilla sekä alue- ja paikallisviranomaisilla on merkittävä vastuu eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen tehokkaasta markkinoinnista sijoittajille ja tämän uuden järjestelmän suomia etuja koskevien erityisten tietojen antamisesta kansalaisille ja kuluttajille.

(39 c)   On erittäin tärkeää kannustaa unionin puoliammattimaisia sijoittajia, kuten keskitason eläkejärjestelmiä, vakuutusyhtiöitä, kuntia, kirkkokuntia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja säätiöitä, joilla saattaa olla riittävästi pääomaa ja tiettyä asiantuntemusta, sijoittamaan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin.

(40)  Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevien uusien yhtenäisten sääntöjen olisi oltava [...] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(12) ja [...] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(13) säännösten mukaiset.

(40 a)  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saisi sijoittaa sellaiseen hyväksyttävään sijoitusomaisuuserään, jossa rahastonhoitajalla on sellainen suora tai välillinen omistusosuus tai josta rahastonhoitaja hankkii sellaisen suoran tai välillisen omistusosuuden, jossa on kyse muusta kuin sijoitusrahaston hoitaman eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien omistamisesta. Olisi myös otettava käyttöön takuut, joilla vältetään kilpailua vääristävät tai pääsyn estävät käytänteet.

(41)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli varmistaa, että eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin sovelletaan sijoituksia ja toimintaolosuhteita koskevia yhtenäisiä vaatimuksia koko unionissa, ja ottaa samalla täysimittaisesti huomioon tarve sovittaa eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen turvallisuus ja luotettavuus tasapainoisesti yhteen pitkäaikaissijoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja eri markkinatoimijoille koituvien kustannusten kanssa, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(42)  Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevat uudet yhtenäiset säännöt kunnioittavat perusoikeuksia ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden saantia, kuluttajansuojaa, elinkeinovapautta, oikeutta oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ja henkilötietojen suojaan. Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevia uusia yhtenäisiä sääntöjä olisi sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja tavoitteet

1.  Tällä asetuksella vahvistetaan toimiluvan myöntämistä, sijoituspolitiikkaa ja toimintaedellytyksiä koskevat yhtenäiset säännöt unioniin sijoittautuneille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen alarahastoille, joita markkinoidaan unionissa eurooppalaisina pitkäaikaissijoitusrahastoina (ELTIF). [tark. 2]

1 a.   Tämän asetuksen tavoitteena on kerätä pääomaa ja kohdentaa sitä reaalitalouteen älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden mukaisesti.

2.  Jäsenvaltiot eivät saa asettaa lisävaatimuksia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

1 a)  ’yksityissijoittajalla’ sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen asiakas direktiivin .../.../EU [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä II olevan I jakson mukaisesti;

1 b)  ’ammattimaisella sijoittajalla’ sijoittajaa, joka on ammattimainen asiakas direktiivin .../.../EU [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai jota voidaan pyydettäessä kohdella ammattimaisena asiakkaana kyseisen direktiivin mukaisesti;

1 c)   ’puoliammattimaisilla sijoittajilla’ kaikkia yksityissijoittajia, jotka a) sitoutuvat sijoittamaan vähintään 100 000 euroa ja b) ilmoittavat kirjallisesti sijoitussitoumuksesta tehtävästä sopimuksesta erillisellä asiakirjalla, että he ovat tietoisia suunniteltuun sitoumukseen tai sijoitukseen liittyvistä riskeistä;

2)  ’omalla pääomalla’ yrityksessä omistajuuden kautta syntynyttä osuutta, jota edustavat osakkeet tai muut sijoittajille tarjotut vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen pääomaan osallistumisen muodot;

3)  ’oman pääoman luonteisella instrumentilla’ rahoitusinstrumenttityyppiä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu;

4)  ’rahoitusalan yrityksellä’ mitä tahansa seuraavista:

(a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013(14) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos;

(b)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määritelty sijoituspalveluyritys;

(c)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(15) 13 artiklan 1 alakohdassa määritelty vakuutusyritys;

(d)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdassa määritelty rahoitusalan holdingyhtiö;

(e)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa määritelty monialan holdingyhtiö;

4 a)  ’ammattimaisella eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla’ eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa, joka on hyväksytty markkinoitavaksi ainoastaan ammattimaisille tai puoliammattimaisille sijoittajille;

4 b)  ’unioniin sijoittautuneella vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ unioniin sijoittautunutta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 2011/61/EY 4 artiklan 1 kohdan k alakohdassa;

4 c)  ’unioniin sijoittautuneella vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalla’ unioniin sijoittautunutta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajaa sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 2011/61/EY 4 artiklan 1 kohdan l alakohdassa;

5)  ’eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisella viranomaisella’ unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan p alakohdassa;

6)  ’eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston kotijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle on myönnetty toimilupa;

‘eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisella viranomaisella’ unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan q alakohdassa;

6 a)  ’takaisinostosopimuksella’ sopimusta, jolla osapuoli siirtää arvopapereita tai niihin liittyviä omistusoikeuksia vastapuolelle ja sitoutuu ostamaan ne takaisin sovittuun hintaan määrättynä tai myöhemmin määrättävänä ajankohtana;

6 b)  ’lyhyeksimyynnillä’ omaisuuserien kattamatonta myyntiä;

6 c)  ’yksityissijoittajien eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla’ eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa, jonka sijoittajat ovat yksityissijoittajia;

6 d)  ’lainaksi antamisella’ ja ’lainaksi ottamisella’ transaktiota, jossa laitos tai sen vastapuoli siirtää arvopapereita edellyttäen, että lainaksi ottaja palauttaa vastaavat arvopaperit tulevana ajankohtana tai siirron suorittajan niin pyytäessä ja että transaktio koostuu siirron suorittajan osalta arvopapereiden lainaksi antamisesta ja siirronsaajan osalta arvopapereiden lainaksi ottamisesta;

6 e)  ’infrastruktuurilla’ perustavanlaatuisia fyysisiä ja aineettomia organisatorisia rakenteita ja järjestelyjä, joita yhteiskunnan tai yritysten toiminta edellyttää.

3 artikla

Toimilupa ja nimityksen käyttö

1.  Ainoastaan unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat hakea lupaa toimia eurooppalaisena pitkäaikaissijoitusrahastona ja saada luvan.

2.  Eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa voidaan markkinoida koko unionissa tai missä tahansa unionin jäsenvaltiossa edellyttäen, että sille on myönnetty toimilupa tämän asetuksen mukaisesti.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

3.  Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys saa käyttää itsestään tai liikkeeseen laskemistaan osakkeista tai osuuksista nimitystä ”eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto” tai ”pitkäaikaissijoitusrahasto” ainoastaan, jos sille on myönnetty toimilupa tämän asetuksen mukaisesti.

4.  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tämän asetuksen nojalla myönnetyistä tai peruutetuista toimiluvista luottamuksellisesti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) neljännesvuosittain ja annettava kaikki tarvittavat eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimintaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla varmistetaan tämän asetuksen säännösten noudattaminen.

ESMA pitää julkista keskusrekisteriä, joka sisältää tunnistetiedot kustakin eurooppalaisesta pitkäaikaissijoitusrahastosta, jolle on myönnetty toimilupa tämän asetuksen nojalla, tällaisen sijoitusrahaston hoitajasta, 4 artiklassa säädetyt tiedot ja eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot. Rekisteri asetetaan saataville sähköisessä muodossa.

4 artikla

Eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevan toimiluvan hakeminen

1.  Unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on haettava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupaa toimivaltaiselta viranomaiseltaan.

Eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskevassa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)  rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajaksi ehdotetun toimijan tunnistetiedot, tiedot sen harjoittamasta nykyisestä ja aiemmasta rahastojen hoidosta sekä tiedot sen pitkäaikaissijoitusten kannalta merkityksellisestä kokemuksesta;

c)  säilytysyhteisön tunnistetiedot;

d)  kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa sijoittajien saataville;

d a)   yksityissijoittajien eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastoista kuvaus käytettävissä olevista menettelyistä ja järjestelyistä, joilla käsitellään yksityissijoittajien valituksia;

e)  muut mahdolliset tiedot tai asiakirjat, jotka eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen vaatii sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaisia vaatimuksia noudatetaan.

2.  Direktiivin 2011/61/EU nojalla toimiluvan saanut unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on oikeutettu hoitamaan eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa ja sen on haettava yksinkertaistetulla hakemuksella eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaiselta viranomaiselta hyväksyntää hoitaa eurooppalaista pitkäaikaista sijoitusrahastoa, joka on jättänyt toimilupahakemuksen 1 kohdan mukaisesti. Hakemuksessa on viitattava direktiivin 2011/61/EU mukaiseen hakemukseen (toimitetut asiakirjat mukaan luettuina) ja toimilupaan.

3.  Eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle ja unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle on ilmoitettava [kahden kuukauden] kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa koskeva toimilupa sekä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitamiseen tarvittava hyväksyntä myönnetty.

4.  Edellä 1 ▌kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen kaikista myöhemmistä muutoksista on viipymättä ilmoitettava eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaiselle viranomaiselle.

5 artikla

Toimiluvan myöntämisedellytykset

1.  Toimilupaa hakeneelle eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle myönnetään toimilupa ainoastaan, jos sen toimivaltainen viranomainen

a)  on vakuuttunut siitä, että toimilupaa hakenut eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto pystyy täyttämään kaikki tämän asetuksen mukaiset vaatimukset ja että se on hyväksynyt rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat ja valitun säilytysyhteisön;

b)  on hyväksynyt direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneen unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hakemuksen saada hoitaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa ▌;

b a)  on vakuuttunut siitä, että ehdotetulle eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajalle tai ehdotetun eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan palveluksessa johtotehtäviä hoitavalle henkilölle ei ole aiemmin määrätty seuraamuksia rahastojen hoitoa koskevan kansallisen tai unionin lainsäädännön rikkomisen perusteella.

1 a.  Toimivaltaisen viranomaisen on annettava toimilupaa hakeneelle eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle vastaus [kahden] kuukauden kuluessa.

2.  Eurooppalaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen voi hylätä unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hakemuksen saada hoitaa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa ainoastaan, jos

a)  unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata tätä asetusta;

b)  unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata direktiiviä 2011/61/EU, mikä on todettu yhteistyössä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän asetuksen mukaisesti sekä direktiivissä 2011/61/EU vahvistettujen valvontayhteistyöjärjestelyjen mukaisesti;

c)  unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei ole saanut toimivaltaiselta viranomaiseltaan toimilupaa hoitaa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joihin sisältyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahastojen kaltaisia rahastoja, mikä on todettu yhteistyössä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän asetuksen mukaisesti;

d)  unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei ole toimittanut 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tai muita sen mukaisesti pyydettyjä selvityksiä tai tietoja.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen on ennen hakemuksen hylkäämistä kuultava unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaista viranomaista.

3.  Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää lupaa toimia eurooppalaisena pitkäaikaissijoitusrahastona, jos toimilupaa hakeneen eurooppalaisen pitkäaikaisen sijoitusrahaston on oikeudellisesti mahdotonta markkinoida osakkeitaan tai osuuksiaan kotijäsenvaltiossaan. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toimilupaa hakeneelle eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle syyt luvan epäämiseen. Luvan epäämistä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

4.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimilupaan ei saa soveltaa vaatimusta, jonka mukaan eurooppalaisen pitkäaikaisen sijoitusrahaston hoitajan on oltava eurooppalaisen pitkäaikaisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltiossa toimiluvan saanut unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, tai vaatimusta, jonka mukaan unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on harjoitettava toimintoja eurooppalaisen pitkäaikaisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltiossa tai siirrettävä toimintoja kolmannelle osapuolelle kyseiseen kotijäsenvaltioon.

6 artikla

Sovellettavat säännöt ja vastuuvelvollisuus

1.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on aina noudatettava tämän asetuksen säännöksiä.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ja eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on aina noudatettava direktiivin 2011/61/EU vaatimuksia.

3.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan vastuulla on varmistaa, että tätä asetusta noudatetaan. Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja on vastuussa kaikista tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän asetuksen noudattamatta jättämisestä.

II luku

Yhteissijoitusyrityksen sijoituspolitiikkaa koskevat velvoitteet

I JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖT JA HYVÄKSYTTÄVÄT OMAISUUSERÄT

7 artikla

Alarahastot

Jos eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto koostuu useammasta kuin yhdestä alarahastosta, kutakin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston alarahastoa pidetään tätä lukua sovellettaessa erillisenä eurooppalaisena pitkäaikaissijoitusrahastona.

8 artikla

Hyväksyttävät sijoitukset

1.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto saa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden mukaisesti sijoittaa ainoastaan seuraaviin omaisuusluokkiin ja vain tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin:

a)  hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät;

b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(16) 50 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut omaisuuserät.

2.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saa harjoittaa mitään seuraavista toiminnoista:

a)  harjoittaa omaisuuserien lyhyeksimyyntiä;

b)  ottaa hyödykkeisiin suoraan tai epäsuorasti liittyviä vastuita, myöskään johdannaisten, niihin oikeuttavien todistusten, niihin perustuvien indeksien tai muiden sellaisten välineiden tai instrumenttien kautta, joista syntyisi tällaisia vastuita;

d)  käyttää johdannaisinstrumentteja, paitsi jos ▌sen tarkoituksena on ainoastaan suojautua eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston muihin sijoituksiin liittyviltä ▌riskeiltä.

2 a.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, ESMA laatii julkisen kuulemisen jälkeen luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa yksilöidään kriteerit sellaisten olosuhteiden vahvistamiseksi, joissa johdannaissopimusten ainoana tarkoituksena on suojautuminen 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä.

EAMV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [kolme kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Hyväksyttävät sijoitusomaisuuserät

Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi sijoittaa 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun omaisuuserään ainoastaan, jos se kuuluu johonkin seuraavista luokista:

a)  oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset instrumentit:

i)  jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja jotka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on hankkinut suoraan vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä;

ii)  jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys vaihdossa oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin, jonka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on hankkinut aiemmin suoraan vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä;

iii)  jotka on laskenut liikkeeseen yritys, jonka enemmistöomisteinen tytäryritys vaatimukset täyttävä salkkuyritys on, vaihdossa oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin, jonka eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on hankkinut i tai ii alakohdan mukaisesti vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä;

b)  velkainstrumentit, joiden liikkeeseenlaskija on vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja joiden erääntymisaika on sovitettu yhteen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan kanssa;

c)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle myöntämät lainat, joiden erääntymisaika on sovitettu yhteen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan kanssa;

d)  yhden tai useamman muun eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, eurooppalaisen riskipääomarahaston (EuVECA) ja eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston (EuSEF) osakkeet tai osuudet edellyttäen, että kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia pääomastaan eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin;

e)  yksittäisen infrastruktuurin suorat omistukset tai välilliset omistukset vaatimukset täyttävien salkkuyritysten kautta, joista toteutuu menon syntyhetkellä pääomameno, joka on vähintään 10 miljoonaa euroa tai vastaava summa muussa valuutassa, ja jotka tuottavat säännöllistä ennakoitavaa tuloa.

Toimivaltaisten viranomaisten on hakemuksia käsitellessään asetettava älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tai unionin aluepolitiikkaa koskevien tavoitteiden mukaisesti etusijalle hankkeet, jotka rahoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudella.

10 artikla

Vaatimukset täyttävä salkkuyritys

1.  Edellä 9 artiklassa tarkoitetun vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen on oltava salkkuyritys, joka on muu kuin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys ja joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)  se ei ole muu rahoitusalan yritys kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 [vakavaraisuusasetus] 117 artiklan 2 kohdan f, i, j ja k alakohdassa tarkoitettu eurooppalainen kansainvälinen kehityspankki;

b)  sitä ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi

i)  säännellyillä markkinoilla, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2014/.../ EY [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa,

ii)  monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2014/.../ EY [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdassa;

b a)  se on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ja sen markkinapääoma on enintään 1 miljardi euroa;

b b)  se on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ja sitä pidetään pk-yrityksenä komission suosituksen 223/361/EY(17) liitteessä olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)  se on sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan edellyttäen, että kyseinen kolmas maa

i)  ei ole rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämä suuren riskin yhteistyöhaluton lainkäyttöalue;

ii)  on tehnyt sopimuksen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia on tarkoitus markkinoida, edellyttäen, että kolmas maa ei ole maa,

–  jossa veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä,

–  jossa ei ole tosiasiallista tietojenvaihtoa ulkomaisten veroviranomaisten kanssa,

–  jonka lainsäädäntö tai oikeudelliset tai hallinnolliset määräykset eivät ole avoimia,

–  jossa ei ole merkittävän paikallisen läsnäolon vaatimusta,

–  joka markkinoi itseään offshore-rahoituskeskuksena.

2.  Poiketen siitä, mitä [...] 1 kohdan a alakohdassa säädetään, vaatimukset täyttävä salkkuyritys voi olla rahoitusalan yritys tai kollektiivinen sijoitusyritys, joka älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua tai unionin aluepolitiikkaa koskevien tavoitteiden mukaisesti yksinomaan rahoittaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä tai 9 artiklassa tarkoitettua reaaliomaisuutta.

11 artikla

Eturistiriidat

Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saa sijoittaa sellaiseen hyväksyttävään sijoitusomaisuuserään, jossa rahastonhoitajalla on sellainen suora tai välillinen omistusosuus tai josta rahastonhoitaja hankkii sellaisen suoran tai välillisen omistusosuuden, jossa on kyse muusta kuin eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen, eurooppalaisten riskipääomarahastojen tai 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitamien osakkeiden tai osuuksien omistamisesta.

II JAKSO

Sijoituspolitiikkaa koskevat säännökset

12 artikla

Salkun koostumus ja hajautus

1.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on sijoitettava vähintään 70 prosenttia pääomastaan hyväksyttäviin sijoitusomaisuuseriin ja vähintään 60 prosenttia pääomastaan 9 artiklan a, b ja c kohdassa lueteltuihin omaisuuseriin jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneissa vaatimukset täyttävissä salkkuyrityksissä.

1 a.  Jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrätään säännöllisistä lunastusoikeuksista, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on pidettävä yllä ennalta määriteltyinä lunastusajanjaksoina käteisvarantoa ja ottamaan huomioon lunastusoikeuksien harjoittamista koskevat vaatimukset ja edellytykset, jotka ovat likviditeetin hallinnan kannalta oikeassa suhteessa lunastusoikeuksien harjoittamista varten.

1 b.  ESMA laatii teknisiä sääntelystandardeja käteisvarantojen rakenteen määrittämiseksi tarkemmin.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto saa sijoittaa enintään

a)  10 prosenttia pääomastaan omaisuuseriin, jotka on laskenut liikkeeseen jokin yksittäinen vaatimukset täyttävä salkkuyritys;

b)  10 prosenttia pääomastaan suoraan tai välillisesti yksittäiseen infrastruktuuriin 9 artiklan e kohdan mukaisesti;

c)  10 prosenttia pääomastaan jonkin yksittäisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, eurooppalaisen riskipääomarahaston, eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeisiin tai osuuksiin;

d)  5 prosenttia pääomastaan 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin omaisuuseriin, jos kyseiset omaisuuserät on laskenut liikkeeseen jokin yksittäinen yhteisö.

3.  Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen, eurooppalaisten riskipääomarahastojen ja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osakkeiden tai osuuksien yhteenlaskettu arvo eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston salkussa saa olla enintään 20 prosenttia sen pääoman arvosta.

4.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston yhteenlaskettu vastapuoliriski, joka johtuu OTC-johdannaistransaktioista, takaisinostosopimuksista tai takaisinmyyntisopimuksista, saa olla enintään 5 prosenttia sen pääomasta.

5.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi korottaa mainituissa alakohdissa tarkoitetun 10 prosentin rajan 20 prosenttiin edellyttäen, että sen hallussa olevien sellaisten omaisuuserien yhteenlaskettu arvo, jotka liittyvät sellaisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin ja yksittäisiin reaaliomaisuuseriin, joihin eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut yli 10 prosenttia pääomastaan, on enintään 40 prosenttia sen pääomasta.

6.  Yritykset, jotka seitsemännen neuvoston direktiivin 83/349/ETY(18) mukaisesti määritellyn konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tai tunnustettujen kansainvälisten tilinpäätössääntöjen mukaisesti luetaan kuuluviksi samaan konserniin, pidetään 1–5 kohdassa tarkoitettuja rajoja laskettaessa yhtenä yhteisönä.

12 a artikla

Olosuhteissa, joissa eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto rikkoo 12 artiklassa säädettyjä hajauttamisvaatimuksia ja rikkominen on eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan valvonnan ulkopuolella, toimivaltaisten viranomaisten on annettava rahaston hoitajalle kuusi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

13 artikla

Keskittymät

1.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto saa hankkia enintään 25 prosenttia yksittäisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, eurooppalaisen riskipääomarahaston tai eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osakkeista tai osuuksista.

2.  Direktiivin 2009/65/EY 56 artiklan 2 kohdassa säädettyjä keskittymärajoja sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin omaisuuseriin tehtyihin sijoituksiin.

14 artikla

Rahan lainaksi ottaminen

Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi ottaa lainaksi rahaa edellyttäen, että lainaaminen täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)  rahalainan osuus enintään 40 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääomasta;

b)  rahalainan tarkoituksena on hankkia omistusosuus hyväksytyistä sijoitusomaisuuseristä;

c)  rahalaina on samassa valuutassa kuin omaisuuserät, jotka on tarkoitus hankkia lainatulla rahalla;

e a)  rahalaina sisältää omaisuuserät, joiden osuus on enintään 30 prosenttia eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääomasta;

e b)  sen kesto on sovitettu yhteen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan kanssa.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on tiedotettava sijoittajille etukäteen sijoitusstrategiasta aiheutuvista tulevista lainanottotarpeista.

15 artikla

Salkun koostumusta ja hajauttamista koskevien sääntöjen soveltaminen

1.  Kun kyse on 12 artiklan 1 kohdassa säädetyistä sijoitusrajoista:

a)  niitä on alettava soveltaa viimeistään eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrättynä päivänä, ja tässä päivämäärässä on otettava huomioon niiden omaisuuserien erityispiirteet ja ominaisuudet, joihin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on määrä sijoittaa; kyseinen päivämäärä saa olla enintään viiden vuoden kuluttua siitä, kun eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle on myönnetty toimilupa tai 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritellyssä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan puolivälissä, riippuen siitä kumpi on aiemmin; eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisissa olosuhteissa ja saatuaan asianmukaisesti perustellun sijoitussuunnitelman hyväksyä tämän määräajan pidentämisen enintään yhdellä vuodella;

b)  sijoitusrajojen soveltaminen päättyy, kun eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto alkaa myydä omaisuuseriään 16 artiklassa säädetyn lunastuspolitiikkansa mukaisesti;

c)  niiden soveltaminen keskeytetään väliaikaisesti, jos eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto hankkii lisäpääomaa, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi, etenkin kun on kyse infrastruktuuriin tehtävästä sijoituksesta.

2.  Jos sellaisen pitkäaikaisen omaisuuserän, johon eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto on sijoittanut, liikkeeseen laskenut vaatimukset täyttävä salkkuyritys ei enää täytä 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytyksiä, pitkäaikainen omaisuuserä voidaan ottaa edelleen huomioon 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 70 prosentin osuutta laskettaessa enintään kolmen vuoden ajan päivästä, jona salkkuyritys on lakannut täyttämästä 10 artiklassa säädetyt vaatimukset.

III luku

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien lunastus, kaupankäynti niillä, niiden liikkeeseenlasku ja tulojen jakaminen

16 artikla

Lunastuspolitiikka

1.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja voi perustaa ammattimaisen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, johon yksityissijoittajat eivät voi osallistua, tai hän voi päättää perustaa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston, johon yksityissijoittajat sekä ammattimaiset ja puoliammattimaiset sijoittajat voivat osallistua.

1 a.   Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa voidaan ilmoittaa pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymispäivä sekä oikeus pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan tilapäiseen jatkamiseen sekä edellytykset tämän oikeuden käyttämiselle. Jos tiettyä päivämäärää ei ole ilmoitettu, rahaston toiminta-aika on rajoittamaton.

1 b.  Jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja päättää antaa yksityissijoittajien osallistua eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon, kaikilla sijoittajilla on oltava mahdollisuus pyytää osakkeidensa tai osuuksiensa lunastusta ennen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymistä. Yhteisösijoittajat tai yksityissijoittajat voivat kuitenkin lunastaa osakkeitaan tai osuuksiaan vasta eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan puolivälissä ja enintään 20 prosenttia rahaston koko rahamäärästä. Jos lunastusoikeuksista ei ole määrätty eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, sijoittajien lunastukset ovat mahdollisia sitä päivää seuraavasta päivästä, joka on vahvistettu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymispäiväksi.

ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joilla täsmennetään eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen lunastuspolitiikkaa koskevien rakenteiden ehtoja ja vaatimuksia niin, että ne ovat selkeitä ja yhdenmukaisia kaikkialla unionissa.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan on oltava pitkäaikaissijoitusrahaston pitkän aikavälin luonteen mukainen ja riittävän pitkä, jotta se kattaa kyseisen sijoitusrahaston jokaisen yksittäisen omaisuuserän elinkaaren; sijoitusrahaston toiminta-aikaa määritettäessä on otettava huomioon kunkin omaisuuserän epälikvidisyysprofiili ja taloudellinen elinkaari sekä sijoitusrahaston vahvistettu sijoitustavoite.

3.  Sijoittajat voivat pyytää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston purkamista, jos niiden eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston lunastuspolitiikan mukaisesti tekemiä lunastustoimeksiantoja ei ole täytetty vuoden kuluessa toimeksiannon tekemisestä.

3 a.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa ja sijoittajille annettavissa tiedoissa on vahvistettava investoinnista saadun tuoton uudelleen sijoittamista vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tai korkealaatuisiin likvideihin omaisuuseriin koskevat menettelyt, jos tällaiset investoinnit erääntyvät ennen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymistä.

4.  Sijoittajilla on aina oikeus saada takaisinmaksu rahana.

5.  Luontoismuotoinen takaisinmaksu eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuseriä hyödyntäen on mahdollista ainoastaan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrätään tästä mahdollisuudesta sillä edellytyksellä, että kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti;

b)  sijoittaja pyytää kirjallisesti, että takaisinmaksu tapahtuu rahaston omaisuuserien osaa käyttäen;

c)  mitkään erityiset säännöt eivät rajoita kyseisten omaisuuserien siirtoa.

6.  ESMA laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritellään ne olosuhteet, joissa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aika on riittävän pitkä kattamaan sen kunkin yksittäisen omaisuuserän elinkaaren.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään vuonna 2015.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Jälkimarkkinat

1.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöt ja perustamisasiakirjat eivät saa estää ottamasta sen osakkeita tai osuuksia kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa, tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa ▌.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöt ja perustamisasiakirjat eivät saa estää sijoittajia siirtämästä osakkeitaan tai osuuksiaan vapaasti kolmansille osapuolille.

2 a.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on julkaistava säännöllisesti selitys merkittävistä eroista listattujen osakkeiden tai osuuksien markkina-arvon ja sijoitusrahaston itse tekemän, omien omaisuuserien nettoarvoa koskevan arvion välillä.

18 artikla

Uusien osakkeiden tai osuuksien liikkeeseenlasku

1.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi tarjota osakkeiden tai osuuksien uusia liikkeeseenlaskuja rahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaisesti.

2.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto ei saa laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai osuuksia hinnalla, joka alittaa sen nettoarvon, ennen kuin se on tarjonnut asianomaisia osakkeita tai osuuksia kyseiseen hintaan nykyisille sijoittajilleen.

19 artikla

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston omaisuuserien rahaksi muuttaminen

1.  Kunkin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on vahvistettava omaisuuseriensä asianmukaista rahaksi muuttamista koskeva yksilöity aikataulu, jotta se voi hoitaa sijoittajien lunastukset toiminta-aikansa päättymisen jälkeen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua aikataulua on tarkistettava ainakin kerran vuodessa ja siihen on sisällyttävä

a)  mahdollisten ostajien markkinoita koskeva arviointi;

b)  mahdollisia myyntihintoja koskeva arviointi ja vertailu;

c)  niiden omaisuuserien arvon määritys, joista aiotaan luopua;

d)  rahaksi muuttamista koskeva tarkka aikataulu.

3.  ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään perusteet, joita on käytettävä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa arvioinneissa ja c alakohdassa tarkoitetussa arvonmäärityksessä.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään […].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

20 artikla

Tuoton jakaminen

1.  Eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto voi jakaa säännöllisesti sijoittajille salkkuun sisältyvien omaisuuserien tuottamia tuloja. Nämä tulot koostuvat

a)  mistä tahansa tuloista, joita nämä omaisuuserät tuottavat säännöllisesti;

b)  omaisuuserän rahaksi muuttamisesta syntyneestä luovutusvoitosta ▌.

2.  Tulojen jakopolitiikka on suunniteltava niin, että voidaan minimoida sijoittajien saamien tuottojen epävakaisuus. Tuloja ei kuitenkaan saa jakaa siltä osin kuin niitä tarvitaan eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston tulevia sitoumuksia varten.

2 a.  Eurooppalaiselle pitkäaikaissijoitusrahastolle on annettava lupa vähentää pääomaansa määräsuhteen mukaisesti, jos se on muuttanut rahaksi jonkin sijoitussalkkunsa omaisuuseristä.

3.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston on vahvistettava säännöissään tai perustamisasiakirjoissaan jakopolitiikka, jota se noudattaa rahaston toiminnan aikana.

IV luku

Avoimuutta koskevat vaatimukset

21 artikla

Avoimuus

1.  Toimiluvan saaneen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ei saa markkinoida unionissa ilman etukäteen julkaistua tarjousesitettä.

Toimiluvan saaneen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ei saa markkinoida yksityissijoittajille unionissa ilman etukäteen julkaistua, asetuksen (EU) N:o [.../… [PRIPS]] mukaista avaintietoasiakirjaa.

2.  Tarjousesitteessä on oltava tiedot, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvan arvion niille ehdotetusta sijoituksesta ja erityisesti siihen liittyvistä riskeistä.

3.  Tarjousesitteessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)  selvitys siitä, miten eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitustavoitteet ja strategia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tekevät rahastosta luonteeltaan pitkäaikaisen;

b)  tiedot, jotka suljettujen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten on julkistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY(19) ja komission asetuksen (EY) N:o 809/2004(20) mukaisesti;

c)  tiedot, jotka on annettava sijoittajille direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan mukaisesti, jos ne eivät jo sisälly tämän kohdan b alakohtaan;

d)  selvä ilmoitus omaisuuseräluokista, joihin eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla on lupa sijoittaa;

d a)  rahavirtalaskelma.

4.  Tarjousesitteessä, avaintietoasiakirjassa ja kaikissa muissa markkinointiasiakirjoissa on ilmoitettava sijoittajille selvästi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston epälikvidistä luonteesta.

Tarjousesitteessä, avaintietoasiakirjassa ja kaikissa muissa markkinointiasiakirjoissa on erityisesti selkeästi

a)  ilmoitettava sijoittajille eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoitusten pitkäaikaisesta luonteesta;

b)  edellä olevan 16 artiklan 1 kohdan mukaisissa soveltuvissa tapauksissa ilmoitettava sijoittajille eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-ajan päättymisestä ja mahdollisesta oikeudesta väliaikaiseen pidentämiseen tai mahdollisesta oikeudesta pitkäaikaissijoitusrahaston toiminta-aikaa koskeviin toimenpiteisiin ja määrättyihin erityisehtoihin;

c)  ilmoitettava, onko eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa tarkoitus markkinoida yksityissijoittajille;

d)  ilmoitettava sijoittajien oikeudesta lunastaa sijoituksensa 16 artiklan 1 kohdan sekä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sääntöjen ja perustamisasiakirjojen mukaisesti;

e)  ilmoitettava sijoittajille mahdollisesti maksettavien tulojen maksamisen toistumistiheys ja aikataulu rahaston toiminnan aikana;

f)  neuvottava sijoittajia sijoittamaan vain pieni osa niiden koko sijoitussalkusta eurooppalaiseen pitkäaikaissijoitusrahastoon.

f a)  ilmoitettava sijoittajille strategiasta, jolla vaatimukset täyttävät listaamattomat yritykset otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla;

f b)  ilmoitettava sijoittajille johdannaisten käyttöä koskevasta strategiasta ottaen huomioon kyseisen hankkeen erityispiirteet ja -näkökohdat;

f c)  mainittava kaikenlainen osallistuminen unionin talousarvion varoja sisältäviin välineisiin;

f d)  tiedotettava sijoittajille säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa kunkin investointihankkeen edistymisestä, kunkin yksittäisen vaatimukset täyttävään sijoitussalkkuun sisältyvän sijoituksen arvo ja niiden muiden omaisuuserien arvo, joihin ylimääräinen käteinen on sijoitettu, sekä mahdollisesti käytettyjen johdannaisten luonne, tarkoitus ja arvo.

4 a.  Ammattimaisille eurooppalaisille pitkäaikaissijoitusrahastoille tarkoitetussa tarjousesitteessä on esitettävä direktiivin 2011/61/EU 23 artiklassa vaaditut tiedot. Siinä on lisäksi ilmoitettava mahdollisesta poikkeamisesta salkun koostumusta koskevista 12 artiklan säännöksistä.

22 artikla

Kustannusten ilmoittaminen

1.  Tarjousesitteessä on selvästi ilmoitettava sijoittajille eri kustannuksista, joista sijoittaja vastaa suoraan tai välillisesti. Eri kustannukset on ryhmiteltävä seuraavien otsikoiden alle:

a)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston perustamiskustannukset;

b)  omaisuuserien hankkimiseen liittyvät kustannukset;

c)  hoitokustannukset;

d)  jakokustannukset;

e)  muut kustannukset, mukaan luettuina hallinnolliset ja lakisääteiset kustannukset, säilytysyhteisökustannukset sekä säilytyksestä, ammattilaispalveluista ja tilintarkastuksista aiheutuneet kustannukset.

2.  Tarjousesitteessä on ilmoitettava kustannusten kokonaissuhde eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston pääomaan nähden.

3.  Avaintietoasiakirjan kokonaiskustannuksia koskevasta kohdasta on käytävä ilmi kaikki tarjousesitteessä luetellut kustannukset raha- ja prosenttimääräisesti ilmoitettuina.

4.  ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa annetaan

a)  yhteiset määritelmät, laskumenetelmät, 1 kohdassa tarkoitettujen kustannusten esitystavat ja 2 kohdassa tarkoitettu kokonaissuhde;

b)  3 kohdassa tarkoitettujen kokonaiskustannusten yhteinen määritelmä, laskentamenetelmä ja esittämismuoto.

Laatiessaan näitä teknisten standardien luonnoksia ESMA ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o …/… [PRIPS] (...) alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään […].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

V luku

Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen osakkeiden tai osuuksien markkinointi

23 artikla

Sijoittajille tarjolla olevat toiminnot

1.  Jos yksityissijoittajille tarkoitetun eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrätään lunastusoikeuksista, eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on kussakin jäsenvaltiossa, jossa se aikoo markkinoida kyseisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, otettava käyttöön toiminnot, jotka mahdollistavat merkintöjen tekemisen, maksujen suorittamisen osakkeen- tai osuudenomistajille, osakkeiden tai osuuksien takaisinoston ja lunastuksen ja sellaisten tietojen saataville asettamisen, jotka eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston ja sen hoitajan on annettava.

2.  ESMA laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa esitetään yksityiskohtaisesti 1 kohdassa tarkoitettuihin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston sijoittajiin liittyvien toimintojen tyypit ja ominaisuudet, niiden tekninen infrastruktuuri ja niiden tehtävien sisältö.

ESMA toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään […].

Komissiolle siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

2 a.  Tämän artiklan 1 kohdan säännöstä ei sovelleta ammattimaisiin eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin.

24 artikla

Yksityissijoittajille tapahtuvaa markkinointia koskevat lisävaatimukset

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kyseisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia yksityissijoittajille edellyttäen, että kaikki seuraavat lisävaatimukset täyttyvät:

a)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrätään, että kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti eikä suosituimmuuskohtelua tai erityisiä taloudellisia etuuksia myönnetä yksittäisille sijoittajille tai sijoittajaryhmille;

b)  eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla voi olla kumppanuusrakenne, jos se ei edellytä sijoittajalta alkuperäisen pääomasitoumuksen lisäksi muita sitoumuksia;

c)  yksityissijoittajat voivat eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien merkintäaikana ▌peruuttaa merkintänsä ja saada rahat takaisin täysimääräisesti;

c a)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja on ottanut käyttöön menettelyjä ja järjestelyjä, joiden avulla voidaan käsitellä sijoittajien valituksia ja jotka tarjoavat yksityissijoittajille mahdollisuuden tehdä valituksia jäsenvaltionsa virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä;

c b)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston oikeudellinen muoto on sellainen, että vähittäissijoittajat eivät voi menettää enempää kuin rahastoon sijoittamansa varat;

c c)  eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto sijoittaa ainoastaan eurooppalaisen riskipääomarahaston tai eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osakkeisiin tai osuuksiin edellyttäen, että näillä rahastoilla on säilytysyhteisö.

ESMA laatii standardeja, joissa täsmennetään yksityissijoittajien sisällyttämistä sääntöihin tai perustamisasiakirjoihin koskevia määräyksiä.

25 artikla

Eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen osakkeiden tai osuuksien markkinointi

1.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on voitava markkinoida kyseisen toimiluvan saaneen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille, puoliammattimaisille sijoittajille ja yksityissijoittajille kotijäsenvaltiossaan sen jälkeen, kun se on toimittanut ilmoituksen direktiivin 2011/61/EU 31 artiklan mukaisesti.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kyseisen toimiluvan saaneen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille, puoliammattimaisille sijoittajille ja yksityissijoittajille muissa jäsenvaltioissa kuin kotijäsenvaltiossaan sen jälkeen, kun se on toimittanut ilmoituksen direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan mukaisesti.

3.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on kunkin eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osalta ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, aikooko se markkinoida kyseistä sijoitusrahastoa yksityissijoittajille.

4.  Direktiivin 2011/61/EU ▌32 artiklan nojalla vaadittujen asiakirjojen ja tietojen lisäksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaikki seuraavat:

a)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston tarjousesite;

b)  eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston avaintietoasiakirja, jos sijoitusrahastoa on tarkoitus markkinoida yksityissijoittajille;

c)  tiedot 22 artiklassa tarkoitetuista toiminnoista.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2011/61/EU ▌32 artiklan mukaisten valtuuksien ja toimivallan on katsottava koskevan myös eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen markkinointia yksityissijoittajille ja kattavan tässä asetuksessa säädetyt lisävaatimukset.

6.  ▌Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on estettävä toimiluvan saaneen eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston markkinointi, jos kyseisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata ▌tätä asetusta.

7.  Direktiivin 2011/61/EU 32 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa […] säädetyn toimivallan lisäksi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myös kieltäydyttävä toimittamasta täydellisen ilmoituksen sisältäviä asiakirjoja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa eurooppalaista pitkäaikaissijoitusrahastoa on tarkoitus markkinoida, jos kyseisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata ▌tätä asetusta.

VI luku

Valvonta

26 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että tätä asetusta noudatetaan jatkuvasti.

2.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että II, III ja IV luvussa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.

3.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa määrättyjä velvoitteita ja tarjousesitteestä johtuvia velvoitteita noudatetaan; näiden sääntöjen, asiakirjojen ja esitteen on oltava yhdenmukaisia tämän asetuksen kanssa.

4.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa kyseisen rahastonhoitajan järjestelyjen ja organisaation asianmukaisuutta siten, että kyseinen rahastonhoitaja kykenee täyttämään velvoitteet ja toimimaan niiden sääntöjen mukaisesti, jotka liittyvät kaikkien sen hoitamien eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen perustamiseen ja toimintaan.

Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että kyseinen rahastonhoitaja toimii tämän asetuksen mukaisesti.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on seurattava alueelleen sijoittautuneita tai alueellaan markkinoitavia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä sen varmistamiseksi, että ne eivät käytä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston nimitystä tai anna ymmärtää olevansa eurooppalainen pitkäaikaissijoitusrahasto, jollei niillä ole asianmukaista toimilupaa ja jolleivät ne ole tämän asetuksen mukaisia.

27 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.  Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

1 a.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen on suhteellisuusperiaatetta noudattaen toteutettava asianmukaiset toimet erityisesti jos eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja

a)  ei noudata salkun koostumukseen ja hajauttamiseen sovellettavia vaatimuksia ja rikkoo siten 12 ja 15 artiklan säännöksiä;

b)  markkinoi eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston osuuksia ja osakkeita yksityissijoittajille ja rikkoo siten 24 ja 25 artiklan säännöksiä;

c)  käyttää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston nimitystä vaikka ei ole saanut 3 artiklan mukaista toimilupaa;

d)  käyttää eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston nimitystä markkinoidessaan rahastoja, jotka eivät ole sijoittautuneet 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

e)  ei noudata sovellettavia sääntöjä ja vastuuvelvollisuutta ja rikkoo siten 6 artiklan säännöksiä;

1 b.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa

a)  toteutettava toimia sen varmistamiseksi, että eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston hoitaja noudattaa 3, 6, 12, 15, 24 ja 25 artiklaa;

b)  kiellettävä käyttämästä eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston nimitystä ja peruutettava kyseisen sijoitusrahaston hoitajan toimilupa.

2.  Toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2011/61/EU mukaisesti siirrettyjä valtuuksia on käytettävä myös tämän asetuksen yhteydessä.

28 artikla

ESMAn valtuudet ja toimivalta

1.  ESMAlle annetaan tarvittavat valtuudet ja resurssit suorittaa tehtävät, jotka sille on osoitettu tällä asetuksella.

2.  ESMA käyttää direktiivin 2011/61/EU mukaisia valtuuksia myös tämän asetuksen yhteydessä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

3.  Asetusta (EU) N:o 1095/2010 sovellettaessa tämä asetus on katsottava asetuksen (EU) N:o 1095/2010 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi mahdolliseksi muuksi oikeudellisesti sitovaksi unionin säädökseksi, jossa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

29 artikla

Viranomaisten välinen yhteistyö

1.  Eurooppalaisen pitkäaikaissijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen ja sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen, jos ne eivät ole samat, on tehtävä keskenään yhteistyötä ja vaihdettava tietoja, jotta ne voivat hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn on tehtävä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja erityisesti tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

VII luku

Loppusäännökset

30 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee ▌tämän asetuksen soveltamista samaan aikaan kuin se tekee direktiivin 2011/61/EU 69 artiklassa säädettyä uudelleentarkastelua tai välittömästi sen jälkeen. Uudelleentarkastelussa analysoidaan erityisesti

(a)  16 artiklan 1 kohdan ▌vaikutusta ▌;

(b)  12 artiklan 1 kohdassa säädetyn hyväksytyille sijoitusomaisuuserille asetetun 70 prosentin vähimmäisrajan soveltamisen vaikutus omaisuuserien hajauttamiseen erityisesti sen arvioimiseksi, tarvitaanko likviditeettiin vaikuttavia lisätoimia ▌;

(c)  missä määrin eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja markkinoidaan unionissa, mukaan lukien se, ovatko direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat kiinnostuneita markkinoimaan eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja;

(c a)   missä määrin hyväksyttävien omaisuuserien ja sijoitusten luetteloa sekä hajauttamista koskevia sääntöjä, salkun koostumusta ja käteisvarojen lainaksi ottamista koskevia enimmäismääriä on ajantasaistettava.

▌Uudelleentarkastelun tulokset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja niihin liitetään tarvittaessa asianmukaiset muutosehdotukset.

31 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 67, 6.3.2014, s. 71.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2014.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/…/EU, annettu ... päivänä ...kuuta ..., rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2011/61/EU ja direktiivin 2002/92/EY muuttamisesta [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] (EUVL L ...).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64).
(9)Komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o …/…. [PRIPS] (EUVL ...).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(17) Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
(18)EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.
(19)EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
(20)EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö